Yazarlar
Tüm Yazarlar
İnsanca Yaşamak ve Yaşatmak

Nizam, düzen, muvazene gibi kelimeler, birkaç asırdır bizim ve bölgemizde yaşayan insanların geri kalanı için “içi boşalmış/anlamsızlaşmış” kavramları tanımlıyor. Bunların yerine kaos, ifrat, tefrit, dengesizlik ve düzensizlik ise fert planından devlet ve devletlerarası münasebetler planına dek gündelik hayat içinde sıradanlaşmış vaziyette... *** Üzerinde yaşadığımız Anadolu’nun da içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında bugün adı konulmamış bir savaş sürüyor. Her ne kadar taraflar karşılıklı olarak cebhe açıp birbirleriyle savaşmıyorlarsa da, bunun dışında kalan tüm metotlarla savaşa başlamış vaziyetteler. Amerika, Rusya, Türkiye, Suudî Arabistan, İngiltere, İran, İsrail, Irak, Fransa, Suriye, Almanya, Afganistan, Hollanda, Ürdün, Polonya, Mısır, Ukrayna ve Çin’in bizzat taraf olarak içinde olduğu bir savaş bu... İrili ufaklı diğer tarafları ve Pasifikte yaşananları da bu manzaraya ilâve edecek olursak, dünyanın bugüne kadar bir eşi benzerine daha rastlamadığı kadar büyük bir savaşın tam da orta yerinde olduğumuzu net bir şekilde görebiliriz. Amerika Neyin Peşinde? Amerika, Arab Baharı ile yapmış olduğu son hamleden sonra bölgedeki inisiyatifi kaybetmiş vaziyette. Bilhassa hayatımızın bir parçası hâline gelmiş olan sosyal medya dolayısıyla artık gizli saklı işleri yaparak, senelerdir sömürge valisi gibi bölgede Amerika adına görev yapan siyasîleri elde tutmak mümkün olmuyor. Yapılan her telefon görüşmesi, atılan her e-posta, sıkılan her kurşun, patlayan her bombadan milletler çoğu defa siyasîlerden daha evvel haberdar oluyor. Hâl böyle olunca Amerika için de senelerdir emrine amade bir şekilde görev yapan devletleri bölüp, parçalayıp yok etmekten başka bir alternatif kalmıyor. Amerika’nın bugün bölgede izlediği siyaset ancak bu şekilde izah edilebilir. Tüm bunlara ilâveten Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarının kesişim kümesinde Amerika’nın planladığı Kürt devleti de saymış olduğumuz devletlerin uzun senelerini ipotek altına almak üzere kurgulanmaktadır. Dinî, millî, insanî haysiyetini yitirmiş ve bunun karşılığında kendisine verilecek toprak ve silahı bağımsızlık zanneden bir kısım Kürtler, Amerika için adeta bulunmaz nimet... Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerden sonra manzara daha da netleşecektir; fakat biz şimdiden söyleyelim, Amerika ve avanesinin bundan böyle Ortadoğu’daki müttefiki ne Türkiye, ne Suudî Arabistan'dır, bahsettiğimiz Kürtlerdir. Buradan bakıldığında, Musul operasyonunun Türkiye açısından önemi de anlaşılıyordur herhâlde. Amerika, Musul’un Müslüman ahalisini Şiîlere katlettirip, Kürtlere peşkeş çekmeye kalkıyor. Musul, Amerika’nın bahsettiğimiz büyük planı içinde anahtar konumda. Türkiye ve Barzani açısından ise son derece hayatî... Bahsettiğimiz üzere, Amerika 90’lara kadarki bütün hesaplarını, ittifaklarını, planlarını rafa kaldırdı. Yeni stratejisi, bölgeyi paramparça ederek kendisi için bir tehdidin teşekkül etmesine mani olabilmek… Maddî ve manevî potansiyeli itibariyle böylesi bir tehdit kaynağı olabilecek Türkiye’den başka bir unsur da bölgede yer almadığına göre, Amerika’nın bu civardaki baş düşmanının artık Türkiye olduğunu rahatlıkla ifâde edebiliriz. Oduncu ile yılan kıssasında olduğu gibi, 15 Temmuz gecesinden sonra bizde evlât, Amerika’da da kuyruk acısı oldukça, artık değil müttefik, dost, stratejik ortak, işbirlikçi, partner ve daha birlik ifâde eden ne kadar kelime varsa onlardan hiçbiri falan da olamayız bir daha... Rusya Türkiye’de Ne Gördü? 15 Temmuz gecesi yalnız bizim için değil, bütün bölge ülkeleri için milattır. Rusya, İran, Suudî Arabistan ve Mısır başta olmak üzere, aklı başında olan herkes gördü ki, senelerdir Amerika’nın komplo teorisi zaviyesinde ele alınan bölge politikasının bir aslı, astarı varmış. Eğer ki 15 Temmuz gecesi Müslüman Milletimiz gerekli reaksiyonu göstermemiş olsaydı bugün sırada acaba Rusya mı, yoksa İran mı vardı? Rusya bunu gördü ve daha da ehemmiyetlisi doğru okudu. Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın ardında bıraktığı en büyük miras, İslâm Âlemi’nin hilâfet merkezi Anadolu’dur. Her ne kadar Devlet-i Ebed Müdded bugün için yeryüzünde değilse de, rolü ve mânâsı itibariyle inanan her Müslüman’ın kalbinde taşıdığı bir ukdede hayatta kalmayı sürdürmektedir. Rusya, tıpkı Amerika ve Siyonistlerin gördüğü bu hakikati gördü. Türkiye, Amerika ve Siyonistler tarafından niçin parçalanmak isteniyorsa, Rusya tarafından da aynı sebebden dolayı ayakta tutulmaya çalışılıyor. Rusların Avrasyacılık fikri, aslında bir karşı birlik fikridir. Rusya, bugün tek başına Amerikan sistemi karşısında uzun vadeli bir güç olarak ayakta duramayacağını biliyor ve cebhesini genişletmek istiyor. Pasifik’ten Atlantik’e dek uzanan bu geniş coğrafyada, dünyadaki dengeleri değiştirmek, bir tarafı diğer taraftan güçlü kılmak ya Müslümanları yok etmekten, ya da yanına çekmekten geçiyor. Siyonistler ve İsrail’in Müslümanlarla derinlerden gelen düşmanlıkları hasebiyle Amerika İslâm alemini parçalayıp yok etme yolunu seçmişken, Rusya, istese de istemese de yanına çekmek yahut konjonktüre göre yanına yanaşmak zorunda. Çin Niçin Bir Alternatif Değil? Çin her ne kadar demografiye dayalı bir güç unsuru olarak dünya siyaset sahnesinin merkezinde önemli bir mevki işgal ediyorsa da, gücünün kaynağı olan demografik büyüklüğünden doğan riskler de adeta bir paradoks gibi gölgesi hâline gelmiş peşini bırakmıyor. Dünyanın bir numaralı ekonomisi olmasına rağmen, Amerika ile içinde bulunduğu simbiyotik münasebet ve durur durmaz ölüme mahkûm olacak köpekbalığı psikolojisi içindeki Çin, dünya siyaset dengeleri içinde kimse için bir alternatif değil. Çin, bir yandan Amerika’nın en büyük alacaklısı da olsa, ekonomisinin kendi kendine yeter seviyeye gelmemiş olması hasebiyle tüketim devi olan Amerika’ya muhtaç. Bu paradoksun içinden Çin’in kısa vadede kurtulması mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Amerika ve Amerika’nın uydu ve uyducukları hâline gelmiş Avrupa’ya karşı bir kavgada Çin yalnız Türkiye değil, kimse için bir alternatif değil. Türkiye Türkiye’nin içinde bulunduğu vaziyet aslında açık seçik ortada... Amerika’nın emri ve onun işbirlikçileri eliyle Anadolu işgâl edilmeye, bölünmeye, parçalanmaya ve teslim alınmaya kalkışıldı. Ne var ki milletimiz müsaade etmedi. Avrupa, senelerdir AB kapısında bizi oyalamak suretiyle kendisine benzetmeye çalışmakla meşgul. İran için Türkiye belki de baş düşman. Geriye de aslında pek fazla da kimse kalmıyor. Kendimizle başbaşayız esasında. Rusya her ne kadar kısa ve orta vadede bizim için bir tehdit arz etmiyorsa da, uzun vadede sürdürülebilir bir ortaklık tesis etmek mümkün değil. Bugün Amerika’nın bölgeyi paramparça etmek üzerine kurgulamış olduğu politika dolayısıyla esasında Türkiye, Suudî Arabistan, Rusya ve Suriye aynı tarafa düşmüş vaziyetteler. Dolayısıyla tabirlerimizden de anlaşılabileceği üzere “karşı oluş”ta buluşmuş bir ittifak söz konusu. Amerika ve hempasıyla mücadele edebilmek için bu ittifakın tesis edilmesi kaçınılmaz görünüyor. Zaten Suudî Arabistan özelinde, devletini bir kenara koyacak olursak Arabistan yarım adası ve milleti sanki bizden ayrı, başka bir şey mi ki? Bunun yanında diğer kamp ile aramızdaki irtibatı da kesmemeliyiz ki, bir tarafa angaje olup kendi şahsiyetimizi yitirmeden şu fırtınadan sağ salim çıkabilelim. *** Şu hususun da altını çizmek gerek... Rusya, Avrasyacılık politikasıyla insanlığa yeni teklif sunmuyor. Rusya, Amerika’ya karşı bir blok meydana getirmek istiyor. Bugünün konjonktüründe bu politika istifade edilebilir olsa da uzun vadede yeni bir devir açacak, çağa mührünü vuracak Büyük Doğu-İbda gibi yeni bir anlayış ve bu anlayışın sistemi, dünya görüşü, hayat tarzını vaz etmediği unutulmamalı. Biz, kendi anlayışımız, fikrimiz ve ideolojimizle kendi başımıza varolabileceğimiz bir yolun üzerinde olmalıyız.  Bunun şartlarından ve gereklerinden de defaatle bahsettik. ***   Anadolu... Senelerdir İslâm davasını bir başına sırtlanmış, sırtında hançer yemedik yeri kalmamış, dört bir ufku düşmanla çevrili, kalbindeki iman ateşi alev alev yanan Anadolu... “Allah kimseye kaldıramayacağı yük yüklemez.” Öyleyse Allah hiçbir millete de kaldıramayacağı yük yüklemez. Bu ulvî yük bir kez daha bize düştüğüne göre, Allah, güç ve kuvveti de esirgemeyecektir. Yeter ki inanalım... İnanmadıktan sonra zaten bunca mücadele niye? Anadolu, 90’lı yılların mahkûm psikolojisini üzerinden atmış ve hâkimiyetin kendisinde olduğunun artık farkına varmıştır. Bu vakitten sonra iş, dâvâyı, Anadolu insanının ruhunu, özünü oluşturan dâvâyı içte ve dışta hâkim psikolojiyle yürütmekten başka çıkar yol kalmamıştır. Atalarımızın dediğiyle “Gün ola harman ola!” Baran Dergisi 509. Sayı

