Yazarlar
Tüm Yazarlar
Asklepios ve Horoz Borcu (3)

Bir önceki yazımızda Asklepios ve Gorgon canavarları üzerinden kadüse sembolizmine yol bulmuştuk. Saçları yılan suretinde olan Gorgon canavarının sağ ve sol damarlarında bulunan zehirli ve şifalı (panzehir) kan üzerinden de kadüsedeki asanın etrafında dolanan iki yılandan birinin zehir, diğerinin ise panzehir sembolizmine yol verdiğini, bunun da kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs ile ilintili olabileceği kanaatine varmıştık. Bu çerçeveden olarak da, İBDA Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’ndan şöyle bir not düşmüştük:  “Kan, “ruh, hayat ve nur”un Heba yönünden tab’ıdır; görünen âlemin madde ve mânâda kanadı… Alak: Kan. Kızıl veya koyu uyuşuk kan. Yapışkan ve ilişken nesne. Bir işe başlayıp devamda olmak. Bir şeye ilişip tutunmak. Aşk ve muhabbet eylemek… Alâka: İlişik, rabıta. Gönül bağlama. Sevgi. Taalluk. Münasebet. Malikiyet. İrtibat. Tasarruf. Hisse… Alâka, edebiyatta, bir kelimenin hakiki mânâsından, kasdedilen bir hakikate köprü olarak “mecaz” kullanımıdır.”(1) Bu yazının muhtevası, yukarıdaki not çerçevesinde şekillenecektir. İBDA Mimarı’nın Furkan -Lûgat-ı Salihûn- isimli eserindenL2) Dem: Kan: 44… Tedaisi, “İnsan bir damla kan, bin kaygı!” Leda: Beden: 44… Tedaisi, “İnsan kâinatın özü ve hülasasıdır!” Vahl: Sıvı çamur. Balçık: 44… Tedaisi, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın bedeni çamur veya balçıktan yaratılmıştır. Düm: Kuyruk: 44… Tedaisi, “Kûn”, yani “Ol!” emrine muhatab, dolayısıyla da dünya ve ahirete bakan yönüyle anlam kazanan acb-üz-zeneb veya us’us denilen kuyruk sokumu kemiği! Lazez: Yapışmak: 44… Tedaisi, alak ve alâka! Meab: Dönülecek yer. Sığınılacak yer. Melce’: 44… Tedaisi, Mutlak Ölçü ile sabit olduğu üzere, Allah’tan geldik ve dönüşümüz yine O’nadır. Topraktan yaratılan beden yine toprağa iade edilir. Toprak, hak mânâsınadır. Mudarib: Dövüşen. Birbirine vuran: 44… Tedaisi, insanda kalb hakikatinde bitişik olan ruh ve nefs arasındaki mücadelenin cemiyet meydanında mümin ve kâfir arasındaki mübareze olarak belirmesi!.. Mübareze: (a. i. bürûz’dan.) : Cenk, kavga, uğraşma. Meydân-ı mübâreze: harb meydanı… İki düşman taraftan çıkan birer kişinin çarpışması… Tedainin tedaisi, kıyamet öncesi büyük savaş olarak tavsif edilen Mehleme-i Kübra ve Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm ile Deccaliyet arasındaki kavga/savaş!.. Tedainin tedainin tedaisi, Telegram ve Ölüm Odası! Not: Âdem (ve Adem)… Varlık (ve yokluk!)…  (veya A) ve dem… Okunuşu “Elif”, Arapça yazılışı ise “Ayın” ile olan Adem’deki “A”, nezaketi andıran inceltme işaretinden feragat edildiğinde, yani “kaba” veya “ham” bir tabir kullanıldığında, lügatte “vücudun zıddı”, “yokluk, olmama, bulunmama” ve “fakirlik” mânâsınadır. Nezaketin zirvesine taalluk eden veçhesiyle, “insan, ilk insan ve ilk Peygamber (A.S.)” olan Âdem kelimesindeki “” ise, lûgatta “1928 senesinde alınan Türk alfabesinin “a” harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir… (Arapçada dal ve mim harfi ile yazılan ve ebced değeri 44 olan) Dem ise, Arapça lügatte “kan”, Farsça lügatte ise “nefes”, “soluk”, “ağız”, “nazar”, “an, vakit, saat”, “koku”, “kibir, gurur”, “âli, yüksek” ve “körük” mânâsınadır. Âdem kelimesindeki “” harfi üzerinden bir değerlendirme yapmak icab ettiğinde, Türkçedeki “a” harfine yakın sesi veren Osmanlıcadaki “Elif” ve “Ayın” harfleri olduğuna yukarıda değindik. Ebced değeri 121 olup, Arapça lügatte “ munis, sahib, dost” mânâsı bir yana, ebced değeri 111 olan Elif (Elf) kelimesinin Ülfet’den tevarüs ettiğini ve bunun da “bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirildiğini” söyleyelim. Bu arada, Arapça Elif harfinin ebced değerinin 1 (Bir) olduğunu da burada hatırlatalım ki, Âdem kelimesindeki “” ile “Dem” arasındaki ilişki ortaya çıksın. Bu çerçeveden olarak, Elif harfinin ebced tevafukları aşağıdadır. Bu bilgiler, yine İBDA Mimarı’nın Furkan -Lûgat-ı Salihûn- isimli eserinden derlenmiştir.(3) Elif: Munis, sahib, dost: 121… Tedaisi, Allah ve Sevgilisi!... Tedaisi, Mutlak Ölçü ile sabit olduğu üzere, Allah, insana kendi ruhundan üflemiştir. İnsan bedeni topraktan yaratılmış, ruhu ise Allah’ın nefesinden! Subhan: Allah: 121… Tedaisi, İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Sülal: İshal olmak: 121… Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın cennetten getirdikleri üç şeyden biri de Ud kokusudur. Ud kökünden elde edilen Ud-i hindî mushil ilacı olarak da kullanılmaktadır. Alak: Sakız: 121… Ruh, insanın kanında yuvalanmıştır! “Kansız!” derken “ruhsuz!”, “ruhsuz!” derken de “Allahsız!” denilmek istendiği malumdur… Dem (kan) ve Elif (Allah), Âdem’de ünsiyet hâlindedir! Kıptî: Çingene: 121… Hurşid: Güneş. Afitab. Hur. Mihr. Şems: 1120= 121… Tedaisi, hurus, hüsrev, horoz, hükümdar, melik, mâlik; “Mâlik-ül mülk” olan Allah ve onun halifesi insan!.. Tedainin tedaisi, “Abdülhakîm Koltuğu” ve Büyük Doğu-İBDA! Kilisa: Kilise: 121. Hinduvane: Kavun, karpuz: 121… Tedaisi, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm Cennetten dünyaya sürgün edildiğinde Hindistan’ın Serendib Adasına indirilmiştir… Ud-i Hindî, Hindistan’dan dünyaya yayılmıştır… Ve üçüncü bin yılın yenileyicisi olacak olan Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm’a yataklık eden/edecek olan İkinci bin yılın yenileyicisi İmam-ı Rabbanî Hazretleri Hindistan bölgesinde hayat sürmüştür. Masik: Yapışkan. Zabteden, istila eden, tutan: 121… Tedaisi, Allah tarafından zabtedilen insan!.. Tedaisi, Üstad Necip Fazıl’ın, Zindandan Mehmed’e Mektub isimli şiirinde, “Beni Allah tutmuş, kim eder azat?” mısraı!.. Tedaisi, insana zindan olan dünyadan Allah Resûlü vasıtasıyla Allah’a bir yakarış!.. Bu yakarışın temelinde ise, Allah’ın kendisine yüklediği yükün altından kendisini ancak ve ancak Kim’in azat edebileceğine dair soru şeklinde bir mânâ saklıdır. Kim, “Ben Kimim?” diyen!  Semmak: Balıkçı: 121… Tedaisi, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm’ın “balık avcısı” olarak zikredilmesi! Ma’tab: Helak olacak yer: 121… Tedaisi, dünyanın bir imtihan sahası olarak görülmesi ve bunun neticesinde de, bir kısmı cennetlik olsa da geri kalan pek çok insanın cehenneme sürüklenmesi! Asl: Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde’. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Zaten, en ziyade: 121… Tedaisi, “İstikbâl İslâmındır”, dolayısıyla da istikbâl köklerdedir… Tedainin tedaisi, İslâm, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm ile başlamış, Allah Resûlü ile kemale ermiştir. Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm’ın Hazreti İsâ Aleyhisselâm ile buluşmasından sonra da son bulacaktır! İBDA Mimarı’nın “Ben Kimim?” ve “Âdem Kimdir?” sorusu üzerinden bir dünya görüşü örgüleştirmesine dikkat! Ebced değeri 45 olan ve lügatte “insan, ilk insan ve ilk Peygamber (A.S.)” mânâsında olan Âdem kelimesinin ebced tevafuklarına gelince, onu da yine İBDA Mimarı’nın Furkan isimli eserinden verelim: (4) Edm: Üns tutmak. İttifak etmek, birleşmek. İslah etmek: 45… Tedaisi, Âlemlerin Rabbi olan Allah, topyekûn kâinatın özü ve hülasası olan insan ile ünsiyet hâlindedir. Amed: Gelmek, geliş, vürud eyleme: 45… Tedaisi, Hazret-i âdem Aleyhisselâm’ın hatası sebebiyle Cennetten halifeliği görünsün, zâhir olsun diye dünyaya sürgün edilişi, gelişi, inişi! Adam: İnsan. Erkek kişi: 45… Tedaisi, “sin, iki kişi” demektir. Hazret-i Havva Annemiz, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır… Tedainin tedaisi, Büyük Doğu-İBDA! Dâm: Tuzak, ağ, hile: 45… Dünya, imtihan yeridir. Demg: Başı dimağa erişinceye kadar yarmak. Dimağa vurmak. Güneşin sıcaklığı dimağa tesir etmek: 1044= 45… Tedaisi, Kundalini Yoga’da açık edilen kuyruk sokumundan başlayıp kafanın tepesinden sonsuzluğa açılan çakralar! İhale: Bir işi birinin üzerine bırakma. Bir hâlden diğer hâle dönmek. Arttırmaya veya eksiltmeye çıkarılan bir işi en münasib bulunan bir istekliye vermek. Zayıf addetmek. Muhal söz söylemek: 45… Tedaisi, Dağa, taşa vs. teklif edilen İlâhi misyon yükünün cahil ve cesur olan insan tarafından üstlenilmesi!.. İhale insana kalmıştır! Mih: Ulu, büyük. Azim, kebir: 45… Tedaisi, varlık bütünü içerisinde insanın kâmil varlık olarak belirmesi. Hem: Birlikte, beraber: 45… Tedaisi, Allah ile beraber olan insan! İbibik: Çavuş kuşu: 45… Tedaisi, kısaca horoz borcu! Not: Âdem: İnsan, ilk insan ve ilk Peygamber (A.S.): 45… 4+5= 9… Tedaisi, Üstad Necip Fazıl’ın en çok sevdiği rakam 9’dur… Tedainin tedaisi, İBDA: Benzersiz oluş: 9… Son olarak, lügat mânâsı “1000” ve “bin adet şey vermek ve ünsiyet etmek” olan; ebced karşılığı 1 (Bir) ve sayısal değeri ise 111 olan Elf kelimesi karşılıkları üzerinden ve yine tedailer çerçevesinde birkaç bir şey söyleyelim. Elf: 1000. Bin adet şey vermek ve ünsiyet eylemek: 111… Tedaisi, insan Allah’ın halifesidir. İns: İnsan: 111… Tedaisi, Rahmân Sûresi’nin 3. âyet meâli: “Yarattı insanı”… Not: Yukarıdaki âyet çerçevesinde, İBDA Mimarı Mütefekkir Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun Esatir ve Mitoloji isimli eserindeki beyanı: “3. âyet meâli: YARATTI İNSANI: 923. “Cumhuriyet’in kuruluşu: 1923. “KÜLTÜR DAVAMIZ isimli eserim: Bu kitab CUMHURİYET sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakebesi eseridir.- Necip Fazıl. “UFUK İLE HAFİYE: (Tilki Günlüğü’nün alt başlığı): 923. “Cem-i Ezdad: Birbirine zıd olan şeylerin bir arada bulunması: 923.”(5) Notun notu: İBDA külliyatından öğrendiğimize göre, meâlen, “insan, kalb hakikatinde bitişik ruh ve nefs kutuplarından birinden birini gerçekleştirmek üzere dünyaya gönderilmiştir.” Niçin mi? Allah’ın Halifesi olduğu açığa çıksın diye… Bu çerçeveden olarak, insan, fert planında, diğer bir ifadeyle de beden sahasında (savaş meydanı!) ruh ve nefs olarak varoluş mücadelesi içerisinde hayat sürerken, cemiyet meydanında da mümin ve kâfir olarak varoluş mücadelesi sürdürmektedir. Tam da bu noktada söylenecek söz, İBDA Mimarı’nın yukarıda altını çizdiği husustur ki, o da şu: Nasıl ki, “topyekûn kâinatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Allah Sevgilisi” bütün varlıkta “ferdin hakikati”ni (Hakikat-i Ferdiyye) temsil ediyor ve yine nasıl ki, “Mutlak Fikir” olan Kur’ân-ı Kerim Allah Resûlü’nün nefsine delalet ediyorsa, aynı şekilde, yaşadığımız yeni zaman ve mekânda “fert hakikati”ni, “İslâma Muhatap Anlayışı yenileyen adam” sıfatıyla temayüz eden Büyük Doğu Mimarı Üstad Necip Fazıl’ın şahsında İBDA Mimarı temsil ediyor ve Büyük Doğu İdeali, İBDA Mimarı’nın nefsine delalet ediyor. Böyle bir analoji cesareti, içinde yaşadığımız yeni zaman ve mekândan mütevellid, “baş ve son” esprisi/hakikati üzerinden gösterilebilmektedir... Diğer taraftan, cemiyet meydanında mümin ve kâfir olarak beliren varoluş mücadelesine ise en mütekâmil örnek, Ebu Cehil’e denk bir noktada tezahür eden Ahbes-i lâin üzerinden, “Cem-i Ezdad” esprisi/hakikati çok şey söylemektedir. Bütün dünyanın mavi renge boyanmasının yolunun açılacağı bir merkezde cereyan eden hadiseler başka türlü izah edilemezdi. Bunun böyle olduğuna delil ise, yine Esatir ve Mitoloji’deki beyandan: “Cumhuriyet’in kuruluşu: 1923=924. “Salih Mirzabeyoğlu Hükümdar’dır: (Tilki Günlüğü’nde, altında Üstadım’ın ismi bulunan yazı –rüyâ, aynı zamanda 31 Temmuz gününün başlığı):1923= 924.(6) Nas: İnsanlar: 111… Tedaisi, mümin ve kâfir! Ma’: Yeryüzüne yayılıp döşenmek: 111… Tedaisi, Mavi ve Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm! Salik: Bir yolda giden. Bir tarikat yolunda olan: 111… Tedaisi, Nakşibendî tarikatinin en büyüklerinden biri olan İmam-ı Rabbanî Hazretleri ve onun yazdıklarını kabul edecek olan Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm! Lâf: Konuşma, tekellüm. Söz, lakırdı: 111… Tedaisi, insanı insan yapan en büyük özellik, “konuşan nefs-nefs-i natıka” oluşudur. Ruhun isimlerinden biri, “Kelme-i ehem- sözün öne alınışı”dır… Tedainin tedaisi, Üstad Necib Fazıl’ın İBDA Mimarı’nı Takdim eden yazısı! Udmus: Karanlık: 111… Tedaisi, İBDA Mimarı’nın şifahen söylediği, “2005 sonrası kapkaranlık!”… Tedainin tedaisi, Hazret-i Âdem Aleyhisselâm’ın cennetten getirdiği Ud kokusu ve bu kokunun Hindistan’dan dünyaya yayılışı!.. İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin Hindistan topraklarında neşv ü nema buluşu ve Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm’a yataklık edişi!.. 2005 sonrası kapkaranlık olan dünyada ud kokusu hâkim!.. Zıdk: Sıdk, doğruluk: 111… Tedaisi, Nakşiliğin Allah Resûlü’ne bağlandığı nokta hâlinde, Sıddıkıyyet makamının sahibi Hazret-i Ebu Bekir ve Mağara dostluğu!.. İnsanî sırra yataklık eden Sevr Mağarası ve yine insanî sırrın yuvalandığı mekânda Sevr Antlaşmasına yol verilmesi! Vekkad: Aydınlık, ışıltı, parlaklık: 111… Tedaisi, “Mavi ışık”, “Üç ışık” ve “sabahın aydınlığını haber veren” ve aynı zamanda “namaza çağıran horoz!”… Tedainin tedaisi, “Akl-Akıl, izân, basiret. İp. Ölüm: 200: Ebu Süleyman-Halid bin Velid ve Velid bin Halid Hazretleri’nin “Horoz-Kabadayı” lâkabı”… “Hurus: Horoz: 866: Husrev: Hükümdar, şâh”… “ARAB-İz süren. Tabirci: 272: HÜKÜMDAR. (Levha: 31 Temmuz 1992… Sevilay Şadoğlu Hanım, “Salih Mirzabeyoğlu Hükümdardır!” diye bir yazı okuyor… Yazının altında da, yazının sahibinin imzası: Necib Fazıl)”   Dipnotlar 1-Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası B-Yedi, -Matla’ Beyitler-, İBDA Yayınları, İstanbul, 2014, sh. 515-516.. 2-Salih Mirzabeyoğlu, Furkan –Lugat-ı Salihûn-, İBDA Yayınları, İstanbul, Sh. 64-65. 3-Salih Mirzabeyoğlu, Furkan –Lugat-ı Salihûn-, İBDA Yayınları, İstanbul, Sh.201-202. 4-Salih Mirzabeyoğlu, Furkan –Lugat-ı Salihûn-, İBDA Yayınları, İstanbul, Sh. 65-67. 5-Salih Mirzabeyoğlu, Esatir ve Mitoloji, İBDA Yayınları, İstanbul, 2010, sh. 15. 6-Salih Mirzabeyoğlu, a.g.e., sh. 15. Baran Dergisi 583. Sayı