Emeğinin Karşılığını Alamamak

Her insan maddî-manevî emeğinin karşılığını almak ister. Karşılığını alamamak haksızlık olarak telakkî edilir ve bu durum insanın psikolojisini bozar. Mesele meseleyi doğurur. İnsan tatmin edilmeyi ister, her şeyden önce kalbinin mutmain olmasını ister. Onun için iktisatta bile müzakere yönteminde karşı tarafın sosyo-kültürel olarak tatmin edilmesi amaçlanır. Sadece maddî taleplerin karşılanması değil, bunun psikolojik bir tatmin içinde verilmesi gerekir. Ahlâkî bir gerekçelendirme olursa insanlar birçok sıkıntıya göğüs gerebilir ve kazandıklarıyla iktifa edebilir. Fakat gelir dağılımında bir adaletsizlik var ise, bu insanlarda tatminsizliğe ve huzursuzluğa yol açar. En büyük fitne de budur. “Biri yer biri bakar, kıyamet bundan kopar” sözü bundandır. Burada “zenginin malı züğürdün çenesini yorar” şeklindeki bir tatminsizlikten bahsetmiyoruz. Bizce de böyle bir durumun gevezelikten ve açgözlülükten öte bir kıymeti yoktur. Biz, hakikaten emeğin hakkını arayan ve sömürü ve adaletsizliğe isyan edenlerin hissiyatına tercüman olmak istiyoruz. Hukukta, suç ve cezada orantılılık ilkesi var. Buna ölçülülük de deniyor. Aslında her şey denge-kıvam sırrı içinde olmalı. İktisatta da emek ve gelir arasında bir ölçülülük olmalı. Şunu belirtelim ki müteşebbisin verimini, kâr ve zararı kabul etmemek iktisadî hayatı dondurmak demektir. Sovyetler tecrübesinde bu görüldü. Fakat kapitalizmde ferdî teşebbüs sermaye urlaşmasına ve sosyal adaletsizliklere vardırılıyor. Ne dedik “her şeyde denge ve kıvam!” Aç kalmak tehlikesi karşısında emeğinin karşılığını alamadan, insanları boğaz tokluğuna ve kölece çalışmaya razı etmek ve bunu ömür boyu sürdürmek... Öyle ki emekliliğe hak kazanmak için genç yaşta asgarî ücretten çalışmaya başlayanlar var. Boğaz derdinin ve işsizlik tehdidinin korkuttuğu güvencesiz insanlar. Ve bu insanların ihtiyaçlarını istismar ederek semiren kapitalist dünya... Aslında modernizmin istediği bu; insanın iaşe ve ibate ihtiyacını kullanarak kendine kul-köle yapmak, sömürü sistemine itiraz edemez hâle getirmek. Batı ise sömürgelerinden elde ettikleriyle kendi insanlarını demokrasi ve ekonomik refah altında beslerken, bizim gibi ülkelere ise ırgatlık ve parya rolü düşmektedir. Siyasî ve ekonomik bağımsızlık peşinde olan ülkelere askerî ve siyasî operasyonlar düzenlemektedirler. Bu ülkeleri bilfiil sömürmek ve dünya sömürü sistemine katmak... Lozan’ın yazılı olmayan gizli maddeleri icabı Batı yanlısı hukukî, siyasî, ahlâkî ve iktisadî devrimlerin yapılmasına yol açtı; bu sürecin sonucu olarak bizde de kapitalizm benzeri gelir adaletsizlikleri ve sosyal problemler baş gösterdi. Ak Parti hükümeti, Batı ve ABD ile zıtlaşsa bile fiiliyatta rejim halen Batı’nın kurduğu-kurdurduğu tarzda haksızlık ve adaletsizlik temelindedir ve buna isyan elzemdir. Fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını savunmak bunu gerektirir. Toplumsal eşitsizliğin yıkılmasından bahsediyoruz.  Gelir dağılımındaki uçurum korkunç boyutlardadır ve çoğu kişi emeğinin gerçek hakkını alamamaktadır. Burada şu tesbiti de yapalım: Halkın Ak Parti’ye verdiklerine nazaran, Ak Parti’nin halka verdikleri oldukça yetersizdir. 15 senedir Ak Parti’yi iktidara getiren ve son olarak 15 Temmuz’da tankların önüne yatarak askerî darbeyi durduran halk canını ortaya koymasına mukabil iktisadî sıkıntılar yaşarken, Ak Parti iktidarı döneminde TÜSİAD kendini üçe-beşe katlamıştır. Ak Parti hâlâ seküler kapitalist düzeni sürdürmektedir. Şu paradoks barındıran hususu da ayrıca belirtelim: Müslümanlıktan kalma aile yapısı ile kapitalizm ağırlıklı karma ekonomik rejimin iktisadî ve ahlâkî mahsurları bir nebze giderilmekte ve bu sayede rejim de nefes almaktadır. Yani Batılılaşma-modernizm gereği kurutmaya çalıştığı Müslüman aile yapısı rejimi ayakta tutmaktadır.  Garip gurebanın hakkını vicdan mastürbasyonu cinsinden yardımlar ile değil, garip gureba doğurmayacak bir sistem, bir rejim tesis ederek savunmalıyız. Biri gerçek ve temelli çözüm olurken, öbüründe sistem devamlı gelir farklılığı üretmekte ve bunun su yüzüne çıkan kısmı, o da kısmen, tedavi edilmektedir; sosyal belâ olmasın kabilinden. Bu ise “altta kalanın canı çıksın” mantığı demektir. Öykündüğümüz kapitalist sistemin “hür rekabet”i de böyle bir vasıtadır. Kapitalizm taklidi sistem gereği %1’i üstte kalırken %99’un altta kalmasına razı olmakla nasıl bir toplumsal huzur beklenebilir. Terör de buradan beslenir, adlî vukuatlar da buradan beslenir; bu mesele aile huzursuzlukları ve cinayetlere kadar varmaktadır. Haksızlıklar insanların vicdanlarında birikir ve bir gün patlarlar. İnsan ve toplum meselelerinin halli davasında BD-İBDA dünya görüşüne inananlar olarak emeği kutsamak değil, kutsal olandan emeğe varmak şeklinde, -daha çok solun yaptığı- emek edebiyatından ziyade gerçek çözümden yanayız. Sistem bütünlüğü içinde insanın ruhî, hukukî, iktisadî ihtiyaçlarının uyumlu karşılanması ve iç dış tatminin sağlanması meselesi… Emeğin hakkı ve davanın kutsallığı mevzuunda, Tarkovski’nin “Zaman Zaman İçinde” isimli eserinden şu tesbitlere kulak verelim: “İnsanlar arasında birlik ancak  ‘dava’ etik bir ilkeye dayanınca sağlanabilir. Bu nedenle emek asla yüce bir değer olamaz. Bu, teknik ilerlemeyi doğurur. Emek kahramanca bir şey olup ahlâkî bir kategoriye geçtiğinde ilerleme de gerici bir şey olur ki, bu da başlı başına absürd bir şey. Lev Tolstoy, ‘işgücünün erdem olduğunu iddia etmek, insanın erdem ve ahlâkla beslendiğini söylemek kadar yanlıştır.’ der.” İnsanlarımızı, Batı’nın maddeyi zapturapttan başlayıp sömürüye vardırdığı “ekonomik birey-homo ekonomicus” anlayışıyla yetiştirmeyelim. Tabiî bu lafla değil sistem, nizam ve onun getireceği bölüşüm ve paylaşımla mümkün. Batı insanının neyine özeniyoruz? Avrupa merkezci ırkçılık-ayrımcılık ortada iken, onlar gibi vahşî kapitalizmin bir üyesi olmayı mı özlüyoruz? Bu soruların muhasebesini düşünen kafaların çözümleri ile birlikte yapması gerek. Aslında insanımız ekonomik sıkıntılar içinde bocalarken bile bunun temelindeki saik insanca ve hakça bölüşümü de ihtiva eden, özlediği nizam hasretidir. Belki bütün ilişkilerinde aradığı budur, ama bunun ifadecisi olamamaktadır, kaynağına varamamaktadır. Ne aradığını ve çaresinin ne olduğunu bilmemektedir. Fakat aradığına rastladığı zaman da “tamam, işte budur!” demek durumundadır. Hani şifâ için bir şeyi deneriz olmaz, öbürü olmaz, sonunda aradığımızla karşılaşır “ha, işte bu!” deriz, o hesap. Mütefekkir şairin söylediği “bendedir, duymadığı dertlerle kalabalık” mısraının hakikati de buraya çatar. Nefsine dokununca ve sadece kendi çıkarı için tepki vermek değil, “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” şuurunda olmak. Dağıtım ve bölüşümden kaynaklı emeğimizin hakkını alamamak söz konusu olduğu için eleştirimizi sisteme yöneltmeliyiz. Yöneticilerimiz uyuyor mu? O zaman onları uykularından uyandırmalı!.. Baran Dergisi 509. Sayı

‘İslâm Devleti’ ve Diğerleri

Esselâmü Aleyküm. Haberler neler? (Av. Güven Yılmaz, Türkiye’deki durumun Carlos’un da bildiği çerçevede aynen devam ettiğini, kendileri açısından bir problem bulunmadığını söylüyor.)  Bana soracağınız herhangi bir soru var mı peki? (Av. Yılmaz, sorusu olmadığını, dilediği gibi konuşabileceğini söylüyor Carlos’a.) Hakkında konuşulabilecek çok mesele var, ancak ülke içindeki durumun gittikçe kötüleştiği Venezüella vesilesiyle başlayayım. Venezüella, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi şu ân. Suriye’ye müdahale edilmesini -Halep'te çatışmaların durmasını ve askerî uçakların şehir üzerinde uçuşunun sonlandırmasını- ihtiva eden karar tasarısını veto eden Rusya’yla birlikte, Venezüella da red oyu kullandı. Fransa’nın Rusya’ya muhalefeti sonuç getirmedi. Suriye… Devlet Başkanı Beşşar el-Esad’ın değiştirmeye muktedir olamadığı çürümüş bir rejim var bugün Suriye’de. Kendisine miras kalan bu rejimin değiştirilmesi gerektiğini, babası Hafız el-Esad’ın ölümüyle iktidara geldiği 2000 yılında söylemişti daha. Ne var ki, kendisi yolsuzluğa bulaşan bir insan olmamasına rağmen, yeni gelen nesil de para kazanmak istemiş ve buna fırsat vermemiştir. Bunun da sonucu, Alevîler tarafından kontrol edilen Baas Partisi rejimine karşı olan meşru, dürüst, vatansever muhalefeti tamamen devre dışı bırakıcı bir yabancı müdahale olmuştur. Sözkonusu muhalefet, Suriyeli sosyal milliyetçiler başta olmak üzere, sağ kanat Baasçılar, komünistler, Nasırcılar ve elbette –öncelikle Saddam Irak’ından, hem önce hem sonra Suudîlerden ve nihayet Katar’dan destek alan- Müslüman Kardeşler’den oluşuyordu. Evet, işte bu tarihî, namuslu ve saygıdeğer, üstelik çok acı çekmiş muhalefet, Suriye’ye gerçekleştirilen yabancı müdahaleyle birlikte tamamen devre dışı bırakılmıştır bugün. Meydan kimlere kalmıştır peki? Hepsi İngiliz istihbaratı, İngiliz emperyalizmi tarafından imâl edilen ve topraklarından çıkan gaz ve petrolle zengin olan Suudî Arabistan ve suç ortağı ülkeler, kendi kokuşmuş rejimleri için –El-Kaide’nin lideri büyük şehid Üsame bin Ladin örneğindeki gibi- sonuçta bir tehlike teşkil eden genç müslüman nesillerinden korktuklarından, bunlardan kurtulmanın yolunu, bu gençleri ülke sınırlarından dışarı çıkarıp şimdi savaşın sürdüğü bölgelere sürüklemekte, bu genç gönüllülerin o bölgelerde birtakım problemler çıkartmasında ve ölmesinde bulmuşlardır. Bu gençler şayet kendi topraklarında kalsalardı, yaşadıkları ülkenin hain, yolsuzluğa bulaşmış, yozlaşmış, bir de İsrail taraftarı olan rejimlerine karşı, en başta da Suudî Arabistan’ı kontrol eden hainlere karşı silâha sarılacaklardı çünkü er geç. Kendilerine müslüman diyen ve Mekke’yi koruduklarını söyleyen bu Suudîler, şimdi İsrail’e dost olduklarını da ilân etmektedirler. O İsrail ki, -sadece müslümanlar için değil- yahudiler için de, sabiîler için de, hıristiyanlar için de, velhâsıl Kitab Ehli herkes için mukaddes olan Filistin toprağını işgal etmiştir. Bölgeye NATO ülkeleri ve ajanları tarafından gerçekleştirilen yabancı müdahale, Irak ve Suriye’nin işinin bitirilip tahrib edilmesiyle sonuçlanmıştır bugün. Suriye hükümeti ise, sözkonusu yabancı müdahaleye karşı, 1950’lerden beri orada güç bulunduran Rusya başta olmak üzere, İran’ın ve –sadece Hizbullah’ın değil- müslüman veya hıristiyan diğer Lübnanlı güçlerin ülkeye müdahale etmesine göz yummuştur.  Bunları daha önce de söylemiştim ama tekrar etmek iyidir. İşte tüm bunların sonucunda Suriye tahrib edilmiş, Halep tahrib edilmiştir. Diğer yandan, insanların unuttuğu bir şey de şudur: Eğer isyan etmişseniz, iktidarı ele geçirirsiniz. Fakat ola ki iktidarı ele geçiremezseniz, şu ân Suriye için konuşuyoruz ama başta hangi rejim veya hükümet olursa olsun geçerlidir, o hükümetin kendisini korumak üzere gereken tüm tedbirleri almaya ve saldırmaya hakkı vardır. Bu vesileyle sormak gerekiyor: Bombardıman altındaki bölgelerde yüzbinlerce sivilin ne işi var? Terketmeliydiler onlar bu bölgeleri. Niçin terketmiyorlar peki? İşte çok acayib olan budur. Öbür tarafta ise, Suriye ordusu ve -Rusya başta olmak üzere- müttefikleri yahud destekçileriyle, tarihî, jeopolitik ve dinî bakımdan bulunmaları gereken yerde olan “İslâm Devleti” arasında pek öyle bir savaş falan da cereyan etmiyor; bunu da unutmayın. Ruslar, Kafkaslar’dan kalkıp “İslâm Devleti” saflarına katılan bazı insanlardan dolayı endişelidirler elbette. Ancak “İslâm Devleti”nin kurucuları Batı ajanı değildir ve Ruslarla gerçekten savaşmadıkları gibi, ne Suriyelilerle ne de Şiîlerle –meselâ Deyr ez-Zor’daki Suriye ordusuna ait stratejik hava üssü etrafında- ciddi bir savaşa girmişlerdir. İnsanlar bunun üzerinde düşünmelidirler bence. ABD ordusuna gelince…  ABD, cihadçıları bombalamaya devam ediyor, fakat ABD’nin ne Suriye ne de Irak topraklarında kimseyi bombalamaya hakkı yoktur. Hernekadar Irak’da Amerikalılara bu izni veren ajan bir rejim, ajan bir hükümet başta olsa da, ülkesini yönetmekte –kendine göre- anayasal meşruiyeti olan Suriye hükümeti, Amerikalılara veya NATO’ya böyle bir bombardıman izni vermemiştir. Buna rağmen ABD bombalamış, üstelik Suriye askerlerini bile bombalamış ve öldürmüştür. Her neyse, durum iyileşmiyor, aksine daha da kötüleşiyor. Ancak bir yandan da şu nokta netleşiyor ki, Rusya Suriyeliler yanında günden güne daha fazla giriyor savaşa. Bunun da altında yatan sebeblerden ilki, Rusya’nın 1950’lerden başlayarak Suriye’yle olan stratejik, politik, jeostratejik bağlarını ve orada her zaman bulundurduğu askerî üssünü muhafazadır.   “İslâm Devleti”ne gelince… Teorik olarak, dünyanın tüm hükümetleri, tüm rejimleri, tüm iktidarları, tüm nükleer güçleri, herkes ama herkes “İslâm Devleti”ne karşıdır ve Venezüella hükümeti bile bazen bu koroya katılmakta, açıklamalar yapmakta ve saçmalamaktadır.  Tek bir ortak hedefe karşı tarihin hiçbir döneminde dünyadaki tüm güçler birleşmemiştir böyle. Buna rağmen, Musul’u bile geri alamamaktadırlar hâlâ. Aylardır yıllardır Musul harekâtına hazırlanmalarına rağmen, gelip bunu yapmaktan yine de korkmaktadırlar. Bu da, “İslâm Devleti”nin kendine göre bir meşruiyeti olduğu anlamına geliyor. Kaldı ki, atom bombaları veya uçakları olmamasına, sadece ele geçirebildikleri kadarıyla modern silâhlara sahib olmalarına rağmen, yaşadığımız yalanlar dünyasında, ne talih ki, evet ne talih ki, insanlık düşmanları olarak siyonistler ve ABD emperyalistleri –burada ABD’yi dünyanın en büyük gücü yapan çalışkan Amerikan halkını kasdetmiyorum- ile onların gerçek müttefikleri –Rusya’yla olan ittifakları absürddür, çünkü birbirinin düşmanıdır onlar-, evet bu insanlık düşmanları ve müttefikleri, ne talih ki, “İslâm Devleti”ni idare eden ve orada esaslı bir rol üstlenmiş olan sahici mücahidlere, sahici müslümanlara karşı savaşmaya, saldırmaya, topraklarını işgal etmeye hazır ve muktedir değildirler.  “İslâm Devleti”, bünyesinde her çeşit insanı bulabileceğiniz bir yapıdır. Bazıları en iyiler, bazıları da düşman ajanıdır. İşte bu yüzdendir ki, “İslâm Devleti”ne yönelik ABD bombardımanları “seçicidir”. Oysa tarihî pratiği bakımından ABD, I. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiç ayırım yapmadan insanları bombalamış ve bugüne kadar binlerce ama binlerce insanı bu yolla katletmiştir. Ne var ki, tarihinde ilk defa olarak dikkatli davranmakta ve hedef seçmektedir. Çünkü ajanlarını öldürmek istememektedir! Evet, Suudî Arabistan’dan gelen ajanlarını, kendilerini “İslâm Devleti” çatısı altında gizleyen hainleri öldürmek istememektedir ABD. Öldürmek istedikleri tek kesim, sahici müslümanlar, sahici cihadçılar, oraya gönüllü olarak gitmiş Suudî veya değil sahici mü’minlerdir. Gelmek istediğim nokta şurasıdır: Rus güçleri, “İslâm Devleti toprakları” olarak adlandırılan bölgelere girmemeye çalışmaktadır. Meselâ, cihadçıların Suriye’nin tarihî Palmira şehrine girişine hiç savaşmaksızın –ki tuhaftır- müsaade etmişlerdir. Fakat maalesef, oraya Suudî Arabistan tarafından gönderilen suçlular, orada İslâmî açıdan haram olan cinayetler işlemiş ve tahribatlar yapmışlardır. “İslâm Devleti”nin kurucusu ve idarecisi olan hakiki müslümanların, “İslâm Devleti”nin kurmay kadrosunun, general kadrosunun asla yapmayacağı fiiller işlemişlerdir. Derken, Suriyeli ve Rus güçler ilerleme kaydetmişler, bu sefer de onlar fiilî olarak savaşmaksızın geri almışlardır Palmira’yı. Böyle olunca, bana sorarsanız, bir “anlayış” var, Baasçı temelli bir anlayış var “İslâm Devleti” direnişi ile –yâni bir nesil sürecek olan bu direnişin zafere kadar savaşacak hakiki ve düşman ajanı olmayan kurucu unsurları ile- Suriye ordusu arasında. O Suriye ordusu ki, mevcudiyetini oradaki Rus varlığına borçludur ve Ruslar olmasaydı şayet, çoktan çökmüşlerdi şimdiye kadar. Bu vesileyle ifâde etmem gerekirse, durumdan yeterince bilgilendirilmemiş olan ülkem Venezüella’nın da –konuşarak tabiî- bu meseleye müdahil olmasından ötürü üzgünüm. Bir taraf seçmek zorunda olduklarını anlıyorum ama kendilerini ilgilendirmeyen konularda konuşmayı da bırakmalıdırlar. Unutmayalım ki, her yerde problem çıkaran belli bazı cihadçıların yönlendirilmesinin ardında, ABD ve müttefikleri ile İsrail vardır. Yine unutmayalım ki, El-Kaide’nin, Üsame bin Ladin’in, Eymen el-Zevahirî’nin yaptıklarının, meselâ 15 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi’ne saldırmalarının sebebi, ABD ve siyonistlere, İslâmın ve insanlığın bu düşmanlarına, Afganistan, Pakistan, Suudî Arabistan başta olmak üzere her yerdeki ajanlaştırma ve yönlendirme faaliyetlerinin işe yaramadığını göstermek; mahut İslâm düşmanlarının aptal ve ahmak zannettikleri müslümanların –ki bunlardan maalesef çok var- hiç de böyle olmadığını göstermek; bu müslümanların, atom veya hidrojen bombasından bile güçlü bir silâh olarak, dünyanın en güçlü silâhı olarak, imâna, kendini fedâ etme pahasına zafere kadar savaşma iradesine sahib olduğunu göstermek; hak bir dava uğruna, insanlık davası uğruna, Allah davası uğruna ölmekten başka kimseden madalya veya başka şey beklemeyen bu sahici cihadçıların, bu sahici müslümanların, düşmanı işte böyle vurabileceğini ve misilleme yapabileceğini göstermektir. Kumandan Mirzabeyoğlu’na çok selâm söyleyin benden. Allahü Ekber. 9 Ekim 2016 Baran Dergisi 509. Sayı

Hicrî Yılımız, Muharrem ve Aşure Günü

Âlemlerin Rabbi olan Allah (cc), Kur’an-ı Kerim’de sene içindeki aylardan bahsederken “Muhakkak ki, ayların sayısı, Allah indinde, gökleri ve yerleri yarattığı günden beri on ikidir. Bunlardan dördü ise haram aylardır” buyurmaktadır. (1) İşte bu haram aylardan birincisi, Hicrî senemizin de ilk ayı olan Muharrem ayıdır. Tek ifadeyle zulüm ve haramdan kaçınılması ve müşrikler topluca saldırmadıkça, harp ve darptan uzak kalınması mânâsınadır. Efendimizin; Mekke’den Medine’ye hicret ettiği ay, aslında Muharrem ayı değil, doğduğu ay olan Rebiulevvel’dir. Hazreti Ömer döneminde Hicrî takvim uygulamasına başlanması gündeme getirilip kararlaştırılırken, senenin ilk ayı olduğu için, aylardan Muharrem esas alınmıştır. Aynı zamanda aşağıda bildireceğimiz muhteviyatta görüleceği gibi zaten Muharrem ayı, Cenab-ı Mevla’mızın birçok peygambere türlü ihsanlarda bulunarak MÜBAREK KILDIĞI bir aydır. Herkes bilir ki, Kureyş’in müşrik elebaşları, başta Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey bin Halef, Haccac oğullarından Meysere, Münebbih ve Nadir İbn-ül Halis, hicretten bir gün evvel fitne ve karar mekânı olan Darünnedve de toplanarak Efendimizin, toplu bir saldırı ile katline karar vermişler ve vurucu güç olarak da, her kabileden birkaç çapulcuyu bu menfur iş için görevlendirmişlerdi. Bundan önceki yazımızda belirttiğimiz gibi, ilk olarak iki hicret yolculuğu yapılmıştı Habeşistan’a. İlk kafile ile Efendimizin kızı Rukiye ve damadı Hazreti Osman’ın komutası altında Necaşi’nin ülkesi Habeşistan’a hicret ederek mukaddes dava adına kutsal yolculuğun önü açıldı. Yakın bir aradan sonra doksan kişilik ikinci kafile de aynı şekilde Rıza-i Bari aşkına Habeşistan’ın yolunu tuttu. Yukarıda isimlerini verdiğimiz işkenceci Kureyş müşriklerinin o can alıcı planlarına karşı, Allah’ın da elbet bir planı vardı ve Allah (cc), aynı gece Efendimize vahiy yolu ile onların bu menfur planlarını bildirdi. Efendimize de özel olarak Hicretin yolunu gösteren Allah (cc), yol arkadaşının adını bile işaret etmişti. O sadık dost, Hazreti Ebu Bekir’den başkası değildi. Çünkü Resûlullah (sav) daha önce Hicret etmek isteyen Hz. Ebu Bekir’e “Sabret ya Ebu Bekir Allah sana belki daha hayırlı bir yol arkadaşı nasib eder” demişti. Hicret gecesinin ortalarına gelinmişti ki, Efendimiz, Hazreti Ali’yi, yerine yani kendi yattığı yatağa yatırıp bazı direktifler verdikten sonra üzerindeki emanetleri de teslim ederek Hz. Ebu Bekir ile beraber mukaddes yolculuğa koyuldu. İstikamet Sevr mağarasıydı. Her şey yolunda gidiyordu. Sevr mağarası girişi önüne anında bir ÖRÜMCEK’e nefes teliyle nakış gibi perde ördüren Ulu Rabbimiz, örümcek vasıtasıyla Habibi ile onun en sadık dostu Ebu Bekir’i koruma altına almış, aynı zamanda mağara kapısına yuva inşa ettirdiği güvercinle de Allah dostunu yakalayıp öldürmeye gelen Süraka ve tayfasını uzaklaştırmıştır. Muharrem ayını iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bundan evvelki ay olan Zilhiccenin (hac ayı) ilk on günü gibi, bu Muharrem ayının ilk on günü de çok manidardır. Hadisi şeriflerle sabit olan bu ilk on gün sevaplarla dolu bir fırsatlar günüdür ki, oruçlu geçirmek gerekir. Peygamber Efendimiz, ilk on günde kesin olarak oruç tutmayı tavsiye etmişler ama bunu tutamayanlara da hiç olmazsa tek gün olarak onuncu günü değil, ya dokuz ile onuncu gününü, yahut da onuncu gün ile on birinci günleri olmak üzere iki gün tutmayı sünnet olarak bize bildirmişlerdir. Çünkü Medine Yahudileri sadece onuncu gün tutarlardı. (2) Bilmiş olunuz ki halkımızın aşure günü dedikleri “onuncu gün” manasına gelen güne Arablar “yevmel aşr” derler. Bu günde insanlar bir aşure yemeği pişirip konu komşuya dağıtmak suretiyle, kopmakta olan dostluk ve komşuluk bağlarını tazeler. Hadisi şerife göre ise sene boyunca rızıkları arttırır. (3) Bunun çok doğru bir uygulama olmasının yanı sıra, Cenab-ı Allah (cc) de çeşitli yıllarda tam on peygambere, bu Muharrem aylarının ilk onuncu günüde büyük ihsanlarda bulunmuş, onları çok büyük sıkıntı ve dertlerden kurtarmıştır. Örnekler şunlardır; 1- Hz. Âdem Aleyhisselâmın tevbesi bugün kabul olmuştur. 2- Hz. Nuh’un gemisi bugün Cudi dağında karaya oturmuştur. 3- Hz. İbrahim Aleyhisselâm bugün ateşten kurtulmuştur. 4- Hz. Yakub Aleyhisselâmın aşure gününde gözleri açılmıştır.  5- Hz. Yunus aşure günü balığın karnından kurtulmuştur. 6- Hz. Yusuf, aşure günü kuyudan çıkartılmıştır. 7- Hz. Musa Aleyhisselâm tâbi olan ümmetini yanına alıp Firavundan uzaklaşırken Kızıl denizin ortadan bölünüp yol açılması da bu günde vukû bulmuştur. 8- Hz. İdris Aleyhisselâm bugün gökyüzüne kaldırılmıştır. 9- Hz. Eyyüb Aleyhisselâm bugün sağlığına kavuşmuştur. 10- Hz. İsa peygamberin doğuşu ile Hz. Süleyman’ın türlü saltanata kavuşması bugüne rastlar. Mübarek olsun, Allah istifade etmeyi nasip etsin... Âmin... Kaynaklar 1- Tevbe Süresi 36 2- Fetava-i Hindiye 2/202 3- Beyhakî 3/336 Baran Dergisi 509. Sayı