İslâm Milletleri Türkiye’de Kavuşurken -3. Arapça Kitap ve Kültür Günleri Etkinliği Vesilesiyle-

Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen 3. Arapça Okuma ve Kültür Günleri etkinliği, üç kıtanın Müslüman ülkelerinden gelen ilim adamlarının katılımıyla sona erdi. 2-11 Mart tarihleri arası İstanbul Üsküdar’da bulunan Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlikten azami ölçüde istifade etmeye çalıştım. Etkinlikle ilgili notlarımı paylaşmadan önce kısa bir giriş yapmalıyım: Türkiye, halkı Müslüman tüm ülkelerin kalpten dua ve temennilerine mazhar ülke olarak gün geçtikçe daha büyük ümitlerin ilgi odağı haline gelmektedir. “Gönül coğrafyası” dediğimiz İslâm topraklarından gelip, duygu ve düşüncelerini Anadolu kıtasının emniyet ve selameti içinde ifade imkânını bulmak ve paylaşmak, 3. Arapça Kitap ve Kültür Günleri’ne katılan coğrafya insanımızın da dillendirdiği ayrı bir imtiyaz ve memnuniyet oldu. Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarından katılan çeşitli alanlarla meşgul ilim adamları, hazırladıkları metinleri paylaşırken büyük heyecan ve samimiyet gösterdiler. Türkiye’den büyük ümit ve aksiyon bekledikleri her hallerinden belli, genelde Arapça konuşan katılımcılardan güzeller güzeli Arap lisanını dinlemekse istisnai bir keyif ve lezzetti. “Resmi tarih”in insanımıza dayattığı Arap imajı bir kez daha etkisizleşirken, gücünü samimi pratiğinden alan hasretli bir iklimden geldikleri anlaşılıyordu. Üç kıta insanından gelen selâm ve itibar yanında, etkinlik boyu birçok konuşma metninde ismi rahmet ve minnetle geçen Sultan Abdulhamid, besbelliydi ki heybetinden zihinlere açık işaretler çakıyordu. Bu hissiyatı selâmlayıcı, anlayıcı ve gayesine ulaştırıcı olması beklenen misyonuyla Türkiye, işte bu iklim ve zemine merkez hüviyetiyle, gereken hareket ve hamle kabiliyetini daha güçlü ve süratle göstermek borcundadır. Etkinlik Muhtevasından İlk dinlediğim isim, Fransızların Afrika’da yıllar önce sömürgeleştirdiği ve Arapların “sahili ac” dediği Fildişi Sahilleri’nden Dr. Konati Erna oldu. “Fildişi’nde Şahsiyet ve Toplumu Muhafaza Bağlamında İslâmî Medreseler” başlıklı konuşmasında Erna, Türk insanıyla yeniden tanıştıklarını söylerken, Yüksek İmam Meclisi Başkanları Ebubekir Furfana’nın babasından bahsetti: Furfana’nın babası, oğlu Mısır’a İslâm’ı öğrenmek üzere yola çıktığında, “Oğlum, önce Allah’a, sonra size güveniyoruz. Gidin dinimizi öğrenin, gelin bize öğretin!” Etkinliğe Katar’dan katılan Dr. Ömer El-İcli, “Osmanlı Devleti’nin Arap coğrafyasında Sömürgecilere Karşı Rolü” hakkında konuşurken, “Osmanlı tüm Müslümanların devletidir. Şeyh Casım El-Sanni, Sultan Abdulhamid’in izin ve rızasıyla Katar’ı kurmuştur. Nitekim Abdullah bin Faysal da, Musul’da evsiz yaşarken Sultan Abdulhamid’in himmetiyle reis oldu. Osmanlı olmasaydı Arap aşiretleri birbirini yiyecek kadar ileri gitmişlerdi” dedi. Arnavutluk’tan gelen ve ülkesine adını veren Albani’nin torunlarından olduğunu ifade eden Prof. Dr. Adriyatik Deryai, Osmanlı hâkimiyetinde de kaybetmedikleri Arnavut dili tabakalarını Ortaçağ’a kadar geri götürürken günümüze gelen bazı kelimelerden bahsetti: “Pambug-pamuk, kuzu-kusi, bey-beg…” Deryai, bütün Balkanlarda “Ahmed-Ahmet, Ramadan-Ramazan, Fikret-Fikrete” isimlerinin hâlâ kullanıldığını söyledi. Lübnan’dan katılan Ali Osman Ceradi ise konuşmasında, “Doğuşundan Kanunlaşma Sürecine Hanefi Mezhebi” bahsini işledi. Ebu Hanife’nin herhangi bir kitap yazmadığını İmam Hasan Ebu Ziya’dan nakleden Ceradi, Hanefiliğin ilk kitabının, “El Usul ve’l Emel” adıyla Kadı Ebu Yusuf tarafından yazıldığı ifade etti. İbn-i Hasan eş-Şeybani ise Hanefi fıkhını kaleme almış. Ebu Hanife’nin meşhur talebesi Ebu Muhammed ise Cürcaniyye adlı bir başka kitapla bu mezhebe dair kayıtlar almış. Ve daha birçok eser… Hadis-i Şeriflere Numaralarıyla Ulaşılacak Afganistan’dan gelen Naim Eşraf, dikkat çekici ve oldukça zahmetli bir çalışmadan bahsetti. Bugüne kadar bilinen tüm sahih hadislerin numaralandırılarak –Kur’an ayetlerine verildiği gibi- bir araya getirildiğini ve uluslararası ölçekte Müslümanların ilgi ve takibine sunulacağını söyledi. Mekke’de bulunan Müftiyuş-şeyh Muhammed el-Taki Osman nezaretinde, Müslüman ülkelerden hadis uzmanlarının da katılımıyla oluşturulan bu proje 2003’te başlamış. Ve alınan ortak kararla Pakistan Karaçi’deki Cami’u-d Darü’l Ulum mezunları tarafından oluşturulan heyet, binden fazla müsned hadis, 17 bin senedli, 300 bin yoldan icazet almış hadisleri bir araya getirmiş. Bu arada El-Müdevvenet’ül Camii adlı hadis külliyatının ilk cildi, 3. Arapça Kitap Fuarı’nda teşhir edildi. İlim ve Edeb, Medrese ve Zaviye Çizgisi Suriye’den katılan Mahmud Duğaym, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’ni tanıtırken, Katar’dan katılan bir başka isim Mahmud el-Halili, “İslâm Vakıfları ve Eğitim Arasındaki Bağ” mevzuuna temas etti. Endonezya’dan katılan Muhammed Yahya M. Harahap’ın mevzuu “İslâm Medeniyetinde Medreselerin Önemi” olurken, Dağıstan’dan katılan Şihabuddin Hüseyinov, “Dağıstan Medreseleri ve Önemli Alimleri”ni tanıttı. Etiyopya’dan Muhammmed Zeyn Nur, “Tarihteki Etiyopya Alimlerinin İslâmiyeti Yayması” hakkında konuştu. Organizasyon’da rol alan Semerkand grubundan Yusuf Alarçin, “Halidi Maarif Kurumları ve Eğitimdeki Rolü”nden bahsederken Endonezya’dan Fas’a kadar çeşitli dönemlerde inşa edilmiş bütün medreselerde Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri’nin ilim ve edebi, fıkıh ve tasavvufu biri diğerinden ayrılmaksızın metodlaştırarak İslâm medeniyetine kazandırdığına dikkat çekti. Aynı çizgiye, başka günlerde söz alan birkaç ilim araştırmacısının da vurguladığına şahit oldum. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri’nin mürid ve talebelerine verdiği talimat ve vasiyetle, coğrafyaya dağılan herkesin medreseleri tekke ve zaviye ruhuyla birleştirmek, medreseye girip ilim talebelerine dini derinliğine tahkik usûlünü öğretmek ve gelişerek gelenekleşen bu yolda Ehl-i Sünnet’in iman, ilim ve amel ölçülerini talebe-mürid dinamikliğine kavuşturduğunu öğrendim. Mütefekkir Mirzabeyoğlu’nun Eserini Hediye 3. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı ve Kültür Günleri etkinliğine eli boş gitmemeliydim. Hiç olmazsa bazı konuşmacılara birer kitap hediye etmeliydim. 22 ülkeden 300 kadar ilim adamı, araştırmacı ve akademisyenin katılımıyla on gün süren sunumlarda bazı misafir konuşmacılara Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun Başyücelik Devleti-Yeni Dünya Düzeni adlı eserinin Arapça ve İngilizcesini takdim ettim. Eser, Makedonya Üniversitesi kütüphanesine, Arnavutluk Üniversitesi kütüphanesine, Katar, Fildişi Sahilleri, Lübnan, Sudan, Hindistan, Pakistan, Özbekistan, Uganda gibi ülkelerden gelen değerli konuşmacılara hediye edildi. Müellifi Mirzabeyoğlu’na selâm ve muhabbetlerinin iletilmesini isteyenler oldu. Unutmadan misafir konuşmacılarla iletişimde bana yardımcı olan tercümanlardan Ahmet Abdulbari, Muhammed Sıddık, Suriyeli Tarık Hakan, Yasin Karanfil kardeşlerime teşekkür ederim. Negatif Bir Not Doğu Anadolu’dan etkinliğe katılan bir grup medrese hocasıyla bir aradayken, farklı saatlerde gerçekleşen diğer oturumların birçoğunda rastladığım gibi, dinleyici katılımı maalesef çok düşüktü. Buna gösterebileceğim sebeblerin başında, Üsküdar Belediyesi’nin büyük ölçüde hazır bulduğu/konduğu, Semerkand-Mostar grubu ve Türkiye Yazarlar Birliği İst. Şb. Bşk. Mahmut Bıyıklı’nın ise ciddi emek ve katkısının olduğu, Cumhurbaşkanlığı’nın himayesiyle büyük saygı uyandırmış İslâm milletleri arası bir faaliyetin çok da yüksek ilgi -basın dahil- görmemesi. Nice eğitim ve kültür kurum/kuruluşu, böylesi nadir bir etkinliğe sosyal organizasyonlarla dahil olmayarak müthiş bir enerjiyi berhava ettiğinin farkında mı acaba? Gereken seviyede tanıtım ve katılım fırsatının kaçmasına sebep oluş bir yana, gelen konuşmacıların da incitildiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, büyük ve donanımlı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek tecrübeye sahipken, coğrafyasında -silahlı kuvvetleri dahil- tüm unsurlarıyla hoş ve saygın karşılanıyorken, gereken hassasiyetten hiçbir surette taviz verilmemeli. “Büyük Türkiye”nin gördüğü coğrafi karşılama, merkezi nitelikte karşılık bulmalıdır. Buradaki negatif durumu da, gölgede kalmaması gereken tüm etkinlik ve faaliyetlerin değer ve şuuru adına arzedeyim.  Baran Dergisi 583. Sayı  