İrsâdî Vakıflar ve Kamu Hizmetlerinin Finansmanı

Geçtiğimiz haftalarda vakıfların İslâm iktisat, miras ve arazi hukuklarıyla münasebetlerini ele almış ve bu mevzularda vakıf kurumunun icra ettiği fonksiyonları açıklamaya çalışmıştık. Bu güne kadar yaptığımız incelemelerde gördük ki, vakıflar, İslâm tarihinde, bilhassa Selçuklu, Memlûklu ve Osmanlı devletlerinde cemiyetin her cihetiyle etrafında şekillendiği sosyal yapılar olmuşlar, bu devletlerin nizamlarındaki bozulma da ilk elde bu müesseselerde hissedilmiş. “Selçuklu vakıf medeniyeti”, “Osmanlı vakıf medeniyeti” vs. tabirlerinin aslında hadisenin öyle çok derinliğine inilmeden kullanıldıklarını, bazı örneklerle vakıfların Müslümanların hayatlarındaki ehemmiyeti ifade etme gayretinde olan iyi niyetli tetkiklerin başlığı sadedinde kaldıklarını üzülerek müşahade etmiş bulunuyoruz. Bunda hadiseye yanaşan şuurun bütüncül bir bakışa sahib olmamasının tesiri herhalde yüksektir. Bugüne kadar yaptığımız araştırmalarda vakıfları kötüleyen bir çalışmaya tesadüf etmedik. Hâlbuki bunların var olduğunu biliyoruz; ama iddiaları son derece mesnedsiz olduğundan herhalde tekrar basımına kimsenin yüzü tutmamış. Bilhassa Batı’da son bir asırdır İslâm vakıflarını şeklen taklit çabasındaki vakıf benzeri kurumların varlığı da aleyhte bir eser verilmesini engelleyici tesir göstermiş olsa gerek. Batı karşısında aydın ve akademisyenlerimiz eziklikle malul olduklarından, “Batı’da olduğuna göre iyidir” anlayışı bu yaklaşımda etkilidir muhtemelen… Bu bahsi fazla uzatmadan devletin muhtelif faaliyetleri ikame ve idame için gerçekleştirdiği “irsâdî vakıflar”ın kamu finansmanı ve bütçe cihetlerine kısaca bir bakalım. Gayri sahih vakıf kategorisi altında önceki bölümlerde incelediğimiz irsâdî vakıflar, devlet reisinin ya da onun müsaadesiyle başkalarının devlete ait bir arazinin gelirini bir cihete hasretmeleri prensibine dayanmaktadır. Bu tahsisin konusu, normal şartlarda zaten devletin kamu hizmeti olarak yapması gereken işler olmak durumundaydı. Bu muamele, ya o arazinin vergi hariç gelirlerinin ya gelirleriyle bir kısım vergilerinin ya da tüm gelir ve vergilerinin tahsisi şeklinde üç türlü olabilmekteydi. Bu türleri belirleyen amiller, tahsislerden anladığımız kadarıyla, ya arazinin hasredildiği saha ile araziden elde edilen gelir arasında bir nisbet kurma ihtiyacı ya da o sahanın ne kadar kamu hizmeti olarak görüldüğüydü. Yani tahsis edilen arazinin o hizmeti yerine getirmek için sadece gelirleri yetmiyorsa, bir kısım vergileri de tahsise dâhil edilmekteydi. Ya da o iş, mesela cami yapımı ve bakımı gibi, tamamen Allah rızasını gözeten bir faaliyet ise, yine arazinin gelirleri ve tüm vergileri de o cihete sarf edilmekteydi. Hülasa tahsisin biçimini belirleyen, cihetin mahiyetiydi. Bu tarz tahsisleri bugün de müşahade etmekteyiz. Kamu yararına kuruluşlar ve okullar için arazi tahsisinden tutun da belli maksatlara müteallik “fon”lar oluşturulmasına kadar muhtelif işlemler, aslında, işin içine Allah rızasını katmaksızın yapılan şeklen benzeri faaliyetlerdir. Devlet bu sayede bütçeden bir para harcamadan bir kamu hizmetini veya kendisinin bir ihtiyacını giderebilmektedir. Böylesi bir çözüme devletleri iten, tahsis yapılan sahalara verilen önemdir. Tabii bütçe haricinde kaldığından bu masrafların halkın bilgisi dışında tutulduğunu, bunun siyasî bir yönünün de olduğunu göz ardı edemeyiz. Bugün bu tip fonların kaynağı, bir arazinin gelirinden ziyade, halkın yaptığı alış verişlerdeki çeşitli ufak tefek kesintilerden, bankalardan elde edilen faizlerden, düzensiz yardımlardan oluşmaktadır. Bu sayede fonların beslediği hizmetlerin sürekliliği sağlanabilmektedir. Fonların kifayet etmediği hallerde genel bütçeye el atılmaktadır. İslâm devletlerinin irsâdî vakıflar marifetiyle gerçekleştirmeyi hedefledikleri, benzeri hususlardır ve çalışma prensibleri de bugünkü fonları andırmaktadır. İslâm devletlerinde, bugün bildiğimiz biçimiyle bir bütçe tasarımı bulunmuyorduysa da, bütçeden hedeflenen gelir gider dengesinin gözetildiği bir vakıadır. Bu devletlerin en önemli özelliği, yerinden yönetime verdikleri ehemmiyettir. İç hazine tabir edilen ve merkezdeki ihtiyat akçesi diyebileceğimiz paralara dokunmadan maliyeyi idare edenler, devlet yönetiminde en hünerli insanlar kabul edilirlerdi. Bir nevi “sanal” trafik polisi gibi ihtiyaçlarla ödemeleri, parayı merkeze getirmeden denkleştirirlerdi. Ülkedeki kamu hissesine düşen bütün parayı bir merkezde toplayıp tevzîi etmek yerine, harcanacakları yerleri tesbit edip bir bölgeden toplanan paraları, oranın merkez tarafından belirlenmiş ya da onay verilmiş bir alanına sarf edilmesi, İslâm devletinin bütçe anlayışını yansıtmaktaydı. Bu harcamalarda bir laubalilik yoktu: Nereye ne masraf edileceği yine merkezin bilgisi dâhilinde olmaktaydı. Hatta denebilir ki, Osmanlı’da kapıkulu askerleri hariç devletin tüm askeriye (devlet görevlileri) ve ilmiye (din görevlileri ve müderrisler) sınıflarının ödemeleri, bu şekilde yapılmaktaydı. Osmanlı topraklarının neredeyse beşte biri bu şekilde vakıf haline getirilmişti.  Paranın “matbaada basılmadığı”, elektronik olarak iletilemediği, nakledilmek zorunda kalındığı için böylesi çözümler üretildiğini ileri sürenler vardır ve bunda az da olsa haklılık payı yok değildir. Ancak Müslüman devlet idarecilerinin kendilerini bugünkü anlayışın aksine “mutlak kudret sahibi” zannetmemelerinin, emanetçi olarak görmelerinin tesirinin kanaatimizce bu yaklaşımda hissesi daha büyüktür. İrsâdî vakıflar aracılığıyla yapılmak istenen işte bunun bir yansımasıdır ve dayanağını nassta bulur. Bu mevzuları işlediğimiz kısımlarda açıkladığımız gibi, irsâdî vakıflar Resûlullah Efendimiz (SAV)’in bazı kişilere bazı devlet arazilerini “iktâ” etmesi sünneti esas alınarak yapılmış işlemlerdi. Vakıf biçimindeki ilk tezahürü de Ali Himmet Berki’ye göre Emevî halifesi Velid bin Abdülmelik’in vakfıdır. Şam’daki Emevî Camii’ni yaptıran Velid bin Abdülmelik, bu caminin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bazı köy ve ziraî alanları vakfetmişti. Berki, bu tahsisat kabilinden vakıf meselesinde en ileri gidenlerin Osmanlı sultanları olduğunu ifade etmektedir.  Burada elbette eklenmesi gereken bir husus daha var: Bu tür vakıflarda, rakabe, yani arazinin kuru mülkiyeti devlete ait olmayı sürdürmektedir. Bir devlet arazisinin temliki, belli şartlar haricinde şer’an mümkün değildir. Sadece Peygamberimiz (SAV), iktâlarında temlik vermiş, Hulefâ-i Raşidin’den sonra bu usûl takib edilmemiştir. Hatta Efendimiz (SAV)’in ashabı kiramdan bir zata verdiği arazinin o kişi tarafından işlenmediğini Hz. Ömer (RA) gördüğünde, iktâ edilen arazinin tamamında ziraat yapmasını istemiş, kabul etmeyince, arazinin yarısını alarak işleyecek olanlara vermiştir. Karşı çıkanlara da Resûlullah (SAV)’in burayı ümmete menfaat kazandırmak maksadıyla iktâ ettiğini, kimsenin iktâ arazisini keyfine göre kullanamayacağını söylemiştir. Sonraki halifeler de Hz. Ömer (RA)’ın bu içtihadına istinaden iktâ ettikleri arazilerde mülkiyeti devretmemişlerdir. Fıkhen de bir devlet mülkünün satışı için üç şart getirilmiştir: Hazinenin paraya ihtiyacının olması, satılacak yerin giderlerinin gelirini karşılamaması ve değerinin çok üzerinde para teklif eden bir talibinin bulunması. Bu şartlar yerine gelmediğinde herhangi bir hazine arazisinin temliki şer’an caiz değildir ve ayrıca devlet için ya da orada yaşayan halk açısından mühim arazilerin, bu şartlar oluşsa dahi satışı yapılamaz. Ancak arazinin ziraate veya halkın başka türlü faydalanabileceği bir işe konu teşkil edemeyecek mahiyette bulunması durumunda (mesela bir dağın üst kısımları) devlet reisi, temliken tahsis yapabilir. Burada maksad yine ümmetin menfaatidir, çünkü bu tahsislerde işleme şartı getirilir. Aynı şekilde madenler de şer’an devlet malı sayılır ve iktâ edilse bile, madenin tüm mülkiyeti verilmez. İstendiğinde derhal geri alınır. Yani, İslâm’da, geçen sayımızda da değindiğimiz gibi, mülkiyetin mutlaklığı diye bir kavram yoktur. Temlik olsa dahi, işlenip ülke iktisadına kazandırma şartı konur.  Bugün ziraat eski ehemmiyetini izafi olarak kaybetmiş durumdadır. Yine son derece mühimdir, ancak dünya iktisadında tuttuğu yer bakımından sanayi ziraatın kat be kat üstüne çıkmıştır. Sanayi Devrimi öncesinde, içtimaî sınıflar ve tarifler ziraat ve toprak üzerinden yapılırken, bugün artık imalat ve “para” temelli yapılmaktadır. Bu da toprağı görünüşte ikinci plana itmiştir. Dünya iktisadında toprak, para dağıtımının temerküz ettiği sahalarda nüfus yoğunlaşmasının getirdiği bir netice olarak, rantiye aracı halini almıştır. Toprağın ehemmiyeti ziraî verimliliğe göre değil, ticarî ve sınaî sahalara yakınlığına göre belirlenmektedir. Toprağın “önem tarifi” mahiyet değiştirmiştir. Bu durumun kaçınılmaz sonucu da, devlet görevlilerinin rantiyeciliğin unsuru haline gelmeleridir. İslâm’da aslî mülk sahibinin devlet olması, özel mülkiyet altında bulunan arazilerdeki mesnedsiz ve spekülatif bir değer sıçrayışına engel olmuş, bu gibi durumlar muhtelif tedbirlerle (şerefiye payı ve bazı ekstra vergilerin konması ve gerektiğinde devletin araziyi olması gereken değerden istimlak etmesi, vs.) önlenmiştir. Aslında, ziraat ve bina vakıflarının bakım ve işletim masraflarının gitgide daha pahalı hale gelmesi ve ibrenin ticarî ve sınaî hareketlilik yönüne dönmesi sonucunda, Batı’daki gelişmelerden bağımsız olarak ve tamamen tevafuken Osmanlı’da da vakıf müessesi para vakıflarına doğru evrilmiştir. Ancak irsâdî vakıflar, yine araziler üzerine kurulmuş, irsâdî para vakıflarına, bugünkü fonların aksine, pek rastlanmamıştır. Sultanların para vakıfları vardır, ancak bunlar Hazine-i Hassa denilen ve padişahların tasarrufunda bulunan paralardan yapılmışlardır. Hazinenin parası bu işlerde kullanılmamıştır. Bunun sebebi muhtemelen paranın günümüzdeki gibi üretimi kolay bir mübadele aracı olmamasıydı. Altun ve gümüş kısıtlı miktarda bulunduğundan, kanaatimizce devletin elindeki paranın böylesi faaliyetlere tahsisini israf görmüşlerdir.  Baran Dergisi 509. Sayı