Tekinsiz Ev Edebiyatı

Şubat ve Mart ayı, global güçlerin savunma bütçesi ve yeni kitle imha silahı şovuna sahne oldu. Amerika, Rusya ve Çin’den ard arda rekor savunma bütçesi açıklamaları gelirken, balistik füzelerden başlayarak insansız denizaltılara kadar, tekniğin imkân verdiği derecede, İkinci Dünya Savaşı öncesini anımsatan bir silahlanma yarışı yeniden sürat kazandı. 1 Mart tarihindeki millete sesleniş konuşmasında Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya’nın ‘sınırsız menzile’ sahip ve dünyadaki ‘hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyecek’ bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini söyledi. Söz konusu füzenin ‘yüksek hız ve manevra kabiliyetine’ sahip olduğunu ve dünyadaki ‘hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini’ belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının ‘yenilemez’ olduğunu söyledi. 12 Şubat tarihinde ABD, 2019 yılı için 800 milyar doları geçmesi beklenen rekor savunma bütçesi açıklaması yapmıştı. Hattâ bu bütçenin 550 milyon dolarlık dilimi, şu sıralar Afrin’de çarpıştığımız PKK-PYD’ye şimdiden tahsis edilmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin’in 26 Şubat’ta Kommersant gazetesine verdiği demeçte, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018-2027 devlet silahlanma bütçesini onayladığını duyurmuştu. 2018-2027 dönemi için Kremlin yönetiminin savunma alanında yapacağı harcamanın 19 trilyon ruble, bir başka deyişle (bugünkü kurla) yaklaşık 350 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Rusya’da bütçe hesapları, bir zamanların Türkiye’si gibi, çok ciddiye alınmadığından, kabaca yıllık 50 milyar dolarlık bir savunma harcaması yapacağı tahmin ediliyor. Her hâlükârda ABD’nin bir yılda harcamayı planladığı 600-700 milyar dolar civarındaki bütçelerle karşılaştırıldığında, Rusya’nın 9 yıl için öngördüğü miktar pek mütevazı kalıyor. 5 Mart tarihindeyse, Çin Halk Cumhuriyeti önümüzdeki yıl için savunma bütçesini 1.11 trilyon yuan (175 milyar dolar) olarak açıkladı. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 8 oranında artış anlamına geliyor. Çin Başbakanı Li Keqiang Kongre’de yaptığı konuşmada “ordu, ulusal güvenlik çevresindeki büyük değişiklikler karşısında kaya gibi güçlü olmalı.” dedi. Çin’in savunma bütçesindeki artış dünyanın en büyük ordusunu modernleştirme, Güney Çin Denizi ve Himalaya sınır bölgelerinde altyapı kalkınma projeleri geliştirmek gibi Çin’in stratejik hedeflerinin bir işareti olarak görülüyor. Bu Yarış Niçin? Savunma bütçelerine bakıldığında görüleceği üzere trilyon dolarlar havada uçuşuyor. Peki, ama niçin? Son bir asırdır sürgit tekrarlanan yalanlar tarafından insanlık öyle bir noktaya sürüklendi ki, şuurunda olsa da olmasa da, büyük bir ıstırab batağına düştü. İkinci Dünya Savaşı’nda Nazizma ve Soğuk Savaş’ın neticesinde Komünizma yıkılırken insanlığa yeni bir bünye kazandırarak hâsıl olan ıstırabı dindirmek yerine, kapitalizmaya sıkı sıkıya sarılarak, sosyal adaleti bir kenara bırakıp, her “şey”in daha fazlası uğruna insanlığın buhranını derinleştirmek yoluna gittiler. Amerika, Avrupa, Rusya ve Çin’in kendi içindeki ıstırab ve geri kalan ülkelere tahakküm etmek suretiyle dayattıkları buhranı hesaba katacak olursak, bu manzaradan beklenen içtimâî infiâlin doğuracağı yıkım karşısında, ne Rusların kıtalar arası nükleer füzesinin meydana getireceği tahribatın ve ne de Amerika’nın savunma sistemlerinin engelleme kudretinin esamisi bile okunmaz. Tabiî şartlar dâhilinde bu tip sosyal ıstırablar harb yoluyla kusulur ve elde kalanlarla yola devam edilirdi. Birinci ve İkinci Dünya savaşı ile beraber harb âletlerinin harbi imkânsız kılacak derecedeki terakkisi, böylesi bir yolu kapatarak ıstırabı derinleştirdikçe derinleştirdi. Yani “Sosyal ıstırab giriftleştikçe harb âletleri terakki etti; âlet terakkî ettikçe ıstırab, yegâne boşalma mahreci olan harbden mahrum kaldı.” Silah Teknolojisinin Zaafiyeti Amerika, Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan gibi ülkelerin sahib olduğu nükleer silâh gücüne bir de bu açıdan bakalım. Ellerindeki silâh teknolojisi ne olursa olsun, bu ülkelerin hiçbirinin diğeriyle savaşacak gücü yok esasında. Çünkü biliyorlar ki, ateşlenecek bir nükleer silah, tıpkı silahın niteliğinde olduğu gibi zincirleme bir reaksiyon doğuracak ve belki de dünyayı nükleer kıyamete sürükleyecek. Şunu da hatırlatmakta fayda var; atmosferin dışına çıkarak hedefine yönelen balistik silâhları durdurabilecek herhangi bir hava savunma sistemi yoktur. Hava savunma sistemleri, sahib olan ülkelerin, siyasî dalaşmaları esnasında vatandaşlarının kendilerini emniyette hissetmeleri için vardır. İsrail’in “demir kubbe” adını verdiği hava savunma sistemini, Hamas mücahitlerinin soba borusundan bozma Katyuşa roketleriyle nasıl delik deşik ettiğini unutmamak gerek. Bu ülkelerin kendi aralarındaki dalaşmaları da bir kenara koyalım. Amerika’nın 800-900 milyar dolarlık savunma bütçesine rağmen Afganistan’da Mücahitler tarafından nasıl da şamar oğlanına çevrildiğini senelerdir büyük bir gururla izliyoruz. İradesini kırmaya muvaffak olamadığı Mücahitleri, elindeki onca silah ve asker gücüne rağmen 17 senedir mağlub edemeyen Amerika, bugün artık zaferden ümidi kesmiş, fiyakası daha fazla bozulmadan oradan kaçıp kendisini nasıl kurtaracağının hesabını yapmıyor mu? Senelerdir dünyanın küçük ama en güçlü ordusu diye propagandası yapılan İsrail, Hamas’ı yenebildi mi? Afganistan ve Gazze misâlleri, bir savaşın yalnız para ve silâh teknolojisindeki üstünlüğe dayanarak kazanılmayacağını, bunun bir ruh işi olduğunu izah etmeye yeter de artar bile. Bu sebeble, “onların şöyle silahları var”, “böyle bilmem neleri var” diye Müslümana yakışmayacak mahkûm bir tavra bürünmek ve bir de bu tavrı tekinsiz ev edebiyatına dönüştürerek, yersiz korkularını, içtimâî korkuya dönüştürerek kendi psikolojisini rahatlatmaya, böylelikle de korkusunun kaynağına yaranmaya çalışmak olsa olsa zavallılıktır. Suriye’de cereyan eden vesayet savaşına da bu gözle bakmak lâzım. Doğrudan girecekleri bir dalaşmanın sonlarını getireceğinin şuurunda olduklarından, tayin ettikleri vekiller üzerinden savaşıyorlar; fakat böylesi tarzda bir harb, beklenenin aksine, sosyal plandaki ıstırabı gidermek yerine, derinleştirmeye yarıyor. Sona Doğru... Kökleri çok girift ve dolambaçlı bir dünya ihtilâfı ile karşı karşıyayız. Buna mukabil, insanın kendi kendisiyle olan ihtilâfı bile çözemediği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Sahib olunan silahlar ve bütçelere rağmen dünya konjonktürüne baktığımızda görüyoruz ki, tıpkı İkinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi hadiseler şu veya bu ülkelerin iradesini çoktan aşmış durumda. İbda Mimarı Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun Ölüm Odası B-Yedi başlıklı eserinde yaşadığımız çağı tavsif ederken bir çok kez “bomboş devir” dediğini duymuşsunuzdur. Üstad Necib Fazıl da diyor ki; “Harb iklimleri, kültür ağacının saçkıran illetidir. Artık ne bir meyva, ne bir yaprak, ne bir tomurcuk! Kupkuru bir ağaç iskeleti işte o kadar!” Kültür planında, dünya çapındaki donukluk bile içinde bulunduğumuz harb ikliminin dehşetini hissettirmeye yeter de artar bile. *** Gelişmiş kelimesiyle tanımlanan ülke milletlerinde, yeni bir bünye ihtiyacından zuhur eden sosyal ıstırab, eğer ki dışarı doğru bir savaş yoluyla kusulmazsa, bu ülkelerin hepsi içeriden yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çare yok, dünya mutlu mesut bir şekilde beslediği büyüttüğü urunu kusacak. Yani bir de bakmışız ki, tek bir kurşun atmaya gerek kalmadan, global denen güçler kendi içlerinde kendi kendilerini yiyip bitirmişler. Neden olmasın? Evet, uçaklar, denizaltılar, balistik füzeler büyük bir yıkım unsuru olarak karşımızda mevzilenmiş vaziyette; fakat görüyoruz ki, bunların hiçbiri kat’i netice vasıtası değildir. Üstad Necib Fazıl’ın dediği gibi: “Kibrit kutusu kadar bir dinamit nasıl ki koca bir kayayı tuz buz ederse, bir kapsüllük ruh da, dev kılıklı bir madde yığınını başaşağı getirebilir.” Bize düşense, böylesi bir konjonktürden bizi sağ sâlim selâmete vardıracak bünyeyi kuşanmak. Gerisi zaten kendi kendisine çözülecektir, kimsenin şüphesi olmasın. Baran Dergisi 582. Sayı