Müslüman Kadınları Özgürleştirmek

Üsküdar sahildeki Sahaf Festivali’ne katılan Akademya Sahaf’ın standında eski dergileri karıştırırken, elime Yankı isimli bir dergi geçti. 1981 tarihli. Mehmet Ali Kışlalı idaresinde çıkmış haftalık bir dergi. 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren’le bir röportaj yapmışlar. “Kademeli olarak demokrasiye geçeceğiz” mesajını vermiş Evren. Derginin çizgisini bu örnekten anlayın. Derginin içinde bir başlık dikkatimi çekti: “Müslüman Kadınları Özgürleştirmek İstiyorum.” Kim demiş bunu? Dönemin Mısır devlet başkanı Enver Sedat’ın eşi Cihan Sedat…  Kendisi “modern” görünümlü bir kadın olarak, makyajı ve kılık kıyafeti ile modayı takib ediyormuş. Ülkesindeki kadın sorunlarıyla da yakından ilgiliymiş. Meselâ nüfus kontrolü konusunda, ülkenin nüfusunun azaltılması hakkında çok ateşli görüşleri varmış. Kendisini de feminist olarak tanımlıyormuş.  İlginç bir röportaj… Özellikle, Mısır’da yaşananlardan sonra bugün okunduğunda… Yankı dergisi, röportajı, “Batılı bir gazeteciye verdiği röportaj” olarak takdim etmiş. Kısaltarak iktibas edelim: - “Her büyük adamın arkasında akıllı bir kadın olduğuna dair bir deyiş vardır. Eşinizin İsrail’e giderek Knesset’le konuşma kararında sizin bir etkiniz oldu mu? Bu konuyu konuştunuz mu? - Düşüncesini biliyordum ama kararı kendi verdi.  - Bayan Begin’le başbaşa görüşerek eşleriniz tarafından sürdürülen barış görüşmelerine kadınları da dâhil etmeye çalıştınız mı? - Tabii. İnanın bana bu ilişkilerde bizim de rolümüz oldu. Özellikle eşlerimiz arasında görüşmeler zor aşamalara geldiğinde ikimiz de gidip eşlerimizle konuşuyorduk. Hepimiz bir sonuca ulaşmak istiyorduk.  - Sizin durumunuzdaki birinin önemli işler yapabilmesi gerekir. Bu alandaki düşünceleriniz neler? - Bazı şeyler yapabilme imkânına sahip olduğum doğrudur. Ve tabii ben de ülkem için en iyi olanı diliyorum. Ama çok hızlı hareket etmemek gerek. Acele ile yapılan işlerin bumerang gibi geri dönüp karşımıza çıkmaması gerek. Batı’da feminist olmak, bizim uygarlığımızda feminist olmaktan çok daha kolay. Bizim mantalitemizle sürtüşmeyecek biçimde hareket etmem gerekiyor. Düşünüşümüz, hareket tarzımız farklı. Mısırlı kadının özgürleşmesinde kültürümüzü hesaba katıp, temkinli adımlar atmak zorundayım.  - Mısırlı erkeklerin fazla itirazıyla karşılaşmadan Mısırlı kadınlara haklar tanıyan bir yasanın parlamentoda onaylanmasını sağladınız. - Evet; Arap erkeği karşı çıkmamakla kalmadı; Arap kadınına karşı dinî üstünlüğüne karşı bir devrim olarak da değerlendirmedi. Bu yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz beş ay geçmesine rağmen boşanmalarda yüzde yirmibeşlik bir azalma oldu. Bu konudaki yasaları azar azar, fazla sarsıntı oluşturmadan değiştirmeyi düşünüyoruz. - Farah Diba’yı (devrik İran Şahı’nın karısı) sık sık görüyorsunuz. İlişkileriniz nasıl? - Evet; birbirimizinkine yakın kültür ve düşünce tarzımızdan ötürü temelli olarak ülkemizde yerleşmeye karar verdiler. Kendilerini yurtlarında gibi hissediyorlar.  - Mısırlı kadınlar gerçekten İslâm etkisinde mi? İskenderiye’de bikinili kadın yok ama çarşaflılar da fazla değil. - Çarşafı hangi modacı çıkardı bilmiyorum. Ama bütün söyleyebileceğim, özellikle de plajda bundan daha rahatsız edici bir şey olmayacağı…” (*) Röportajı okurken insan gerçekten hayret ediyor. Hani Aydınlık Savaşçıları’nda geçer ya: “Nerede o dağ gibi insanlar? Nasıl doğdu bu fareler?” Bu farelerin nasıl doğduğunu işte bu röportajı veren kadın örnekleştiriyor. Müslüman bir ülkenin devlet başkanının karısının, nasıl bu kadar cahil (profesör ama cahil) olabildiğini, nasıl bu kadar toplumuna yabancı kalabildiğini, nasıl bu kadar Batı hayranı olduğunu, bir Batılı gazeteci parçasına yaranmak için nasıl bu kadar pespayeleştiğini, insanın aklı almıyor. Düşünün, -ideal İslâmî kadın kıyafet olup olmadığı tartışılır olsa bile- çarşafı, bir modacı tarafından yeni tasarlanmış bir giyim tarzı sanıyor.  Mısırlı kadınların İslâm etkisinde olup olmadığı sorusuna verdiği cevab, çarşafın plajlarda şık durmadığı şeklinde. Müslüman Arab kadınını dönüştürmek istediği şey de, “kendisi”. Peki, kendisi kim? Annesi Hıristiyan. Hıristiyan okullarında eğitim görmüş ve bu eğitim sürecini profesörlüğe kadar götürmüş.  Bugünden bakınca, Enver Sedat’ın “ihtilalinin” pek de başarılı olmadığı ortada. Müslüman Mısır halkı, yıllarca bu İslâm düşmanı, Batı hayranı ve güya Arab milliyetçisi yöneticiler tarafından ne kadar baskı altında tutulurlarsa tutulsunlar, değerlerine sahib çıkmaya devam ettiler. Hâlihazırda bu dik duruşu cezaevinde sürdüren kahramanlarıyla birlikte. Kadınları da ne mutlu ki, Cihan Sedat gibi bir örneği değil, Esma Biltaci gibi bir örneği kendilerine rehber edindiler. Çok değil, bu röportajın yayınlanmasından birkaç ay sonra, Enver Sedat, kendi ordusundaki bir subay tarafından vuruldu. Karısı Cihan Sedat ise, İslâm’dan ve etkilerinden kurtarmak istediği kadınları yüzüstü bırakıp, çok sevdiği ABD’ye kaçtı.  “Müslüman kadını özgürleştirme”ye gelince… İfade kendi içinde çelişkili; çünkü kadın Müslümansa, zaten hürdür… *  Yankı, 8-14 Haziran 1981, sayı: 532, s. 35. Baran Dergisi 409. Sayı