Korsika ve Fransa’da Cezaevleri

Birlikte kaldığım Korsikalı iki siyasî mahkûm var. Bunlar üç kişiyi bir cinayet için azmettirmekle suçlanıyorlar. Bu sebeble cezaevindeler. Sosyalist bir politikacıyı öldürtmek suçundan 20 yıldır cezaevindeler. Cinayeti işleyen ise 20 sene boyunca dağlarda saklandıktan sonra yakalandı. Mesele çok garip ve enteresan. Adamın öldürüldüğü yer bir cadde ve cadde II. Dünya Savaşı sırasında öldürülen bir Korsikalı subayın adını taşıyor. Vurulan kişi de o subayın torunu. Bu hadisenin davası yıllar sonra görülecek umarım doğru bir karar çıkar. Bu vesileyle Korsika’nın tarihinden bahsedelim. Korsika’nın durumu malûm, Fransa’nın vilayetlerinden birisi. Fransa tarafından işgal edilmeleri çok eskidir; buna mukabil Korsikalılar bağımsızlık mücadelesini hep sürdürmüştür. Korsika etrafındaki tartışmalar hâlâ devam ediyor. Korsika II. Dünya Savaşı sırasında Faşistlerin hedefi olmuştur. 1942’de İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Korsika Almanların da dikkatini çeken bir yer olmuştur. Korsikalılar Hıristiyan’dır ve büyük bir bölümü Katoliktir. II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar geldiğinde Korsikalılar Yahudileri onlara karşı korumuştur. Korsika’da 1970’lerde tekrar adada Fransız hâkimiyeti başladı. Bağımsızlık hakları elinden alınan Korsikalılara yarı özerklik verilerek bağımsızlık taleplerinden vazgeçmeleri beklendi. Korsikalı politikacılar bunu asla kabul etmedi ve Korsika tam olarak Fransa’nın bir parçası olamadı. Korsika’nın içinde bulunduğu vaziyet hususunda da Fransa’nın doğru kararı almasını umuyorum. Korsika’yı bir açıdan Katalonya’ya benzetebiliriz. Bu iki bölgede de bazı hadiseler yaşanıyor. Malum Katalonya’da asla tasvip etmediğim bir saldırı gerçekleştirilmişti ve bu saldırının mücahidler tarafından yapıldığı söylenmişti. Bir enteresan mesele de, Korsikalıların II. Dünya Savaşı sırasında korumasına rağmen bugün Korsika etrafında yaşanan hadiselerde de Yahudilerin dahli var. Anlayacağınız Yahudiler mağlup edilene kadar dünyanın hiçbir yerine barış gelmeyecek. Irak’ın, Suriye’nin bugün içerisinde bulunduğu durum ortada. Dünyayı yönetenler idarenin ellerinde kalması için tahribat ve savaştan başka hiçbir şey üretmiyorlar. Bunun bedelini ödeyenler ise masum siviller oluyor. Çok zengin bir ülke olmasına rağmen Venezüella da dış müdahaleler sebebiyle çok kötü bir duruma getirildi. Umarım özgür bir şekilde tekrar Venezüella’ya döndüğümde bu dış müdahalelerden kurtulmuş bir ülke göreceğim. Hayatımı tüm dünyada bu mücadeleye verdim. Bugün beden olarak hapis edilmiş olsam da ruhum hür. Fiziksel olarak esir bir vaziyette olsam da, ruhum ve aklım hür olarak öleceğim. *** Mahkemem dolayısıyla Fresnes Cezaevi’ne getirildim. Daha önce cezaevi müdürünün çok iyi birisi olduğundan bahsetmiştim. Yine buraya geldiğimde bir takım sorunlarla karşılaştım. Bilhassa bilgisayarım ile alakalı bana problem çıkardılar. Geçtiğimiz Cuma günü öğleden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Frennes cezaevine bir ziyaret gerçekleştirdi. Cezaevinde bir takım incelemeler yaptı. Burası Fransa’nın en büyük cezaevlerinden birisi… Peki, Macron niçin cezaevini ziyaret etti? Daha önce bahsetmiştim, Fransa’da mahkûmlar ile gardiyanlar arasında bir takım hâdiseler yaşanmıştı. Cezaevi şartlarını düzeltmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Buna mukabil cezaevlerindeki mahkûm sayısı her geçen gün artıyor ve şartlar daha da kötüleşiyor. Toplum için tehlike oluşturacağı düşünülen herkes tutuklanıyor ve bu da cezaevlerinde bu tip problemlerin ortaya çıkmasına sebeb oluyor. Oysaki bu insanlar toplum için zararlı ve tehlikeli canavarlar değiller. Fransa’da ağır bir polis kontrolü var; yollarda, evlerde aramalar, operasyonlar yapılıyor. Bu durum cezaevlerindeki sorunları besleyip büyütüyor ve patlama noktasına getiriyor. Müslüman tutsaklarla alâkalı ayrımcılığa sebep olacak bir karar alacaklar. Cezaevlerinde insanî açıdan birçok sıkıntı var. Kapasitesinin çok üstünde mahkûmun olduğu cezaevleri pislikten geçilmiyor, yiyecek ve su sıkıntısı var. Fransa ekonomik açıdan zengin sayılabilecek ülkelerden birisi. Her fırsatta insan haklarından bahsediyorlar, hatta insan hakları için saldırılar ve bombalamalar dahî yapıyorlar. Fakat ne işse, kendi cezaevlerinde kalan insanlara uyguladıkları muameleyi insan haklarına uyduramıyorlar. Cezaevlerindeki gardiyanların birçoğu Fransız asıllı değil, Libyalılar var, Pasifikliler ve diğer milletlere mensup olanlar da var. Cezaevinde nasıl muamelelere maruz kaldığımı daha evvel birkaç kez dile getirmiştim. Bir devletin illegal bir şekilde cezaevinde tuttuğu mahkûmlara uyguladığı bu tavır asla kabul edilemez. Cezaevlerindeki şartlar sebebiyle buradaki insanlar daha fazla nefretle doluyorlar. Nefret ve ırkçılık artıyor. Elbette bu söylediklerim Baran okurlarını pek de alâkadar etmiyor olabilir; fakat insanî olarak bunlar herkesin ilgilenmesi gereken meseleler. 1949 senesinde dünyanın en zengin ülkesi olan Venezüella’da doğdum. Hiçbir yeri sömürmeyen Venezüella bu zenginliğine rağmen bugün dış müdahaleler sebebiyle sefalet çekiyor. Amerikan sömürgeciliğini, Fransızların Karayipler’e kadar neler yaptığını, dünyanın gördüğü en büyük sömürge imparatorluğu olan İngiltere’yi herkes biliyor. Ben bir devrimciyim ve bu sistemin değişmesini istiyorum. Hep insanların daha iyi bir dünyada yaşaması için çalıştım. Bunun için Türkiye’nin de çabaladığını biliyorum; fakat Türkiye’de de siyasî mahkûmlar var. Devletin onlara adil bir muamele göstermesi gerekiyor. Ben bunları sadece Müslümanlar için de söylemiyorum; malûm cezaevlerinde Kürt milletvekilleri de var. Onların cezaevlerindeki şartlarına da dikkat edilmesi gerekiyor.   24.02.2018 ve 03.03.2018 Tercüme: Faruk Hanedar Baran Dergisi 582. Sayı

İdeolojik Silah Hâline Gelen Bilim ve Militan Profesör

Şahıslarla uğraşmak, etten kemikten kişilerle iştigal etmek değildir. Tenkid/reddiye yazılarına umumi olarak karşı çıkanların dediği şey: “şahıslarla uğraşma, fikirlerle uğraş”. Zaten fikirler gökten zembille geliyor ve kelam ağaçlardan veya hayvanlardan zuhur ediyor, ondan bu muhteremler bize yukarıdaki çağlar üstü tavsiyede bulunuyorlar. Bir de işin diğer yönü olan, “fikirlerle uğraşmak” meselesi var tabi. Efkâr pek kolay elde edilen bir şey olduğu için, manavdan tartı ile aldıktan sonra mütefekkir oluruz ve sonra hep beraber “şahıslarla uğraşmıyoruz fikirlerle uğraşıyoruz.” marşını söyleriz. Sizin mütefekkirimsiliğiniz hayırlı olsun, ben direk şahıslarla uğraşıyorum, efkârı hakiki ehline bırakarak ve onların açtığı yoldan giderek, ariflerin ve mütefekkirlerin dimağıma zerk ettikleri aşı ile yoluma devam ederek “şahıslarla uğraşıyorum.” Bu küçük uğraşımla yoluma devam ederken geçtiğimiz haftalarda bir “fıçı”nın yuvarlanırken çıkardığı sese benzer bir şey işittim. Prof. Dr. Celal Şengör’den çıkan bir hırıltı imiş. Evvelden Hz. Fatih’in, Âlemlerin Efendisi Aleyhisselâm’ın övgüsüne mazhar olan cihan sultanı II. Mehmed’in Hristiyanlığa meylettiğini afkuran bu jeoloji profesörü, pek pek büyük olan işkembe-i kübra-i muazzamasından her türlü iftiralarını, bilim adına halkın devamlı izlediği kanallarda, şirinbabavari halleriyle kusarken seyirci kalmak ne zor. Sistemsizliğimizin, sahipsizliğimizin her gün ama her gün yeniden ruhumuzu deşmesi artık dayanılmaz hal alıyor ve daima kulaklarımız, kalplerimiz; Allah’a, Kitab’ına, Rasulü’ne meydan okumalara, hakaretlere, istihzalara şahit oluyor ve maalesef sadece şahitlik ile kalıyor. Ne olaydı bir karış toprağımız olaydı da İslâm ahkamı, o küçücük toprakta cari olsaydı diyoruz. Ve tıpkı imamımız, imamların imamı Ebu Hanife hazretlerinin son sözleri gibi “Beni gasbedilmemiş topraklara gömün” diye haykırasımız geliyor. Lakin biz o imana, o dirayete, o şevke, o gayrete ve hayrete sahip olmadığımız için boğazımızda düğümlenip kalıyor haykırışlarımız. Sevgilerimiz veya korkularımız gözlerimizin önüne geliyor bir anda, nefsimize mağlup olmuşluğumuzu küfre mağlup olmuşuz diyerekten kendimizi mağrur bir hüzne bırakıyoruz ve sonra mışıl mışıl uyumaya devam ediyoruz. Dedikleri gibi “ya tahammül ya sefer”. Uykudan uyanıp konumuza devam edecek olursak bu profesör en son Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret etmiş. Daha sonra ise “Ben aslında Türk basınını denemek amacıyla bilimsel bir deney yaptım” diyerek özür dilemişti. Zaten biz de ne Fatih Sultan Mehmed’i ne Kanuni Sultan Süleyman’ı (Allah cümle âl-i Osman’a rahmet eylesin) savunma makamında değiliz ve gerek de yok. Biz onun Allahsızlık illetine mübtela olmuş haline de, ateizme cevap yetiştirme derdinde de olmayacağız. Sadece gözünü din düşmanlığı, husûsen İslâm düşmanlığı bürümüş olan fıçımsı adamın bilim adına, bilim tapıcılığı adına mukaddesatımıza binlerce milyonlarca Müslüman gözlerin önünde kin kusarken kendi taptığı bilimle nasıl çeliştiğine dair birkaç tespit arz edeceğiz. Dolayısıyla deney mi yapmış yoksa çark mı etmiş, bizi ilgilendirmiyor. Celal Şengör kimdir? “Yeni ateizm”in Türkiye’deki bayraktarıdır. Yeni ateizm nedir? Kısaca şudur: Eskiden ateizm dinsizlik olup dini yok saymaktı lakin herhangi bir düşmanlığı olmamaktı. Yeni ateizm, bilimi dinin karşısına bir cephe olarak konuşlandırıp, o cepheden dine her türlü saldırıyı yapan ve insanlığın selametinin husûsen İslâm’ın yok olmasına bağlı olduğuna inanan psikopatlıktır. Evet, dini ve mukaddesatı hakir görmek, her türlü saldırıyı reva görmek psikopatlıktır ve ruh hastalığıdır. İşte ülkemizde bu ruh hastalığının en feci mübtelası da bu zavallı fıçımsı profesördür. Bilim, bu yeni ateistler tarafından mecrasından çıkartılıp aslında bir sözü olmadığı yerde, sessiz kalması gereken yerde zorla konuşturularak, diğer ateistlerin bile tepki gösterdiği bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Celal Şengör, bilimi ideolojik silah olarak kullanıp, bırakın din sahibi olmayı, dine saygı bile duyulmaması gerektiğini devamlı olarak dile getirmiştir. Kendisi, dinin yok edilmesini vazife addederek militanlaşan Celal Şengör, tesettürle alakalı tartışmalar yapıldığı zaman bunun demokratik hak falan olmadığını, sağlığa ters olduğunu ve tesettürü yasaklamanın demokrasiye aykırı olmadığını söyler. Demokrasi diye bir derdimiz tasamız yoktur, lakin “demokrasi dini” mensuplarının karşı çıkması gereken bu sözler ise tabii ki karşılıksız kalmıştır. Celal Şengör’ün selefi Dawkins de, Kur’an’ı hiç okumadığını ama İslâm’ın bütün kötülüklerin kaynağı olduğunu söyler. Aynen Şengör de, İslâm düşmanı olmakla yetinmez, kendi iddialarına karşı olan herşeyi, herkesi hatta diğer ilimleri bile akıl düşmanlığı ile suçlar. Sosyoloji ve felsefenin de bilim düşmanı olduğunu söyler. Bilim tapıcısı olan bu adam sadece din değil insanlık düşmanıdır aynı zamanda. Zira kendisi bilim adına herşeyi mubah gördüğünü dile getirmiş ve bilimin hümanist olma gibi bir derdinin olmadığını söylemiştir bir röportajında. Bu zihniyette bir adamın bilim adına, insanlara batı filmlerindeki gibi her türlü işkenceyi reva göreceği aşikardır. Marx bile “din halkın afyonudur” derken dinin müspet yönlerine temas ettiği için bu sözü söylemiştir. Bugün komünistler veya ateistler tarafından istimal edildiği mana ile alakası olmayan sözün tamamı şöyledir: “Dinsel sıkıntı bir yandan gerçek sıkıntının ifadesi, bir yandan da gerçek sıkıntıya karşı protestodur. Din, aklın içinden atıldığı toplumsal koşulların ruhu olduğu gibi, ezilmiş yaratığın iç çekişidir, taş yürekli bir dünyanın ruhudur da. Din halkın afyonudur.” (Karl Marx ve Friedrich Engels, Din Üzerine, terc: Kaya Güvenç, Sol Yayınları, Ankara, 1976, s. 38.) Şengör, İslâm’ın bilim önünde en büyük engel olduğunu savunmakta, hatta az bir eğitimi olan kişilerin bile dinle bir irtibatının olmasını çok saçma bulduğunu söylemektedir. Hâlbuki “Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?” isimli kitabında, Müslümanların 14. asırdan sonra bilime küstüklerini ifade eder. Bu yanlış tespitini doğru kabul etsek bile, o zaman İslâm’ın ilk yedi asrında kendisinin ifade ettiği şekilde Müslümanlar ilme, fenne öncülük etmişlerdir. Celal Şengör’ün çelişen iki görüşünden çıkacak olan tek doğru netice: İslâm’ın en izzetli asırlarında bilim ve fen Müslümanların kabza-i kuvvetindeydi, ne zaman İslâm’dan uzaklaşma başladı, bilim ve fen de paralel olarak geriledi. Son tesbitimiz, Şengör’ün tezatlarından doğan tabii bir netice olup, ek olarak bu görüşü doğru lakin eksik bulduğumuzu söyleyelim. Müslümanların bilim ve fenle yüksek alakalarının 17 ve 18. asra kadar hatta Ahmed Cevdet Paşa’nın ifadesine göre 1842’ye kadar kamilen gelmiştir. Sosyoloji ilminin reislerinden Saint-Simon ne demişti: “Bilim kendisine yüklenen öncülük vazifesini yerine getirmeyip, ordunun ihtiyaçlarına uygun bilgi üreterek yıkıcı bir araca dönüştü.” İşte sorun budur: Bilimin mecrâından saptırılması (ki, uzun bir hikâyedir) ve pozitivizmin büyük zaferi. Türk doğa bilimcisi Celal Şengör doğaya salınmalı ve kendisinin de dileği olan şu fiiliyat için kendisine münasip ortam sağlanmalıdır. Şengör bir röportajında, darbe senelerinde cezaevinde mahkumlara işkence olarak dışkı yedirilmesi ile alakalı şunları demişti: “Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil. (...) Ben bal gibi yerim. (...) Gayet güzel, hiçbir şey de olmaz.” Celal Şengör’e afiyet olsun demekle beraber, mukaddesatımıza saldırılarını durdurmasını, sırtını seküler elitlere dayamış olmanın fayda vermeyeceğini unutmamasını hatırlatırız. Baran Dergisi 582. Sayı