Son Osmanlı Allamelerinden Ahmed Davudoğlu Hoca

Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu son dört asrında kaba softa-ham yobaz tipinin marifetiyle, son iki asrında ise doğrudan küfür ocaklarının tutuşturmasıyla inkıraza uğrayıp neticede “dehşetli kâfir” tarafından gerçekleştirilen birtakım desiselerle ortadan kaldırılmıştır. Nitekim mezkûr dehşetli kâfirin evvelinde, kendi zamanında ve sonrasında İslâmiyet namına ne varsa boğdurulmaya çalışılmış, eğitim müesseselerine Batı tarzı düşünce sistemi dayatılmış, akabinde de medrese, dergâh, tekke gibi ilim ocakları söndürülmüş veya laik devlet eliyle açılan birtakım müesseselerle işlevsiz hâle getirilmeye çalışılmıştır. Lâkin Osmanlı Medeniyeti’nin kuvvetli rüzgârının halen canlı olduğu, kendisinin tarih sahnesinden çekilmesinin ardından takribi 30 yıl sonra bile İslâm Devleti’nin manevî havasını soluyan âlimler yetiştirmesinden anlaşılmaktadır. İşte bu silsilenin önemli bir halkası da Üstad Necip Fazıl’ın (rah.) “Günümüz seyrek ilim adamlarından ve takva ve huşû sahibi olduğuna şehadet ettiğim…” şeklindeki takdirine mazhar olan Eski Yüksek İslâm Enstitüsü Müdürü Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’dir. Ahmed DAVUDOĞLU Hocaefendi 1912 senesinde Bulgaristan’ın Deliorman Bölgesi’ne bağlı Şumnu Vilayeti’nin Kalaycıköyü’nde dünyaya gelmiştir. Fakir bir çiftçi ailesine mensupmuş. Hatıratında köy ahalisinin, daha doğrusu tüm Bulgaristan Türkü’nün dinine, örfüne sıkı sıkıya bağlı olduğunu çeşitli misallerle anlatır. Babası merhum da âlimleri çok sever, onlara karşı oldukça hürmetkâr davranırmış. Doğduğu zaman çok hırçınmış, bu sebeple onu hocaya okutmaya götürmüşler, bebeği okuyan hoca ise Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin ana-babasına “Bu çocuğu öteye beriye okutmaya götürmeyin; onda okunacak bir şey yok; o Allah’a ibadet ediyor. İnşallah büyüdüğü zaman âlim olacak” demiş ve rahmetli ana-babası da evlatlarını bu sevda üzerine büyütmüşler. Temel dinî kaideleri babasından öğrenmiş, yaşı altıyı bulunca köy mektebine yazılmış. Hatıratında söylediğine göre derslerinde oldukça başarılıymış ve sınıfını rahatlıkla geçiyormuş, hatta başarısından ötürü hocası onu abisine kalfa yapmış, abisiyle derslerinde o ilgilenir olmuş. İlk mektepten 1924 senesinde başarı ile mezun olduktan sonra içindeki okuma azmi yok olmuş; lâkin korku ve saygısından ötürü babasına açılamamış ve babası onu Rüşdiye’ye yazdırmış, burada da üç sene ilim tahsil ettikten sonra Nüvvab’da okumaya başlamış. Ahmed Davudoğlu Hocaefendi Nüvvab’ın Türkiye’deki imam-hatip lisesi gibi olduğunu söyler, bir diğer ismi de “Medresetü’l Aliyye”dir. Tam bu vakitlerde gönlüne pehlivanlık hevesi düşer, bunun sebebini bulundukları bölgeden cihan pehlivanlarının çıkmış olması ve âdet olarak her eğlence gününde (düğün, pazar vs…) güreş müsabakalarının düzenlenmesine ve onun da diğer gençler gibi pehlivan olma hayaline hamleder. Çok istediği pehlivanlıkta daha ilk güreşinde yenilir ve bu hayali hazin bir şekilde son bulur. “Ölüm Daha Güzeldi” isimli hatıratında pehlivanlığa ve gelmiş geçmiş büyük pehlivanların hikâyelerine de yer verir. Bunlardan birisi de adı sanı pek duyulmamış “Yenici Mehmed Pehlivan”dır. Bu zata “yenici” lakabını Sultan Reşad vermiş. Yenici Mehmed Pehlivan, Silivri’nin Fettah Köyü’nde (Bugün orası Kavaklı Köyü’dür) medfunmuş. Benim de çocukluğumun geçtiği Kavaklı’da çeşitli çocuklardan Mehmed Pehlivan hakkında anlatılan hikâyeleri duymuştum, ama yaşım gereği idrak edemediğim için kabrini de ziyaret nasib olmadı. Velhasıl Medresetü’l Nüvvab’ın yüksek kısmını da derece ile bitirerek Bulgaristan Başmüftülüğü’nce birkaç arkadaşıyla beraber Ezher Üniversitesi’ne (Camiatü’l Ezher Külliyetü’ş Şeria) gönderilmiştir. Ezher’de İslâm Hukuku, Usûl-i Fıkıh, Hadis, Usûl-i Hadis, Ricâl-i Hadis, Mantık, Felsefe Tarihi, Teşria ve Mukarenetü’l Mezâhib ilimlerini tahsil etmiştir. Ezher’in çok zor bir okul olduğunu söyler. Talebe iken hac ibadetini yerine getirmiştir. Özellikle mezhepsizliğin kaynağı Mısır’da, hatta El-Ezher’de okuduğu için bu sapkınları yerinde görmüş, onlarla birebir temasta bulunmuş ve onların şeytanlıklarını daha sonra “Dini Tamir Dâvasında Din Tahripçileri” isimli eserinde bir bir anlatmış ve çürütmüştür. “Ulema”nın ekserisinin Efganî zındığının taraftarı olduğunu söyler, hatta Ezher’de okuduğu dönemde, okulun şeyhi olan Mustafa ibni Abdül’Mümin el-Merağî’nin sıkça tekrar ettiği şu söze de ibret olsun diye eserinde yer verir: “Ben Ezher’de öyle âlimler görüyorum ki, bunlara başkalarını taklid haramdır.” Yani Ezher’de müçtehid kimseler olduğunu söylüyor, ama biz biliyoruz ki Ehli Sünnet ve’l Cemaat’e göre “…İçtihad kapalıdır. Çünkü, o müçtehidler, o pek büyük zatlar gereken her şeyi amel ve itikad sahasında noktalamışlardır. Ama bir saha açıktır: Beşeriyetin terakki ettiği yollarda bütün kıymetlerin İslâmî ölçülere vurulması… Bu da yepyeni bir ideolojik zuhur… Bunun kahramanlık pâyesi pek büyük olacaktır.” (1) Nitekim Üstad Necip Fazıl ömrü boyunca bu gayeyi gütmüştür, ondan bayrağı devralan Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu da bunu yapmaktadır. Ayrıca Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin reformist-ıslahçı-mezhepsiz yoldan gidenlerin alâmeti farikasını izah ettiği şu sözü oldukça ehemmiyetlidir: “Cemâleddin-i Efgânî’lerin yolundan gidenlere reformcu diyenlerden biri de benim. Bunların başkalarından temayüz ettikleri hususiyetlerinden biri kolaylıkla yalan söyleyebilmeleridir. Başları sıkışınca da kolaylıkla tevile kaçarlar.” Ahmed Davudoğlu Hocaefendi ilim tahsilini tamamladıktan sonra 1942 senesinde Bulgaristan’a döner. Önceleri eğitim gördüğü Nüvvab’da öğretim görevliliği, sonra müdürlük yapmıştır. 1944’te Kızılordu Bulgaristan’a girmiş ve bilhassa İslâm düşmanı kızıl diktatörlük bu Osmanlı bakiyesi toprağı kaplamıştır. Davudoğlu Hocaefendi de ilimle meşgul olduğu için komünistlerin dikkatini üzerine çekmiştir. Zaman zaman komünist milislerce taciz edilmiş, en sonunda Türkiye’ye ajanlık yaptığı iddiasıyla tutuklanmış, ironiye bakın ki tutuklandıktan sonra eften püften kanıtlar üretilerek suçlama teyid edilmiş, bir de bunun üzerine (kendi tabiriyle) kara kâfir tarafından türlü işkencelere maruz kalmıştır. Ahmed Davudoğlu Hocaefendi’nin talebelerine yalancı şahidlik yaptırarak suçunu kanıtlamaya çalışmışsalar da onlar bunu reddetmiştir. En sonunda Bulgarlar cereyan verme dâhil türlü işkenceler uyguladıktan sonra merhumu Rositsa Kampı’na sürmüşler. Hocaefendi orada da epey çile çekmiş. Hatta merhum ağabeyinin güçbela kendisini ziyarete geldiğini anlatır, o zaman ağabeyi, hocaefendinin üzerindeki yıpranmış, kirden solmuş gömleği görünce kendi üstündeki gömleği kardeşine vermiş ve günlük mesafe olan Şumnu’ya bu şekilde dönmüş… Tabii ki hocaefendinin bunca eziyete rağmen bir an bile zillete kapılmadığını, karşısındaki leşlerin önünde dik durduğunu ifadelerinden anlamaktayız. Nihayet esaretten kurtulup köyü Şumnu’ya döner, Nüvvab’da belli bir süre daha görevini ifa ettikten sonra kara kâfirin kendi hakkındaki kötü niyetini haber alıp, derhal Allah’ın yardımıyla Türkiye’ye hicret eder. Türkiye’ye hicret eder etmesine ama orada da çok sıkıntılar çeker, muvakkat bir süre kalabalık ailesiyle beraber hemşeri ve akrabalarının yanında ikamet etmek zorunda kalır. Belli bir süre para sıkıntısı da çeker, hatta Beşiktaş’tan Yedikule’ye yayan gidip döndüğünü söyler. Lâkin ardından hemen; Allah’ın muhacirlere vaadini hatırladığını ve bir an bile olsun ye’se kapılmadığını söyler, nitekim hak vaad yerini bulur; Yedikule Küçükefendi Camii’nde imamlığa başlar ve ufak da olsa bir daire kiralar. Akabinde Ankara’da vaizliğe başlar ve burada Ahmed Hamdi Akseki Hocaefendi ile tanışır, hocaefendinin o zamandan Diyanet İşleri’ne Ehli Sünnet kadrolar yetiştirmeye çalıştığından bahseder. Ailevi meselelerden ötürü Bursa Orhangazi’ye taşınır ve burada belli bir dönem müftülük yapar. Burada da şeytan tıynetli insanlar hocaefendinin yakasını bırakmaz. Orhangazi Gençlerbirliği’nin düzenlediği bir seminerde alkolün haram olduğuna dair bir konuşma gerçekleştirir, bu konuşmasından ötürü müşterisi kaçan meyhaneciler hocaefendiye bilenirler ve onu öldürmeye teşebbüs ederler, lâkin muvaffak olamazlar. Bu talihsiz olay üzerine hocaefendi İstanbul’a taşınır, belli bir süre Fatih ve Süleymaniye kütüphanelerinde memur olarak görev yapar ve İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda da ders verir. 1956 senesinde İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olur. Enstitüde çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra nihayet 1963 senesinde müdür olur, 1964’te ise görevi bırakır. Bu sırada Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Konya’ya bir seminere gönderilir ve seminerde dinî nikâh hakkında sorulan bir soruyu İslâmî kaidelere göre cevapladığı için orada hazır bulunan bazı “Müftü”lerce laik devlete gammazlanır. Hakkında laik düzeni cebren değiştirmeye çalışmaktan dava açılır. Yine enteresan bir noktadır ki, davada bazı talebeleri (Hayrettin Karaman ve saz ekibi) yalancı şahitlik yapar. Nihayet 22 Mart 1968 tarihinde 1 yıl ağır hapis ve Kırşehir’de 4 ay zorunlu ikamet cezasına çarptırılır. Hapis zamanı boyunca eziyet çekmediğini söyler. Ahmed Davudoğlu Hocaefendi 7 Nisan 1983 senesinde Rahmet-i Rahman’a kavuşur. Kabri Eyüp Sultan Kabristanlığı’ndadır, Kaşgarî Dergâhı’nı az geçtiken sonra beyaz bir tabela ile gösterilir. Allah rahmet eylesin. Bu kadar çileli ve yoğun bir ömrün içerisinde ümmete birbirinden önemli telif ve tercüme eserler bırakabilmiştir. Eserleri şunlardır: -Dini Tâmir Dâvasında Din Tahripçileri (Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in takdimi ile) -Ölüm Daha Güzeldi (Hatırat) -Kur’an-ı Kerim ve İzahlı Meali -Büluğu’l-Meram Tercümesi ve Şerhi -Mülteka Tercümesi (Mevkufat) -Molla Hüsrev’in Kaynaklarıyla Büyük İslâm Fıkhı -Kudûrî Tercümesi -İbn-i Abidin Redd’ül Muhtar Tercümesi (Bu eserin tamamını tercüme edemeden vefat etmiştir, eserin devamını Şamil Yayınları tercüme etmiştir.)   Dipnot: (1) Dünya Bir İnkılap Bekliyor, Necip Fazıl Kısakürek, Sh. 53 Baran Dergisi 508. Sayı