Ticaret ve Fıtrat

Ticaret, üretici-tüketici, kır-kent, ferd ve cemiyet arasında iletişim ve irtibatı sağlayan bir ara saha; bu yüzden bir önceki yazımızda ticaretin iktisadda “berzah” vazifesi gördüğünü belirtmiştik. Doğrusu cemiyetten ticarî ilişkileri çıkardığımızda, geriye pek bir şey kalmayacağını uzun uzun izah etmemize gerek olmadığı kanaatindeyiz ve elbette ticaretin iktisadî hayatın canı demek olduğunu, vücutta kan neyse cemiyette aynı konuma sahib bulunduğunu söyleyebiliriz. İslâm, fıtrat dinidir, yani her emri insan fıtratına mutabıktır. Fıtrat dediğimizde bunun biraz açılması icab ediyor, zira kelimenin günlük hayatta farklı kullanımlarından kaynaklı bir yanlış anlamaya yol açmak istemiyoruz. İnsanın bu temel hususiyeti üzerinde durmamızın sebebi ise herhalde anlaşılmaktadır: Tatbikini arzulayan her fikrin, insan fıtratıyla irtibatının sağlanması zorunludur, yoksa, birçok örnekte de görüldüğü üzere, ömrü uzun olmayacaktır. Fıtrat; sözlükte insanın doğuştan sahib olduğu ahlâk, huy, karakter ve tabiat anlamlarına gelirse de çoğu kişi, insanların hırs ve tamaha temayülünden dolayı, insan fıtratı konusunda menfi bir bakış açısına sahibtir. Hâlbuki fıtrat gerçekte İbda Mimarı S. Mirzabeyoğlu’nun cümleleriyle şudur: «İnsan, Kur’ân’ın bildirdiği üzere, “ruh” veya “nefs” kutuplarından birinden birini gerçekleştirmek üzere, “sefillerin en sefili” olan âleme indirildi. Bütün sır şu ölçüde: “Allah, âlemi insan, insanı da kendi marifetine ulaşması için yarattı.” Hayatın hakikati ruhî hayatta ve ruhî hayat ferdî hayatta söz konusu olduğuna göre, insan, kendi varlığını mütemadiyen kendi oluşturan bir varlık keyfiyetiyle, fert fert ruhun tırmanış çilesini yaşamakta; bütün insan faaliyetlerinin çıkış ve nihaî gayesi burada düğümlü. » (S. Mirzabeyoğlu, Necip Fazıl’la Başbaşa, sh. 16) Fıtrat, bir taraftan, her bir şahsın kendine münhasır mizacı olduğu gibi, diğer taraftan gelmiş geçmiş bütün insanların bu dünyadaki hakiki vazifelerini ifalarını temin maksadıyla Yaradan tarafından kendilerine bahşedilmiş hususiyetlerdir. Fıtratı bir daire olarak tasavvur edersek, dairenin merkezini ruh ile onu tatmin eden, fail veya münfail olarak karşılaştığında mutmain olduğu kıstaslar, yani doğruluk-iyilik-güzellik oluşturur. Bunun aksi kutbunda, aslın görünmesi için gereken araz hükmünde olan ve ruhu tatmin eden kıstasların zıddı yalan-kötülük-çirkinlikten hoşnut nefs bulunur. İnsan böylesi bir tezatlı bir kimyaya sahiptir ve bütün düşünce ve davranışlarında bu tezadın izleri görülebilir. Allah’ın insanlığa din göndermesi, bu tezatlı kimyası içinde yok olup gitmesini önlemek içindir ve yaratılışından sonra onun için en büyük rahmettir. O yüzden, insanın fıtratına birebir mutabık olan İslâm’a aykırı veya ondan münasib bir şekilde neşet etmemiş bütün görüşler gelir fıtrat duvarına çarparlar. Elbette bu durumda yeni bir görüşe inkılâb etmek zorunda kalırlar. Sonra aynı travma, en fazla bir nesil içinde bir kez daha yaşanır ve tekrar edip durur. Dikkat edilirse bütün batıl dinlerin ve beşerî görüşlerin uzun bir müddet yaşayan ve içtimâen rahatsızlık doğurmayan tarafları, fıtrata, dolayısıyla İslâm’a mutabık olanlardır. Yukarıda İbda Mimarı’ndan alıntıladığımız “insan” tarifinde menfi cihet olarak vasfedilen nefs, ruhun mukabili ve onu ortaya çıkarıcı hasletleri haiz olduğundan dolayı insanların kısa vadede kötücül bir ahlâka sahib olabilecekleri doğrudur, lakin bu sürdürülebilir değildir. Belki birkaç kez zikrettiğimiz şu hakikati tekrarlamakta beis yok: Hiç kimse (veya hiçbir görüş), muhatab olduğu insan topluluğuna (bu topluluğun sayısı önemli değildir; birkaç kişi de olabilir, tüm insanlık da) zulüm, haksızlık, karşılıksız eziyet vs. vadetmez, bilakis adalet, hakkaniyet, iyilik, doğruluk gibi hasletleri kıstas alacağını, böyle davranacağını ileri sürer. Bir suç şebekesi için bile durum böyledir. Kendi içinde adil, hakkaniyetli, doğru sözlü vs. olmaları gerekir, yoksa tez zamanda dağılırlar. Canlılar, cehd/çaba ile ayakta durur, varlıklarını idame ettirirler. Bu, fıtratlarının gereğidir. En küçüğünden en büyüğüne, en ilkelinden en karmaşığına bütün organizmalar, hayatiyetlerini sürdürmek maksadıyla sürekli faaldirler. Elbette sadece canlılar değil, bütün bir kevniyât sürekli bir oluş ve hareket halindedir. Canlılar âleminde durmak, ölüm demektir. Beşeriyet için de aynısı: Tembelleşip duran insan pörsüyüp yok olmaya mahkûmdur. (Belki mukayeselerimiz ve geçişlerimiz hızlı görünebilir, ancak konu bir bedahet arz ettiğinden, sadece meselenin aslına işaret maksadıyla hızlıca bu geçişleri yapıyoruz) İbni Haldun’un meşhur asabiye nazariyesi de bu durumu tesbite matuftur. Medenileşip pörsüyen milletler, atıllaşırlar ve daha düşük seviyedeki göçer/ilkel topluluklara mağlub olurlar. Evet, hayat enerjisi diyebileceğimiz azim ve bunun tecessüm etmiş hali aksiyon, her bir ferdin ve cemiyetin varlığını sürdürmesi açısından elzemdir. Yukarıdaki tembellik ve çaba analojisinde ticaret ve faizi hangi pozisyonlara koyabiliriz? Tanımı itibariyle sınırları kesin olarak çizilmiş ve genel kural olarak baştan neticenin belli olduğu faiz alışverişi, acaba cehd ve azmin mi göstergesidir, yoksa atalet ve tembelliğin mi? Faiz ile ticareti bir kefeye koyanlar ve faize “para ticareti” adını verenler Allah tarafından Kur’ân’da lanetlenmektedir. Her ilahî emrin bizim bir kısmını asla bilemeyeceğimiz sayısız hikmeti vardır. Ancak faizle ticareti siyah ile beyaz gibi ayıran bu İlahî emrin hikmetlerinden birisi, kanaatimizce doğrudan insan fıtratıyla mütealliktir. Faizin, yapısı itibariyle, sermayeyi belli ellerde toplayıp içtimaî dengeyi her cihetten sarsıcı menfi bir mekanizma olduğu aşikâr. Ancak, belki de en az bunun kadar önemli diğer bir menfi ciheti ise, tasarruf sahiplerinin, dolayısıyla cemiyetin hayatiyetinin bir göstergesi olan çalışıp kazanma azmini kırmasıdır. İnsan fıtratının nefs tarafı, daima, ruhî tarafın cehd arzusunun aksine, kolaycılık ve tembelliğe meyyaldir. İnsanların zahmetsiz ve kolay kazanç peşinde koşmaları, fıtratlarının nefs tarafının talebi olduğundan, faize izin verilmesi, faizin ahlâken ve hukuken hak dairesi içine alınması, diğer tüm ticarî faaliyetleri belirleyen ve onları son tahlilde körleştiren bir sonuç doğuracaktır. Ricardo’nun meşhur “rantiye teorisi”ni burada zikretmemiz lazım: Bir arazinin (veya insan tasarrufu altındaki herhangi bir nesnenin) değerini, en uçtaki ve değeri en düşük olan aynı cins arazi (veya nesne) belirler. O yüzden olsa gerek, faiz müdafii kapitalist iktisadçılar dahi, faiz hadlerini yatırımdan elde edilecek kârların altında tutmanın çok ehemmiyetli olduğunu ve bunu muhtelif vasıtalarla temininin devletin aslî vazifeleri arasında bulunduğunu ifade etmektedirler. Aksi takdirde herkes faizle tasarruflarını değerlendirmeye çalışacak, bu durumda da sistem derhal çökecektir. Zaten bir ülkede herkesin elindeki tasarrufları faiz kanalıyla borç vermesi teorik ve pratik açılardan imkânsız olduğu bedahet arz ettiğine göre, faizin kontrol altında tutulması fikrini savunmaları, faizin alternatifini bulamamalarına rağmen zararlarının gayet farkında olduklarına işarettir. (Bir not: Herkesin faizle borç verme iştahı taşıdığı yerdeki bütün para faizle borç verme istikametine hücum edeceğinden, bu durumda faizle borç alan kimse olmayacaktır; bu yüzden faizle borç verenlerin, alanlardan hem keyfiyet hem kemiyet yönünden daha az olması iktiza eder. Günümüzde global sermayenin elinde tuttuğu veya kimi ülkelerde emeklilik ya da yatırım fonları adlarıyla oluşturulan, yüksek faiz ve borsa manipülasyonları peşinde koşan sıcak paranın mevcudiyeti, aslında bu iddiamızın isbatı niteliğindedir. Bir ekonomik çevrede garantili para ticareti peşinde koşan kesim, her zaman o çevredeki klasik üretim ve ticaret ilişkileriyle geçinenlerden hem sayı hem de parasal meblağ yönünden az olmak zorundadır. O yüzden bu sıcak paralar, bir köpek balığı gibi ülke ülke gezerler, ama bir türlü kaynak ülkeye dönemezler. Girdikleri ülkenin halka yaygın tasarruflarını, tasallutları altına aldıkları devletin işbirliğiyle çekip götürürler.) Ancak bizde de çokça mümessili olan bu görüşün sahipleri, devletin kanun ve zor yoluyla değil de, devlet kurumlarının (hazine, merkez bankası, varsa kamu bankaları) borçlanmaları için “üst oran” belirleyerek (yani “ben bu oranla borçlanırım” diyerek) faizi yatırımları engellemeyecek asgari seviyede tutması gerektiğini söylerler. Diğer yandan ticaretin alametifarikası rizikodur. Ticaret, mal ile yapılmak durumundadır. Genelde mal-para denklemi ile icra edilse de, kimi zaman trampa (mal karşılığı mal) biçiminde de gerçekleştirilebilir. Tüccar, ne kadar garanti altına almaya çalışırsa çalışsın, geleceği belirleyemez. Tüccar, geçmişten gelen bilgi ve tecrübe birikimiyle geleceğe yatırım yapan, geleceği satın alan insandır. Malın değerini kendi tayin edemeyeceği gibi, satılacağı da kesin değildir. Malların cinslerine göre taşıdıkları bozulma riski bir tarafa, aldığı ile verdiği arasında kendi lehine bir değer/kâr elde etmek için hedeflediği piyasanın sosyolojik ve psikolojik durumunu, coğrafî ve iklimsel şartlarını çok iyi bilmek ve daima takibetmek zorundadır. Bize göre pörsütücü, tembelleştirici ve hem maddeten hem manen tersine tekâmül ettirici, nefsin hoşuna giden faizin dinimizde yasaklanıp ticaretin teşvik edilmesinin sebeblerinden birisi budur. Bu bahse gelecek yazımızda nassların ışığında devam edeceğiz. Baran Dergisi 582. Sayı

Değişen Şuur Seviyesi ve Simülakrlar

Post-modern kültür kuramcısı ve sosyolog Jean Baudrillard, moderniteye dair “Simulakrum” ve “Hiper-gerçeklik” adında iki kuram inşa eder. Şöyle der: “Çağdaş kültür, televizyon, film, reklam ve diğer kitlesel medya türlerinin imgelerle dolu olduğundan gerçek ile hayal ya da doğru ile yanlış arasındaki farkların ayırt edilemez bir hale gelmiş olduğunun savunur. İmgeler artık gerçekliği temsil etmemektedir; kendileri gerçekliğin yerini almışlardır. Dolayısıyla hayatlarımız simülasyonun daha önce gerçek kabul edilenle içsel ya da nedensel hiçbir bağlantısının olmaması anlamında gerçekliğin simülasyonudur. Kitlesel medyanın ürettiği imgeler ne gerçeklikten bahseder ne de herhangi bir bağımsız anlamı barındırır.” (1) Bir süre sonra bu simularkın gerçeklik hâlini alması, gerçekliği kendine uydurması durumunu da Hiper-gerçeklik olarak tanımlar. Baudrillard’ın tezini basitleştirmek istersek, iki noktaya temas ettiğini söyleyebiliriz: Birincisi gerçekliğin en iptidaî seviyeden en ulvî seviyeye kadar değişmesi ve içinin boşalması, ikincisi imge ve onun temsil ettiği gerçekliğin arasındaki ilişkinin bozulması ve “belirsiz”liğin yaşanması. Şüphesiz Baudrillard’ın bu tespit ve kuramlarının kendini belli edeceği alan beşeriyetin en hızlı ve en fazla terakki ettiği teknoloji ve makineleşme alanıdır. Ne de olsa “bir ilmin butlanı müntehasında belli olur” ve beşeriyetin bugün en fazla terakki ettiği alanlar, buralardır. Önce Sanayi Devrimi’yle başlayan makineleşme furyası kendisine hâkim bir ahlâk oluşmadığı için kendi ahlâkını üretti. Daha sonra bu ahlâkı insana dayattı ve hâkim kıldı. Duygu, düşünce ve iradi faaliyetlerden müteşekkil insanın fiilinden tüten ahlâkı, makine ahlâkı oldu. Duygu, düşünce ve iradi faaliyetleri de bu istikamette gelişti. Tabii olarak “gerçeklik” algısı da bu yönde dönüşüm yaşadı. İkinci ve üçüncü sanayi devrimleriyle birlikte elektronik ve bilgisayarlar, daha sonra da internetin hayatımıza girişiyle içinde yaşadığımız reel dünyadan farklı bir dünyanın kapıları bize açılmış oldu. Son zamanlarda geliştirilen sanal gerçeklik gözlükleri, ses sistemleri ile desteklenmiş 3D ve 7D sinemalar gibi teknolojiler bunu ileri bir boyuta taşıdı. Günümüzde, sürekli oynadığı oyunlarda veya sürekli takıldığı sosyal medya veya sözlüklerde yaşayan, şahsiyetsiz ve düşünce fonksiyonlarını yitirmiş insanlar arzı endam etmekte ve giderek çoğalmakta. Burada bir hususu da belirtelim. Günümüz fert ve toplumlarını bu hale getiren tek âmil teknoloji ve makineleşme değil şüphesiz. Bunun iktisadî, siyasî, sosyolojik, tarihî ve sair ciheti de var. Fakat yerimizin darlığı ve merkeze aldığımız fikrin dışında kaldığı için bunlara değinmiyor ve ehline bırakıyoruz. Sanayi Devrimi sonrası Batı’da büyük bir sermaye birikimi oluşması, nüfusun artışı, iktisadî teorilerin geliştirilmesi ile birlikte bu sermayenin kontrolü, dağıtımı, değerlendirilmesinin teknik açıdan nasıl sağlanacağı gündeme geldi. Bu ihtiyaca cevap vermek için ve teknolojinin de yardımıyla bankalar, sermayeyle ilgili kuruluş ve piyasalar da dönüşüm geçirdi. Öncesinde cebimizde olan kağıt ve demir paralar kartların içine girdi. Kartların içinde olan bu gerçek paralardan bankalar çeşitli yöntemlerle mal ve hizmet olarak karşılığı şaibeli “sanal para”lar üretmeye başladı ve bir tür balonlar oluştu. Adeta piyasadaki mal ve hizmetler farklı bir yapıda temsil edilir oldu. Bu temsil ve yapıysa bir tek kapalı bir iktisadçılar grubunun anladığı ve bildiği bir boyuttu. Buradaki birkaç hareketle bir insanı dakika bile denmeyecek zaman diliminde zengin veya fakir yapabilecek bir güç oluştu. Birkaç hareket diyoruz, zira bir-iki yüzyıl öncesine kadar bir insanın elinden bir malı alabilmek için didişme ve uğraş gerekiyordu. Önceleri somut malların bulunduğu pazarlar vardı; artık bilgisayar ekranlarındaki verilerden müteşekkil ve uzmanının anlayabildiği borsalar var. Tüm Amerika’da bir saatlik elektrik kesintisinin tarihinin sayılı büyük krizlerinden birini yaşatacağına dair tahminler mevcut. Ayrıca tüketim kültürünün de oluşmasıyla insanların ihtiyacı olmayan şeyleri alması ve bu şekilde kendisini daha yüksek bir sınıfta hissetme zannı anılmaya değer. Son zamanlarda ismini duyuran Bitcoin ve Ethereum gibi sanal para birimleri bu durumun bir sonucu. Bazı uzmanlara göre ise gerçek paranın hiç kalmayacağı, Bitcoin gibi sanal para birimlerine geçişin yapılacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu gerçeklik belirsizliği ve sanallıktan dolayı buhranı derinleşen insanlık sanatta da bu durumu yaşıyor; sanat neredeyse bunun bir ifadesi haline gelmiştir. Eskilerin bolca duygu, tutarlı imge ve buram buram mücerret tefekkür tüten şiir, roman, tiyatro, mimari ve sair yüksek sanatın yerini bambaşka bir sanat anlayışı almıştır. Kof aforizmalar, ahenkten yoksun düzyazıyı andırır şiirler, estetikten uzak ve neyi ifade ettiği belirsiz mimari yapılar… Keza bugün birçok sanat dalına hâkim anlayışın post-modernizm olduğunu ve post-modernizmin dövizinin de “belirsizlik” olduğunu belirtelim. Her ne kadar kalitelileri olsa da bu duruma bağlı olarak içinde yaşadığı asrın sorunlarına ilgisiz ve habersiz, poetik ve estetik herhangi bir kaygı gütmeyen, tüketim odaklı, farklı bir dünyada yaşıyormuşçasına kopuk ilerleyen ve gerçek kültür-sanat ehlince reddedilen, tirajı ve baskısı yüksek matbuat giderek yaygınlaşmaktadır. Ferdi yaşadığı sıkıntı, dert ve dünyadan uzaklaştıran uyuşturucu, alkol gibi maddelerin kullanımının arttığı ve giderek meşru kabul edildiğini de ekleyelim. Her ne kadar Baudrillard’ın simularklar ve hiper-gerçeklik kuramları içinde yaşadığımız zamana dair kıymetli tespitler yapmamızı sağlasa da, “Bütün Fikir”den mahrum tüm Batı tefekkürünün malûl olduğu “birbirinin yanlışını çıkarma” noktasından ileri gidemiyor. Belli bir zaviyeden tespit etmeye çalıştığımız bu semptomlar, dünyanın hemen her toplumunda görülüyor ve Mutlak’a dayalı bir “Bütün”ün inkılâbına kıtalar çapındaki ihtiyacı ihtar ediyor. İBDA Mimarı, insanı ve toplumu ilgilendiren tüm meselelerin insanı Mutlak Fikrin Gerekliliği tezinin önüne getireceğini söylüyor. Mutlak Fikre gereklilik “kime göre, neye göre?” gibi bir istinad noktasına ihtiyacı ifade ettiği gibi artık çağımızda “Fert mi, toplum mu?”, “Madde mi, ruh mu?” gibi son kertede içinden çıkılamaz mücerret zıtlıkların hangisini seçmeli veya bunları hangi kıvamda ve nasıl bir usulle kaynaştırmalı noktasında kendisini dayatıyor. Ancak bu Mutlak Fikir ve ona dayalı şuur “olması gereken” gerçeklik seviyesine ulaşacak ve sağlıklı bir zihin yapısı oluşturacaktır. “Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmayacağı” hakikatinden hareketle doğru düşünceye kavuşan insan doğru düşünce faaliyetini gerçekleştirebilecektir. Bu sayede imge-gerçeklik arasındaki ilişki sağlıklı bir şekilde kurulabileceği gibi her türlü belirsizlik giderilebilecektir. Tüm bu belirsizliği, madde ve mânâdaki aksaklıkları ancak eşyayı ait olduğu yere koyabilen “Hakîm” hüviyetine sahip biri ve onun Mutlak’a dayalı inşa ettiği “Bütün Fikir” zaviyesinden örgüleşmiş bir nizâm giderebilecektir. 1-Louise A. Hitchcock, Kuramlar Ve Kuramcılar –Çağdaş Düşüncede Antik Edebiyat- , İletişim Yayınları, 2.basım, İstanbul, 2015, sh.128 Baran Dergisi 582. Sayı