Doğru-Yanlış Bildiklerimiz V “Muaşeret” - Telefonda Konuşurken-

Telefonda konuşmanın usûlü nasıldır? Böyle bir suâlle başlayınca bir başka suâl “konuşmanın usûlü nelerdir ki telefonda nasıl olmalı?” insanın aklına geliyor. Bir de buna “görüntülü telefon”u eklersek işimiz iyice dallanıp budaklanır. Demek ki, hepsinden önce bu meselenin alet ve insan ilişkisi tarafına bakan bir yanı da var. Herkesin, hepimizin hissiyat olarak yanlış bildiği ihtiyaçların aleti doğurması zannımızın yanında Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun “aletler ihtiyacı doğurur” tespitini hatırlayalım… Bir kimseye namaz kılacak kadar Kur’an bilmenin “yeterli” olmasından yola çıkarak söylersek, insanın kör nefsine bağlı kaldıkça ihtiyacının sonsuza doğru uzamasıyla, “gerekeni, gerektiği yerde” kullanmak için bir alete ihtiyaç duyması arasındaki nüansı gözden kaçırmamaya dikkat etmek lazım gelir… Cep telefonu… “Sabit” diye vasıflandırdığımız ev ve işyerlerindeki telefonların aksine, yaygınlığı tâbiri câizse bir virüs hızında memleketimizi saran, küçük yaşlardaki çocuklardan en ihtiyarımıza kadar kullanmayanın kalmadığı, dahası, icadındaki maksat bir yana bugün neredeyse icadındaki maksattan hariç başka türlü onlarca husus için kullandığımız bir alet. Kendi memleketimizin bir keşfi olmamasından ötürü çilesi çekilmeden altı-üstü hesap edilmeden hayatımıza girmesi ve memleketimizdeki idârî yapının keyfîliğe-boşvermişliğe meyyal tavrından ötürü toplumumuzda “ortak bir kültür” vasatının olmaması her yeni eşya-alet’te olacağı gibi cep telefonu kullanımından da sezilebilir. Alakasına binâen daha önce Aylık Dergisi için kaleme alınmış ve aynı cümleleri “telefon” için de kullanabileceğimizi düşündüğümüz “internet” hakkındaki şu satırları iktibas etmek istiyoruz: “‘Modern’ hayatın artık “vazgeçilmez”i olarak kabul gören ve öyle de davranılan günümüz irtibat vasıtalarının kuşkusuz yeni alışkanlıklar getirdiğini ve bu alışkanlıkların da (ister-istemez) yeni his ve fikirler doğurduğunu söyleyebiliriz. Sadece bununla da kalmıyor, kendi içinde yeni tabir ve kelimeleri hayatımıza katarak etrafında bir jargon da oluşturuyor bu alışkanlıklar. Tabiî ki bu hâlin mahzurları kadar faydalarının da olduğu inkâr edilemez. İş dünyası ve eğitim başta olmak üzere birçok sahada faydalandığımız internetin mahzurlu tarafları bir kenara bırakılırsa, faydasının zararından kat be kat üstün bir noktada olduğunu söylemek lazım. Fakat ne hikmetse hemen burada cemiyetimize baktığımızda, bu vasıtalardan gelen fayda ile zarar arasında ikincisi lehine aşılamaz gibi görünen bir uçurum karşımıza çıkmakta. Ve hemen bunun ardından da “zatı ile iyi veya kötü” meselesi hatırımıza geliyor; faydaya tahvil edemediğimizin suçlusu, verimlendirmeyi başaramadığımız “eşya-alet” değil, İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun tâbiri ile “hâdiseye yanaşan insan şuuru”nun kapasitesi, bunun derinliği yahut sığlığı olsa gerek... Yerli yerince kullanmadığımız-kullanamadığımız bir yemek masasını öylece suçlayamayacağımız aşikâr…”(1)      Maksadımız, umûmiyetle rahatsız olunan ve aynı zamanda “din ölçüsüyle yasak ifade etmediği hâlde” (N. F. K.) onun ince ruhunu da yansıtmadığını düşündüğümüz, üzerine düşünülmemiş davranışlarda-meselelerde düşünmeye yol açmak, o meselede bir arıza varsa giderilmesi noktasından “ortak” bir beğeni, değer ve alışkanlıklar türetme denemesi.   Telefon-Cep telefonu Günümüzde neredeyse tesbihlerin yerini almış olan ve yaşı en küçükten en büyüğe herkesin elinde -bebeklerdeki emzik misâli- eksik olmayan cep telefonlarının bir bağımlılık olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İş yerinde, sokakta, otobüste ve umûma açık işletmelerin hepsindeki insanların elinde telefon; iş yerindeki işinde, sokaktaki varmak istediği gayede, otobüsteki hâlinin tasavvurunda değil! Lüzumlu yahut lüzumsuz her hâlde telefon ile meşgul kalabalıklar… Öyle yaygın ve öyle kanıksanmış ki, herkesin tabiî hâlinin bu olduğunu kabul ettiği bir vaziyet, bir panorama! Sanki Robert Barker (2) bir resim tasvir etmiş ve bu tasvir hükümetçe “ideal toplumun manzarası olsa olsa budur!” denilmiş gibi… Suyun altında yaşayanlardan birisi çıkıp gelse, ona, cep telefonunun insan eline bitişik bir organ olduğunu zannettirecek derecede bir şuursuz temas vaziyeti. Bu yabancı kimse merak edip sorsa ve dese ki “bu ne?” ve cevap versek “cep telefonu!” eminim şöyle diyecektir “o zaman cebinize koyun!” Sırf bundan dolayı, hem şoför hem yaya hatası içinde olmak üzere yüzlerce trafik kazası olduğunu biliyoruz. Ve aynı sebepten binlerce kaza ihtimaline sebebiyet verme hâlleri de cabası… Otomobil sürücülerine lalettayn kanun çıkaran devlet aklının yayalara da bir usûl getirecek zekâsı yok mu? Gerçi böyle bir aklın varlığından bahsettiğimize göre söyleyelim, o devlet aklı alkollü mekân açacaklara şartnâme hazırlamakla meşgul olmasının iş yoğunluğundan ötürü mazur sayılır belki! Bu mevzuda birinci suçlu devlet! Çoban, sürüsüyle meşgul olmazsa, böyle olur. Atalar ne güzel söylemiş “çoban çevirirse sürüyü ters yöne, topal koyun geçmez mi hiç en öne?” Keşke bizde her şey ters yöne doğru olsaydı. O vakit aksi istikâmetine döndürmekle düzeltmek kâbil olurdu belki? Maalesef her şey şuursuzluk kurduna teslim… Bilhassa gençlerde telefon mevzuu hastalık hâlini aşmış vaziyette ve “illet” derecesinde… Muaşeretteki en basit kâidelerden olan konuşurken muhatabının yüzüne bakıp onu anlamaya çalışma, gençlerimizin lügatinde olmayan “bir şey” hâline gelmiş. Muhatabı konuşurken elindeki telefona gömülen ve yüzlerinde Joseph Fouche’den kırk yıllık casusluk eğitimi almış, hâlinden serrişte vermeyen kimselerin ifadesini andırır bir soğukluğu barındıran bir alakasızlık tavrı… İçinde bulunulan an ile içimizden geçen zamanın bu şekilde ayrı düşmesi ne tezat! Aynı tavrı hayatının her safhasına yaymak için derin bir ihtiras ile kulaklıklarına gömülen ve yüksek sesle dinlediği ne idüğü belirsiz müziklerle etrafını rahatsız edenler de cabası. A kuzum sende beyin yok, anladık rahatsız olmuyorsun, ya etrafın? Demek ki “saygı” başkaları için yapılan değil, evvela içinde olan, sonra dışarı tüttürdüğün! Ya aynı cinsin “dînî” kılığa bürünmüş yobazı? Biraz evvelki rengin az yeşilimsi tonu; dinlediği “ilâhi” etiketli arabesk parçanın Müslüm Gürses’in “senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin” şarkısının sözleri çıkarılarak background’u üstüne içinde “Allah, Kâbe, gül ve Medine” kelimelerinden müteşekkil çirkin bir form tutturulduğunu bilmediği gibi, etrafına sanki satılık bir meta imiş gibi haşa yüksek sesle telefonundan din satmaya çalışır… Ne desek? Bizim yerimize Müslüm Gürses desin: “Senin yalan aşkına Allah muhtaç etmesin!” Hatta şarkının devamını da temenni bâbından biz söyleyelim: “Ellerini istemem ellerime değmesin/İçimdeki bu acı daha fazla sürmesin!” Sadece gençler değil; orta yaşlısı, çocuğu, ihtiyarı hepsi; hiç mi iyisi yok? Elbette var; köşesine çekilip zarif bir edâ ile Kur’an mırıldananından kitap okuyanına, acil vaziyetteki işlerini göreninden âlemde neler oluyor’u takip edenine kadar var. Fakat biraz evvelki manzaraya nisbetle istisnâ kâbilinden… Bilhassa hepsinin yetim ve öksüz olduğunu zannettiğim küçük yaştaki çocukların ellerindeki telefonlar da biraz evvel saydığımız gençlerin istikbâldeki hallerinden işaret veriyor. Belli ki kimsesizler; aklı başında hiçbir aile belli bir erginliğe ulaşmamış evladına cep telefonu alıp eline vermez! Fakat bizdeki aileler bilakis çocuk “ağlamasın-zırlamasın da sussun!” diye daha beş yaşına gelmemiş evladına bile cep telefonunu vermekten çekinmez… Çocuk terbiyesinde en ileri safha olan uyuşturma dehâsına erilmiş belli; tıp mütehassısları böyle ailelere göre en geride; çünkü hastalarına narkoz verip vermemeyi tartışıyorlar… Bu yazıyı kaleme almadan birkaç gün evvel, berberde tesadüf ettiğim bir Metrobüs çalışanı, bazı Metrobüsler’de bulunan şarj cihazlarından birisinin bozuk olmasından ötürü şikâyet hattını kilitleyenlerden bahsetti; arkadaş memleket yanıyor diye hat kursak birisi arar mı acaba? Cevabını da ben vereyim: kesinlikle ararlar! Fakat memleketten ötürü değil, hastalıktan! Telefon ile bir yerleri arama hastalığı; toplumumuz henüz normal hayatını yaşamadığı için “hastalık” sayılmıyor. 112’yi arayıp meşgul edeninden dalga geçenine, yanlış adres verip eğlenmeye kadar varan ve hastalık aşamasını psikopatlık derecesine vardırmış olanların sayısı da hayli kabarık… Elbette bunları üzülerek ifade ediyoruz. Bu iş, sen, ben, o ve şu vaziyetinden; biz, siz, onlar ve şunlara kadar sıçramış hâlde… Durumları kötü olmasaydı FBI’ı müdahaleye çağırmak icab ederdi; ne de olsa bir hayli zaman sömürgeleri olarak onlar için bir sürü vali yetiştirmiş milletiz, hatır namına bir el atarlar artık… Telefon ile birisini aramak artık dünyanın “en kolay” işi hâline geldiğinden her vakit ve saatte, her hâlükârda birisini yahut bir yeri aramanın usûlü yok; olmaması, var olanın bozulmasından değil, memleketimizin bir Moğol istilâsını andırır kültür manzarasına, cep telefonlarının bizon sürülerinin hızına eş değer bir biçimde salınmasından. Böyle olunca da, her biri diğerinden bağımsız sayısız acâib tavır! Bağımsızlığı hürriyetinden değil şahsiyetsizliğinden çoğalan… Telefon yahut cep telefonu ile birisini aramak bana hep yolumuzun “bir kapı üç kere çalınır” (3) kâidesini hatırlatmıştır; hem ararken uzun uzun çaldırmamak tarafı ve hem de telefonun kişinin özelini andırır havasından dolayı bir kimsenin evine izinsiz girilemeyeceği tarafıyla. Çünkü işinde ve ayrıca başka meşguliyetlerinde olmayan bir Müslüman tabiî olarak evindedir ve onun mahremine paldır küldür dalmak aklımızdan dahî geçmez! Haydi, bunu prensip olarak kabul etmeyenleri bir tarafa bırakalım, ya bir kapının zilini üç kereden fazla meşgul etmemekle uyarılanların telefonları kanırtırcasına dakikalarca aramaları? A efendim madem ısrara istidadın var niçin bir ilim tahsil etmedin? Bir kere bu kimseler, muhataplarının kendisi ile muaşeretten hoşnut olmadığını belli eden tavrından dolayı nefislerinde niçin bir izzet duygusu taşımıyorlar, hayret? Bir insanın mahremine –yakınımız dahî olsa- pat diye dalmak ve teklifsizce girebilmek mümkün mü, böyle bir hak verilmiş mi? Peki, o hâlde sırf elimizde birisinin telefon numarası var diye bahsettiğimiz şekilde davranabilmenin rahatlığıyla nasıl hareket edebiliriz? Kapısını üçten fazla çalamayacağımız herhangi bir kimsenin evde olma ihtimâli çok yüksek olan gecenin bir yarısı lüzumsuz olarak aramanın rahatlığı hangi bankanın kartınıza düşen bonusu? Ailesi ile sohbet edeni, namaz kılanı, ders çalışanı, ibadet edeni, tefekkür edeni, dinlenmek için kanepesinde uzananı, banyo yapanı ve daha hususi hâlin onlarcası içinde olanını lüzumsuzca aramak da neyin nesi? Belki de ailesi ile sohbet edeninin kalmadığı, namaz kılanının az olduğu, ders çalışanının parmakla sayılı olduğu, ibadet edeninin kalmadığı, tefekkür edeninin bulunmadığı bir toplum hâline gelmemizden ötürü mü böyleyizdir, kim bilir? Bu mevzudaki istisnaları, yani dâvâ meselesi, iş meselesi vb. aciliyet arz eden hususları saymıyoruz; çünkü hususi irtibatlardan değil umûmî vaziyetlerden bahsediyoruz… Ve ne acıdır ki, bundan 15-20 sene evvel ulaşmak istediğimiz birisini “elimiz ile koymuş” tabirimizdeki gibi hemencecik buluverirken, internetinden cep telefonuna falanından filana her yanımız irtibat vasıtalarının enflasyonu içinde kaynarken insanların birbirlerinden bu kadar uzak düştüğü bir zaman aralığı olmuş mudur? Üstadın “Üst üste insan türü/Bu ne hayat, götürü!