Arap Camii Tarihçesi

Arap Camii, İstanbul Galata’da, Şişhane’den Karaköy’e doğru uzanan caddenin sol yakasında, binalar arasında kalmış bir camidir. Her gün bu güzergâhtan geçmesine mukabil birçok insan bu caminin varlığından yahut ehemmiyetinden haberdar değil. Arap Camii, İstanbul’un kiliseden çevrilme ilk camisidir ve İstanbul’da ilk ezan bu camiden okunmuştur. Emevî Kumandanı Mesleme b. Abdulmelik’in 97-99 (716-717) yılları arasında gerçekleştirdiği İstanbul kuşatması sırasında yapıldığı rivayet edilmektedir. Kimileri tarafından bu rivayetin aslı olmadığı iddia edilse de, Arap Camii’nin içinde, güney duvarında bulunan mermer kitabede yer alan tarihçe kısmında caminin Mesleme tarafından yapıldığı yazmaktadır. Yapının bugün bulunduğu yere, Katolikler tarafından VI. yüzyılda San Paolo adında bir kilise yapılmış, kilise kuşatma sırasında camiye çevrilmiştir. Daha sonra XIV. yüzyılda Dominiken tarikatı mensuplarınca caminin bulunduğu yere büyük bir manastır ile San Paolo ve San Domenico adında yeni bir kilise inşa edilmiştir. XIV. ve XV. yüzyılın ilk yarısında pek çok İtalyan buraya gömülmüştür. Avlunun altında bulunan XIV. ve XV. yüzyıllara ait yüzden fazla İtalyan mezar taşı da Arkeoloji Müzesi’ne kaldırılmıştır. Arap Camii İsmi Nereden Geliyor? Fethedilen bölgelerin en büyük ve önemli kiliseleri fethin sembolü olarak camiye çevrilir. San Paolo Kilisesi de Fatih Sultan Mehmed tarafından 1475’te tekrar camiye çevrilmiştir. 1492’de Endülüs’ten göç eden Müslümanların bu cami çevresinde oturmalarından dolayı cami Arap Camii olarak anılmaya başlanmıştır. Caminin mimarisinin, Endülüs üslubuna yakın olması da bu rivayeti destekler mahiyettedir. Arap Camii, Osmanlı döneminde birçok kez tadilat görmüştür. Önce III. Mehmet, ardından II. Mustafa’nın zevcesi ve I. Mahmut’un annesi Saliha Sultan tarafından tamir ettirilmiş, genişletilmiş ve yeni bir şadırvan yaptırılmıştır. 1807’de bir yangın neticesinde hasar gören cami tekrar tamir edilmiştir. Caminin avlusunda bulunan şadırvan ise Sultan II. Mahmut’un kızı ve Adile Sultan’ın kocası olan Mehmet Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Girit’li Hasan Bey tarafından da, 1913-1919 yıllarında cami tekrardan tamir edilmiş, çatı değiştirilmiş, avlu genişletilmiş, son cemaat yeri eklenmiş, minaresi Arap üslûbunca yapılmış ve mahfiller tamir görmüştür. Mesleme’nin Çilehanesi Mihrabın salondaki hücre “Mesleme’nin çilehanesi” olarak yapılmıştır. Cami dikdörtgen şeklinde uzun bir yapıdır. Bizans İmparatoru Justinianos devrinde yapılan çan kulesi minareye çevrilmiştir; minarenin altından avluya geçilmektedir. Cephenin yukarı kısmında yer alan sivri kemerli ikiz pencere Osmanlı-Türk devrinde açılmıştır. Caminin mimari yapısı bazilika görünümünde olup kimi yerler ise gotik üslûbda yapılmıştır. Kulenin üçüz pencereleri kısmen örülerek mazgal haline getirilmiştir. Mihrap ve Hünkâr Mahfili’yle yan kapıların dış çerçeveleri barok üslûbda olduklarına göre Saliha Sultan’ın tamirlerinden kalmış olmalıdır. Bunlar, kıble duvarına komşu pencere izlerinden anlaşılacağı üzere daha önce gotik üslûbda iken tamirler esnasında değişime uğramıştır. Caminin ön cephesindeki duvarın bitişiğinde yer alan 1106 (1694-1695) tarihli Ali Paşa hayratının yerinde bugün iki çeşme bulunmaktadır. Ebû Eyyûb el-Ensârî, Mesleme bin Abdülmelik ve İstanbul Kuşatması İstanbul yedinci yüzyıl itibariyle Müslümanlar tarafından birçok kez kuşatılmış; fakat fetih hiçbir komutana nasip olmamıştır. Tâ ki Fatih Sultan Mehmed Han’ın 1453 senesinde Topkapı’dan şehre girmesine kadar… Hz. Muaviye İstanbul’u ani baskınlarla nefes alamaz hâle getirmiş, karadan ve denizden akınlar başlatarak birçok adaları ele geçirmiştir. İstanbul’un Müslümanlar tarafından müteaddit kere muhasara altına alınmasından ve Fatih tarafından fethedilmesinden bahsetmişken, Ebû Eyyûb Ensarî Hazretleri’nden bahsetmemek olmaz. Allah Resûlü’nü Hicret sırasında Medine’de evinde misafir eden Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd b. Küleyb el-Ensârî Hazretleri; Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke’nin fethi ve Huneyn başta olmak üzere bütün gazvelere katılmıştır. Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman döneminde yapılan savaşlara katılmış ve Hz. Ali’nin yanında yer alarak Haricilere karşı savaşmıştır. Ebû Eyyûb el-Ensârî, Hz. Muaviye’nin oğlu Yezid’in komutasında İstanbul’un fethine katılmış ve savaşmıştır. Savaş sırasında hastalanmış ve 669 yılında vefat etmiştir. İstanbul surlarının dibinde toprağa verilmiştir. Durumu öğrenen Bizans imparatorunun kuşatma kalktıktan sonra onu kabrinden çıkarıp vahşi hayvanlara yedireceğini söylediği, fakat İslâm ordusu kumandanı tarafından gönderilen cevapta, böyle bir şey yapıldığı takdirde İslâm ülkesinde yaşayan Hıristiyanların ve kiliselerin zarar göreceği bildirilince kabre dokunmayacaklarına dair teminat verdiği nakledilmektedir. Akabinde mübareğin kabri Hristiyanlarca da kutsal kabul edilmiş, hatta kurak geçen senelerde ve felaketler yaşandığında kabrin başına gelerek dua edildiği Bizans kayıtlarında aktarılmaktadır. Zamanla kabir unutulmuş ve tekrar bulunması için fethi beklemesi gerekmiştir. Kabrini Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin’in manevî keşif yoluyla bulduğu rivayet edilir. Halîfe Abdülmelik bin Mervan’ın oğlu olan Mesleme bin Abdülmelik Ebu Said, Emevîler sülâlesinin kumandanlarındandır. Kardeşi Halîfe Velid bin Abdülmelik devrinin 705. yılında Anadolu Cephesi komutanlığına getirilmiş, 717’de karadan ve denizden İstanbul’u kuşatmıştır. 1 yıl süren muhasara neticesinde İstanbul alınamamış fakat Galata zaptedilmiş ve bahsetmiş olduğumuz Arap Camii’nden ilk kez ezan-ı Muhammediye Bizans semalarında okunmuştur. Her ne kadar önceki İstanbul kuşatmalarında ezan-ı Muhammediye okunmuş olsa da Mesleme döneminde kiliseden çevrilme camide okunmuş olması ilk ezan olarak kabul edilmiştir. Mesleme b. Abdülmelik’in Suriye’nin Şam şehrinde vefat ettiği rivayet edilmekte ve vefat tarihi olarak da H.120 ile H.123 yılları arası gösterilmektedir. Arap Camii’nin avlusundaki kabrin bu zatın makamı olduğunu söyleyenler varsa da aynı muhasarada şehit olan başka Arap komutanına da ait olduğu söylenmektedir. Arap Camii’nin Duvarındaki Kitabe 1807’de restore edilen camide, restorasyon sırasında divan-ı hümayun kâtibelerinden Hacı Emin Efendi tarafından binanın tarihçesi 33 beyitlik kitâbe olarak yazılıp duvara asılmıştır. Camide yer alan kitâbede Hazreti Mesleme ve o dönemin tarihçesi yer alıyor. Kitabedeki Osmanlıca beytlerde caminin tarihçesi tafsilatlı olarak yazmamakla beraber caminin inşası, bölgenin Arap orduları ve komutanı Mesleme tarafından fethi açık olarak bildirilmektedir. Demek oluyor ki bu fetih bölgesinde yedi sene kadar kalan Müslüman Arap ordularına bir cami inşa edilmiş, zamanın şartları içinde yapılıp o günkü Bizans; bugünkü İstanbul semalarına ilk ezan sesinin yükseldiği bu yere de Arap Camii ismi verilmiştir. Ancak sonraki senelerde bu cami Bizans’ın eline tekrar geçerek kiliseye çevrilmiş daha sonra da İstanbul’un fethedilmesiyle birlikte yeniden camiye çevrilmiştir. Cumhuriyet döneminde uzun süre restore edilmeyi bekleyen Arap Camii’nin, 2008 ve 2011 yıllarında tekrardan restorasyonu yapıldı ve şimdiki haliyle ibadete açıldı. Arap Camii’nin hemen yanında da Arap Camii Kur’an Kursu bulunuyor. Genç talebeler hem hafızlıklarını yapıyor hem de o camide namaz kılma şerefine nail oluyorlar… Faydalanılan Kaynak: 1. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2. Camiler Ansiklopedisi 3. Arap Camii ve Galata, H. Sabri Işık 4. İstanbul Tarihi Yerleri, M. Orhan 5. Camilerimiz, Halil Ethem 6. İstanbul Camileri, Tahsin Öz. Baran Dergisi 582. Sayı

Puşkin'in Sırrı

  “Puşkin, gücünün tam olgunluk çağında öldü ve mezara kendisiyle birlikte büyük bir sır götürdüğüne hiç şübhe yoktur. İşte şimdi biz, o sırrı onsuz çözmeye çalışıyoruz.” Dostoyevski Baştan söyleyelim: Puşkin, 38 yaşında öldüğünde, 30’a yakın eser sahibi bir şair-yazardı. Şiirlerinden başka, romanları, oyunları, makaleleri vardı. Öyle ki bazı romanları “şiirsel roman” olarak tarif ediliyordu. Tolstoy, Gogol, Çehov onu Rusya’nın dâhisi olarak taltif ediyorlardı. Dostoyevski’nin meşhur “Puşkin Konuşması”, o dönemde büyük bir hadise olarak karşılandı. "Puşkin hakkındaki konuşmamı, fikirlerimi keskin bir biçimde ifade ederek yazıp bitirdim... Ve dolayısıyla ardından gelecek saldırılara da hazırım." diyen Dostoyevski, 26 Mayıs 1880'de Moskova'da yapılacak olan Puşkin Heykeli'nin açılış törenine, bir konuşma yapması için davet edilmişti. Kendi çalışmalarına ara veren Dostoyevski, hayatı boyunca hayranlık duyduğu, büyük Rus dehası olarak gördüğü Puşkin hakkında bir konuşma hazırladı. Tören, Çar'ın emriyle ertelenmesine rağmen, Dostoyevski cesaretle yola çıktı ve konuşmasını yaptı. Rus edebiyatında bir dönüm noktası olarak değerlendirilen bu konuşmada Dostoyevski, tüm hayatı boyunca karşılaştığı, kendisine yöneltilen suçlama ve eleştirilere meydan okudu; Puşkin’in heykeli önünde, Puşkin’in gölgesinde kendini ve tüm Rusya’yı hesaba çekti. Puşkin, bilindiği üzere bir düello sırasında yaralandı ve öldü. Bu düelloyu İlber Ortaylı’dan okuyalım: - “27 Ocak 1837’de Rusya’nın en büyük şairi, dramaturgu, romancısı ve tarih yazımına bilimsel yöntemiyle değil ama üslubuyla yön veren Aleksandr Sergeyeviç Puşkin düelloda öldürüldü. Rakibi Dantes çarın muhafız alaylarında görevliydi. Fransız İhtilali’nden kaçan bir ailenin çocuğuydu ve Moskova asillerinden biri tarafından evlat edinilmişti. Bir müddetten beri Puşkin’in güzel karısı Natalya’nın etrafında dolanıyordu. Natalya gerçekten çok güzeldi, Moskova’daki yüksek cemiyetin en şık giyimlilerindendi ve daha da beteri, kendi güzelliğine âşık olacak kadar eksik akıllıydı. Puşkin bu evlilikte mutlu sayılmazdı. Çarın etrafındaki baskıcı çevreye karşı kendini dinginleştirecek insan, herkesten evvel yanı başındaki hayat arkadaşı olmalıydı. Bu evlilikten doğan kız çocuğu ileride anasını aratmayan güzelliği ve babasından aldığı esmerliği ile Lev Tolstoy’u etkiledi. Ünlü romanın kahramanı Anna Karenina gerçekte Puşkin’in kızının tasviridir. Puşkin’den I. Nikola devrinin despot bürokratları rahatsız oluyordu. Aydın ve ilerici Ruslarsa onu fazlasıyla kışkırtıyorlardı. Fransız asıllı Rus Dantes’in münasebetsizlikleri, etrafın kışkırtmasıyla Puşkin’i çileden çıkarttı. Puşkin yaralandı ve birkaç gün sonra öldü. Malûm, o devirde penisilin yoktu.” (Milliyet, 29 Ocak 2011) Rusya’nın bu genç dâhisi kimdir, Rus edebiyatını nasıl etkilemiştir, yakından bakalım: Tam adı, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. 1799’da Moskova’da doğdu. Babası Sergey Lvoviç, soylu bir ailenin ilk çocuğudur. Puşkin, ilk bilgilerini yabancı eğitimcilerden edinmiştir. Henüz sekiz yaşındayken Fransızca ve Rusça bilmektedir. “Onbir” yaşına geldiğinde ise özgürlükçü ve alaycı yazarlarını beğendiği Fransız Edebiyatı’ndan etkilenerek Fransızca şiirler ve komediler yazmaya başlamıştır. Çocuk yaşta yazmaya başlamasında, ailesinin entelektüel çevresinin etkisi olmuştur. Döneminin tanınmış şair ve yazarları, Puşkin’in evine gelip gidenler arasındadır. Ancak Puşkin’i hayatı boyunca tesiri altına alan esas saik, kendisine Rus masalları anlatan, eski Rus türküleri söyleyen dadısıdır. Yaşlı dadısı Arina’nın anlattıkları, Puşkin’in çocukluk ruhunda derin izler bırakmıştır. Şiirleri, sivri dilli eleştirileri, pürüzsüz dili ile Rus edebiyatının öncüleri arasında yer alan Puşkin hakkında Tolstoy şöyle demiştir: - "Ondaki güzellik duygusu kimsede olmadığı kadar gelişmiştir. Sanatçıya gelen ilham ne kadar güçlü olursa, onu esere yansıtmak için gereken çaba da bir o kadar büyük olur. Puşkin’in şiirleri öylesine sade ve pürüzsüzdürler ki, aynen bu şekilde ona aktarıldığını düşünürüz. Oysa onun bu sadelik ve pürüzsüzlüğe ulaşmak için ne kadar emek sarf ettiğini bilmeyiz." Puşkin’den önce Rus edebiyatı romantizm ve klasizm akımlarının etkisi altındadır. Daha çok Batı edebiyatının tesiriyle ortaya çıkan bu akımlar, Rus ruhuna yeterince uygun değildi. Puşkin, eserlerinde, Rus edebiyat dilini gerek kelime hazinesi, gerekse anlatım özellikleri bakımından zenginleştirmiş, bu dile millî bir yapı kazandırmıştı. Eserlerinde ilk kez Rus toplumunun halk özelliklerini yansıtan tipler oluşturmuş, dadısından dinlediği esatirleri, masalları, türküleri, çocuk hazinesinden çıkarıp, Rus edebiyatının merkezine oturtmuştur. 19. yüzyıl Rus edebiyatının yazarları onun eserleriyle yetişmiş, onun tesiri altında kendi yollarını bulmuşlardır. Puşkin’in ilk romanı tarihî bir romandır. “Büyük Petro’nun Arabı” isimli bu eser, tamamlanmamış olmasına rağmen, dili ve üslubu ile dikkat çekmiştir. “Byelkin'in Hikâyeleri”, sade bir üslupla yazılmıştır. Bu hikâyelerde Puşkin, halk insanlarını büyük bir sadelikle, gerçeklikle ve ustalıkla anlatmıştır. Yine “Goryuhino Köyü Tarihi”, mizahî edebiyatın önemli eserleri arasında yer alır.  1829 yılında, Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rus ordusuyla birlikte yola çıkmıştı. Bu yolculuğun intibalarını anlatan “Erzurum Yolculuğu” isimli eserindeki Kafkas tabiatı ile savaş alanı tasvirleri, oldukça dikkat çekicidir: “Yolda yanlamasına uzanmış yatan genç bir Türk’ün cesedi önünde durdum. 18 yaşlarında bir delikanlıydı bu. Bir kızınkini andıran solgun yüzü henüz tazeliğini yitirmemişti. Sarığı tozlar içinde yatıyordu. Tıraşlı ensesinde bir kurşun yarası vardı...” İşte bu “gerçekliği tasvir” Rus edebiyatında “devrim” demektir; Tolstoy’un “Savaş ve Barış” isimli eserinde karşılığını bulmuş gibidir. Puşkin’in en bilinen eseri, “Yüzbaşının Kızı”, 1836 yılında yayınlanmıştır. Gogol bu roman hakkında şöyle demiştir:  - “Yüzbaşının Kızı ile karşılaştırılınca bütün romanlarımız ve büyük hikâyelerimiz yavan kalıyor. Saflık, yumuşaklık öyle bir yüksekliğe ulaşıyor ki bu eserde, gerçek bile yapmacık ve karikatürize edilmiş gibi görünüyor. Ortaya gerçekten de ilk olarak Rus karakterleri çıkıyor. Kalenin basit komutanı, karısı, bayraktar, biricik topuyla kalenin kendisi, zamanın karışıklığı, sıradan insanların o alçak gönüllü büyüklüğü. Bütün bunlar yalnızca gerçek değil, onu da aşan bir şey.” Dimitri Sergeyeviç Merejkovski’nin “Tolstoy ve Dostoyevski” konulu bir yazısında şöyle hülasa edilir Puşkin: - “Tolstoy’u ve Dostoyevski’yi talim etmek, yeni Rus poetikasında Puşkin’in sırrını çözmeye çalışmak demektir; Dostoyevski’nin ‘Puşkin Üzerine Konuşma’sının o kehanet dolu son sözlerinde ifade ettiği şu büyük sırrı: ‘Puşkin, gücünün tam olgunluk çağında öldü ve mezara kendisiyle birlikte büyük bir sır götürdüğüne hiç şübhe yoktur. İşte şimdi biz, o sırrı onsuz çözmeye çalışıyoruz.’” Rus kültürünün geleceğinin sırrı da demek olan Puşkin’in sırrı, uçurumun her iki kıyısını da görmüş neslimiz için cihanşümûl ihtilaf ve çelişkilerin, “dünyada var olabilecek en zıt düşüncelerin çarpışması”nın, Doğu ruhu ile Batı ruhunun, “savaşkan ruh ile bereketli ruh”un yeni ve belki de son ve büyük savaşının çözümünü ihtivâ etmektedir. Tanrıinsan ile İnsantanrı’nın.”* Yüzbaşının Kızı isimli eseri yayınlandıktan bir yıl sonra 1837 yılında bir komploya benzeyen düello sonrasında 38 yaşında ölmüştür Puşkin; ardında Rus edebiyatının yeni dâhilerine ilham olacak onlarca eser bırakarak… Puşkin’in sırrı da, belki Dostoyevski’dir, Tolstoy’dur, Gogol’dür; kim bilir? *Tercüme: Kenan Duru, Maysa Çaşemova, Akademya Dergisi, II. Dönem, 5. Sayı, 2014 Baran Dergisi 435. Sayı

Yakup ve İlyas (a.s) Sonrası İsrailoğulları ve Suriye

Bütün tarihçi ve araştırmacılar bilir ki, “İsrailoğulları” diye Hazreti Yakup’un soyundan gelen peygamberler ve kumandanlar silsilesinin yekûnuna denir. Yakup’un halk arasında yaygın adı “İsrail” olduğu için ondan türeyip gelen bu neslin adına “Beni İsrail” yani İsrailoğulları denilmiştir. Anadolu’da da “oğulları” şeklinde soy tanımlaması yaygındır. Mesela biz de, Sinop’un soylu “Delihacıoğulları” sülalesinden geldiğimiz için Delihacıoğulları diye anılır dururuz hâlâ… Allah (cc.) Kur’an’da bizi müteaddit defalar uyarıp dikkatimizi bu lanetli toplumun üzerinden ayırmamamızı öğütlediği halde, Yakup Aleyhisselâm hakkında kötü bir şey düşünmemize imkân ve ihtimal var mıdır? Asla!.. Bu, bizi dinden çıkarır. Hazreti Yakup; İshak Aleyhisselam’ın oğludur, İshak Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam’ın oğlu… Peygamber Efendimiz’in ceddi de soy olarak İbrahim Aleyhisselam’a kadar uzanmaktadır. Bir Müslüman olarak bize düşen, dinimizin emrettiği veçhile bütün peygamberleri aziz bilmektir. (1) Bugün biz Türk kavmi olarak, hâlâ Osmanlı ahlâkı ve dürüstlüğü ile yaşayabiliyor muyuz? Osmanlıyız diye ikide bir kendimize güven tazelemesi denemesi yaparken bile dediklerimizi kalbimize kabul ettiremiyoruz. Yalan dolandan, hak yemekten, günlük ibadetlerimizi terk etmekten, İslâm dışı yaşantımızdan sıyrılıp, gerçek İslâm’a uygun ameller işleyebilenler nüfusumuzun kaçta kaçıdır acaba? Peygamber çocuklarından, Peygamber olanlar da oldu. Peygamber çocuklarından asi ve cehennemlikler de çıktı. Nuh Aleyhisselam’ın oğlu ve hanımı, yine Lut Aleyhisselam’ın da hanımı cehennemi boylarken Firavun’un hanımı Asiye annemizin yeri cennet oldu. Zamanla bozulan, gittikçe gaddarlaşan, Yaradan’ın haram dediğine helal, helal dediğine haram diyen, Suriye topraklarında hâlâ gözü olduğu için ABD denen katliamcı ve saldırgan gücün gölgesine sığınan Siyonistler, Orta Doğu’da daha çok kan dökecektir! Çünkü geleneklerinde her şeyden önce, insan ve peygamber düşmanlığı var. Keşke, Esed zulmetmeye başlamadan ve biz bu zulme karşı çıkmadan evvel Müslümanlar birleşerek, İsrail’in, Filistin ve Gazze karşısındaki, caniliğine ve masum insanları çoluk çocuk demeden bombalamasına karşı çıksa idik. Diyeceğim şudur ki, İsrailoğulları tüm peygamberler döneminde zulmün, küfrün ve huzursuzluğun mümbit tohumunu Suriye topraklarında bol bol ekmişler ki, Osmanlı’dan sonra bu topraklarda hiçbir zaman huzur ve kardeşlik perçinleşmedi gitti. Yani Yahudi kavimleri bilindiği gibi Yakup Aleyhisselam’ın vefatından sonra tam 12 kavme bölündüler ve şu isimlerle anılmaya başlandılar. Bir: Yehuda, İki: Rabil, Üç: Şem’un, Dört: Levi, Beş: Yeskür, Altı: Zeyyalun, Yedi: Dan, Sekiz: Yağsali, Dokuz: Cad, On: Ayır, On bir: Yusuf,  On iki: Bünyamin! Bakara Sûresi’nde: “Ey İsrailoğulları size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın” diyor âlemlerin Rabbi olan Allah... Evet, Allah (cc.) onlara ilk zamanlarda verdiği üstünlüğü hatırlatıyor; ama bu zulümkâr kavim, gerçeği görmeyince bu sefer Allah (cc.) tarafından lanet ayetleri de sıradan inmeye başlıyor. Sapkın, Hakk’a ve hakkaniyete kafa tutacak hâle gelen Siyonist ruhlu Yahudi saldırganlığı son bulana kadar, bu lanetlik onlara tepesinde bir gölge gibi kan ve genlerini takip edecektir mutlaka... İsrailoğulları Filistin ve Şam bölgesine dağılıyorlar. Her şehrin idarecisi kendi başına hüküm vermeye başlıyor. O zamanlar Suriye diye bir ülke yoktu zaten, sadece Şam beldesi olarak bilinirdi. Fransızların, I. Dünya Savaşı’ndan sonra bu bölgeye “Sryia” adını verdiği de ayrıca yakın tarih kitablarında mukayyeddir. (2) Şam, Haleb, Trablusşam, eski adı Akka olan şimdiki Sayda, Peygamber Efendimiz’in süt halası “Hala Hatun” Ümmü Haram’ın deniz yoluyla Kıbrıs’a göç ettiği Liman Şehri Lazkiye, bugün operasyon yapılan Afrin’in dışında Ba’lbek ve Erbil adlı iki şehrin tarihçesi ise daha başka seyreder durur kıyası enbiya kitablarında... Hz. İlyas Peygamber’in zamanında İsrailoğullarından birçoğu yine putlara tapmaya başlamışlardı. Kur’an-ı Kerim’de (3) zikredildiği gibi aslında, bir kadın adı olan altından yapılma “Ba’l” adlı puta taptılar. Cenab-ı Allah her peygamberini Kur’an’da övdüğü ve güzel meziyetlerini tanıttığı gibi, haksızlığa uğrayan Nebilerinin de intikamını almasını bilirdi, nitekim aldı da! Gel gör ki, tüm peygamberlere karşı ve isyankârlıktan geri kalmayan Yahudi kavmi, İlyas Aleyhisselam’a da karşı durdu ve Allah o zamanki şartlarda bunları gazaba uğratmış, halk da o Ba’l adlı puta tapılan bölgeye, aynı zamanda Hz. İlyas’ın da doğum yeri olduğu için “Ba’lbek” adını vermişlerdi. Bu adı geçen şehirde de Lacip adında bir lider vardı ki, oldukça zalimdi. Hanımın adı ise “Erbil” idi. O da çok zalim kurnaz ve atılgan bir dişiydi. Ata binmeye, kocası gibi avlanmaya ve geziye çok meraklıydı. Peygamber ve ilahî mefhumlara düşmanlığıyla meşhurdu.  Lacib’den başka altı tane daha hükümdarla evlenmiş, hem evlendiği hükümdarları öldürmüş, hem de halkın bir kısmını türlü bahanelerle yok etmişti. Zamanla bir şehre adı verilen bu Erbil uzun yıllar yaşadı. Ölmeden önce özel bir sırrı ifşa edildi ve Müslüman olduğu söylentileri kuvvetli kanıtlara dayandırıldı. En büyük kanıtı da, son zamanlarında birçok peygamberin işkence ve ölümden kurtarılması gösterildi. Hazreti İlyas Peygamber’i, hem yalanladılar hem de memleketlerinden çıkardılar. Bunun üzerine Allah onlara şiddetli bir bereketsizlik verdi. Kıtlık hat safhaya çıktı; insanlar ve hayvanlar öldü. İsrailoğulları açlıktan leş yemeye başladılar. (4) İnkârcılar leş eti yerken, inananlara ise, Allah her türlü yiyecek ve bol bereketli tahıl vs. veriyordu. Allah’ın özel rahmeti inananların üzerineydi. Eğer tarih tekerrür edecek olursa ki, İnşallah olur, bugünkü ezilen ümmetlerin bolluk içinde yüzerken, İsrailoğullarının ve zalimlerinin de tümünün leş etine muhtaç hâle geldiklerini gösterecektir. İnşallah.   Kaynaklar: 1)Bakara Sûresi, Ayet: 136 2)Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu, Peygamberler Tarihi 3)Saffat Sûresi Ayet: 124 4)Kısas’ul Enbiya - Nurettin Uzunoğlu Baran Dergisi 581. Sayı

Haberler
Kavramlarımızı Kaybettiğimizden Bu Yana...
Kavramlarımızı Kaybettiğimizden Bu Yana...
Uyuşturucudan alkole ismini bilmediğimiz maddelerden kadın ticaretine dek uzanan bin bir türlü vahşî işkence içinde kıvranan milyonların bulunduğu bir dünyada, memlekette bir Müslüman olarak bunların ızdırabını duyamamaktan daha fecî ne olabilir ki?
Yakup Köse: Hangi 28 Şubat Bitti?
Yakup Köse: Hangi 28 Şubat Bitti?
28 Şubat cuntacıları hapse atılsalar bile, şayet 28 Şubat yargı kararları iptal edilmez ve o döneme ait fişlemeler silinmezse, şunu diyeceklerdir: “Biz hapisteyiz ama hükümlerimiz hâlâ geçerli”!
Doğu Guta'da Katliam Sürüyor!
Doğu Guta'da Katliam Sürüyor!
Doğu Guta'daki Esed rejimi ve destekçilerinin, gün boyu Doğu Guta içerisindeki bütün bölgeleri karadan ve havadan aralıksız bombalamaya devam ettiği bildirildi.
İslam Tarihini Yansıtan Figürler Ahşaba...
İslam Tarihini Yansıtan Figürler Ahşaba...
Minber, kapı, çerçeve, merdiven gibi yapılara İslam tarihini yansıtan figürlerle Osmanlı ve Selçuklu tarzı oyma sanatını uygulayan Veli Teksöz, her biri sanat eseri niteliğindeki işlere imza atıyor.
"Menbiç Anlaşması" Hakkında...
"Menbiç Anlaşması" Hakkında...
Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında bir süredir gündeme gelen "Menbiç Anlaşması" hakkında konuştu
Osmanlı Mimarlığı ve Abstrakt Anlayış...
Osmanlı Mimarlığı ve Abstrakt Anlayış...
Milletimizin yaratılışından getirdiği bir abstrakt karakteri var. Anadolu’nun kilimleri, takım taklavatı, Ege'nin zeybek cepkenleri, şalvarları üstündeki desenler, gerek renk ve gerek biçim olarak abstraksiyonun öz ifadeleridir. Milletimizin bu karakteri, İslâm düşüncesi ve estetik teşvik ve hürriyeti ile birleşince, dev abstraksiyonlar meydana geldi.
ODTÜ ve Boğaziçi PKK Yuvasına Döndü
ODTÜ ve Boğaziçi PKK Yuvasına Döndü
Afrin zaferi için lokum dağıtmak isteyen öğrencilerin programı, 20 kişilik PKK yanlısı çapulcular tarafından engellendi.
Ölüm Odası B-Yedi: Üstün Marifet
Ölüm Odası B-Yedi: Üstün Marifet
Salih Mirzabeyoğlu’nun dergimizde tefrika edilen, dünya ve kâinat plânını farklı bir veçheden ve farklı bir üslupla ele alan eseri Ölüm Odası B-Yedi’nin 407. bölümünün alt başlığı "Üstün Marifet"...