/Yakınlıktan ötürü/Kaçıp gitmiş yakınlık...” demesindeki hâlin apartmanlardan sonraki uzantısı cep telefonları mıdır acep? Evimizde ekranı ailemize dönük PC’den saatlerce Facebook ve benzeri onlarca faydasız yerde vakit geçirmek kâbil değilken, akıllı olduğu her hâlinden belli olan ve akıl ile maruf insanı akılsız hâle getirebilmenin marifetine ermiş telefonlarda mümkün ve alıcısı sayısız… İnsanımızı araba farına yakalanmış tavşan gibi kendisine mıhlı bir şekilde tutabilen tarafıyla cep telefonları, Hollywood-Kutsal Orman’ın fantastik tasvirlerinin hiç de abartı olmadığının da ispatı. Bir insana “şu duvardaki parlak ekrana beş dakika mânâsızca bak!” demek ne kadar aptalca olduğu hâlde, aynı parlak ekrana uyuşmuş vaziyette saatlerce mıhlı kalabilmenin psikolojik alt yapısı nedir acaba?   Konuşurken Telefon ile ulaştığı muhatabına aniden ve teklifsizce“neredesin, ne yapıyorsun?” diye suâl etmek ne büyük saygısızlık. Çoğu defa da selâm ve benzeri bir ifade kullanılmadan direkt olarak… Bu tavır karşımızdakini yalana sevk etmek, onu bir yerde yalan konuşmaya mecbur bırakmaktır. Hâkeza, aynı hâli yolda tesadüf ettiklerimize yapanımız da sürüsüyle; zaten telefonda onu soran aynı sürüden… Babanın-annenin evladına, ağabeyin kardeşine, hocanın talebesine, kumandanın askerine, patronun işçisine muhataplığı ve benzer istisnalardakiler başka ve ayrıca hatırlatmaya gerek yok! İstisnaları olmakla beraber hatırlatalım ki, telefon ettiğimizde ilk konuşma hakkı muhatabımızda… Fakat karşımızdakinin boşluğuna gelmesi ve benzer tereddüt durumlarında sessiz durmaya da gerek yok! Mesele maksadın hâsıl olması değil mi? Müslüman için tabiî ki hitap şekli bellidir ve Allah’ın selâmından başka bir ilk hitap, kelâm bilmeyiz. Yine de, bu hususun istisna edilebileceği onlarca yer ve durumda var; illâ keskinlik yapmanın ve itici olmanın da ne lüzumu var? Misâlen bir kargo departmanındaki görevli hanımefendi “buyrun, yardımcı olayım!” dediğinde merhabadan iyi günlere, kolay gelsinden iyi çalışmalara, vakit ve saatine göre hayırlı günlerden iyi gecelere birçok hitap şeklinden herkes kendi tabına göre seçse ve söylese fenâ mı olur? Bilhassa tanıdıklarımız, yakınlarımız ve büyüklerimize mutlaka selâm başka bir şey, günümüz karmaşası içinde yeri ve zamanına göre hitap edebilme yeteneğine ermek başka bir şey; bilhassa dâvâ sahiplerinin işlerini yürütebileceği çetrefilli şu ortamda dâvâsı bakımından fayda elde edeceği yerde lüzumsuz keskinliğinden ötürü zarara uğrama ihtimâli yüksek! Bu durum, insanları aldatmak kâbilinden değil bir nevi herkesin aklına göre hitap edebilmek yeteneğiyle alakalı… Bir yeteneği olmayan Müslüman olamayacağına, bir yeteneği olanın da başka yeteneklerden pay sahibi olduğuna göre, her Müslüman bu hâli zorlanmadan yerine getirebilir… Hususiyetle tanımadığımız insanlarla konuşurken vakte ve zamana göre hitap: mesela “iyi bayramlar!” Yine hususiyetle tanıdıklarımızla konuşurken mutlaka selâm ve kısaca hâl hatır sormak, öylesine değil de olabildiğimiz kadar candan… Aşırısı da ayrı bir samimiyetsizlik misâli ve “nerdesin, ne yapıyorsun?” gibi sualler yalana teşvik edici… Hâl hatır ardından arama sebebimiz kısa ve öz hatlarıyla hemen söylenmeli… Yanlış numara çevirmemeye hususiyetle dikkat; madem önümüze gelen her evin kapısına vurup tek tek ulaşmak istediğimizi aramıyoruz, öyleyse telefonda da aynı dikkati göstermeye mecburuz. Yanlış olamaz mı, olur ve kısaca durumu izâh, özür ve karşı tarafın özrünüzü kabulünün ardından hemen kapatış… Ehemmiyetli, zarûrî hâller olmadıkça sabah erken, akşam geç ve yemek vakitlerinde insanları rahatsız etmek hoş değil; hele ki namaz vakitlerinde… Cuma ve bayram namazlarına da dikkat edilebilirse ne hoş… Konuşurken ne kısık ne de yüksek ses; konuşma tempomuz orta… Mizaç hususiyetleri ve hastalık vesâir tabiî ki istisna… Kelimeler açık ve anlaşılır… Nezaket her dâim elde; kavga ederken bile estetik yumruk gibi… Muhatabımızın kabalığı olursa ve bunda ısrar ederse, yolumuzun “kendi terbiyemizin üstünde kimsenin terbiyesizliğine müsaade etmeyiz” düsturundan istifâde. Telefonda konuşulduğu için lüzumlu olmadıkça konuşma uzun tutulmaz… Daha lüzumlusu için telefon değil muhatabla yüz yüze görüşme talebi… Kızgınlığımıza yenilsek dahî telefon muhatabımızın suratına tokat neviînden kapatılmaz, büyük hakaret; illâ gerekiyorsa da o kapanış son kapanıştır. Bir şeye böyle dır-tır denilemeyeceğine göre telefonu yüzüne kapamanın hakarette neye karşılık olduğunu buradan anlayabiliriz… Büyüklerimiz, hocalarımız gibi istisnâi durumlar da olabilir ki onlar hakaret neviînden değil muhatablarını zedelememekten ötürü bu türlü davranmışlardır ve biz hüsnü zannımızdan başka bir görüşe sahip olma hakkına sahip değiliz. Hususiyetle “hoca” kâbilinden büyüklerin yerine göre ana-baba’dan bile daha fazla üstünlükleri vardır. Derler ki ana-baba çocuğu yeryüzüne, sefil âleme getirir, hocalar ise ulvî âleme kaldırır… Konuşma biterken muhatabımızı iyi takip edip en uygun anda telefonu kapamalı, bazı hâller olur ki istemeden yüzüne kapatmış gibi bir his verebiliriz… Kapatmazdan evvel muhataplığımıza göre “tekrar görüşelim, sizi tekrar ararım, görüştüğümüze memnun oldum, Allahaısmarladık” gibi nezâket sözcüklerinden kullanarak vedalaşmak icab eder. Bu hallerin de yer, zaman ve şahsa göre değişkenliğe açık. Meselâ baba ve annelerimizden hayır dua isteyerek telefonumuzu kapatmak gibi… Bir hanımla, amirle, bizden yaş yahut makamca büyük bir kimse ile telefon konuşması yaptığımızda telefonu ilk kapayan, kapamak için hamle eden her zaman karşı taraf… Husûsiyetle ev ve işyerleri telefonlarında, sabit numaraların yönlendirildiği telefonlarda mutlaka tanıtıcı hitap! “Filancanın evi, buyurun, Falanca ofis, yardımcı olayım!” gibi… Ev yahut iş yerinde kendimizi yahut firmamızı tanıtmadan evvel “siz kimsiniz, hangi numarayı aramıştınız?” gibi içinde bulunduğumuz durumla tezat oluşturan suâlleri sormak abes ve vakit kaybı… Telefonla birisini ararken üç kereden fazla sinyal sesini uzatmak lüzumsuz; yine istisnaları olmakla beraber, o aleti kullananın da hakkını vermesi bakımından o alete alakasızlık da ayrıca yanlış… Uzunca saatler kitap okuyanından ibadet edenine, teknolojinin bunaltıcı havasından uzak durmaya çalışanından ailesi ile baş başa sohbet için telefonu başka bir odaya bırakanına kadar uzanan insan tiplerine de hürmet nazarı… Böylesi daha az olduğu için umuma göre de yaptıklarının makbul tavırlar olduğunu kim inkâr edebilir? Ev telefonu mutlaka sahibi tarafından açılır; çocuklar, hastalar, kulağı ağır işitenler telefona çıkarılmaz… Telefon zili ses ayarı mâkul seviyede olmalı; illâ camide de kapalı… Sinema, tiyatro, sempozyum, sohbet meclislerinde ya kapalı yahut da kapalı hükmünde sessiz… Kanûnen “yasak” olan yerlerde gereksiz muhalefet abes… Bir başkasının telefonuna cevap verme zorunluluğuna düşülen yerlerde ise evvela kendini tanıtma, ardından içinde bulunulan durumu izâh etmek mühim… Telefonda bekletmek durumunda kaldığımız insanlara karşı ara ara hâle münasip hatırlatma ve sözlerle bunaltıcı havayı dağıtabilmek ne hoş… Elbette kimi “müşteri hizmetleri” görevlilerinin yaptığı gibi mekanik ifadelerle olmamak şartıyla… Bekleme durumunda kalacak olanlara tercih hakkı tanıyarak dilerse “geri dönüş” yapılabileceği de söylenilebilir… Telefon sinyal sesinin uzun süre çalmasına müsaade edilmeyeceği gibi “pat” diye de açılmaz; bunun yanında ilk açışta hitaptan evvel azıcık duraklamak ve sonra telefonu kulağımıza götürüp cevap vermek sağlık bakımından da ehemmiyetli… Telefonun sohbet için değil haberleşme için kullanıldığını unutmamak bu bakımdan kısa cümleler kurmak; fakat kısa cümlelerden kastın kaba ve yetersiz kelimeler olmadığını unutmamalı… Muhatabımızdan müsaade almadan telefonda sesini dışarıya vermek, habersizce bir insanın evine baskın yapmak ve onu ev hâlinde yakalamaya çalışmak gibi bir hissi andırıyor... Bir kimseyi telefon ile aramadan evvel kısa da olsa hazırlık yapmak, hem kendimizi ifâde açısından ve hem de muhatabımızın vaktinden almamak için ne güzel; kafası hazır kimsenin ise ayrıca gayreti boş ve zaten böyleleri hamleci… Dinlemek… Hele ki büyükler, hocalar, anne-baba olunca illâ dinlemek ve anlamaya çalışmak… Konuşurken ahizeye ne uzak ne pek yakın; üç yahut dört santimlik bir mesafe ideal… Zorda kalmadıkça öksürmek, tıksırmak ve başka sesler çıkarmak abes; hâli hazırda “başka” diyerek acaibliğine dikkat çektiğimiz sesleri çıkaran bir insanı aramak, onunla yakınlık ayrıca lüzumsuz… Husûsiyetle toplu taşıma vasıtalarında lüzumlu olmadıkça telefon açılmaz, açılsa pek kısa ifadelerle durum izâh edilir. Yine hususiyetle bir ortam içerisinde muhatabımızın ismi lüzumsuz zikredilmez… Toplum içerisinde eşleri ile konuşmak zorunda kalanlar konuşmayı uzatmadan esas mevzu halledilip telefonu hemen kapatmaya bakmalı. Kimilerinin sıkça yaptığı ve maalesef cemiyetimizde her zaman rastladığımız şekilde “canım”larla başlayıp uzayıp giden her biri diğerinden iğrenç sözde sevgi ifadeleri hem mahremiyeti aleniyete dökmek bakımından ve hem de içinde bulunduğu ortamı kavrayamamak bakımından kör şuursuzluğun daniskası… Erkeğinden gün ortası herkesin içinde sevgi sözleri duymayı bekleyecek kadar ayağa düşürülmüş kadın tipiyle, herkesin içinde evindeymişçesine konuşabilen erkek tipi ne uyumlu çifttirler. Böyleleri, romantik görüntü pozları takınmaya çalışan sahte tiplerdir ve yüzleri eşek derisinden kalın kabalar… Aynı türün telefon dışındaki halleri de diğerleriyle eşit derecede sahtelik örneklerinden… Bir de, telefon sahibinin müsaadesini almadan bir başka kimseye numarası illâ verilmez. Numarası sizde varsa vardır, yoksa zaten vermediği için yoktur; hususen bir başkasını zahmete sokmak, ona böyle bir teklif yapmak da büyük abes… İstisna durumlar ise zaten belli; hem isteyen ve hem numarayı veren ve hem numarası verilen arasında yakınlık vardır ve bu hâl her biri tarafından zaten bilinir. Yahut da, numarayı isteyen usulünce durumunu izâhla ve muhatabını iknâ ile mükellef; bundan sonrasında bile tereddüt, çünkü siz iknâ edilseniz dahî numarası verilen bu hâlden hoşlanmayabilir.   Görüldüğü üzere kâidelerin birçoğu ne bir şekil üzerinde ne de kalıpların dışında; böyle olunca da iş dönüp dolaşıp “hadiseye yanaşan insan şuurunun” o işin ruhundan pay kapmasına bakıyor. “Şekle uy, fakat şekilde kalma! ... Kabuk ve cevher bir arada…”(4)     Dipnotlar:   Fatih Turplu, Aylık Dergisi, 109. Sayı, Ekim 2013 Panorama, bir alanın geniş açıyla herhangi bir görünümüdür. Boyama, çizim, fotoğraf, film / video yahut üç boyutlu bir modelde uygulanabilir. Ayrıca, hareketli resim terimi (pan, pannig, panama; kamerayı döndürerek elde edilen görüntü) panoramadan türetilmiştir. Kelime aslında İrlandalı ressam Robert Barker tarafından Edinburgh'un panoramik resimlerini tanımlamak için icat edilmiştir. Kaynak: Vikipedi. İman ve İslam Atlası, Necip Fazıl Kısakürek, İst. Büyük Doğu Yayınları, 3. Basım, Ağustos 1991. Sayfa 288. A. g. e. Sayfa 288. Baran Dergisi 507. Sayı

15 Temmuz'un Hatırlattıkları...

Şüphesiz 15 Temmuz halk ihtilâlimiz üzerimizdeki ölü toprağını atmamıza vesile oldu. Tüm dünyaya Müslüman Anadolu’nun ölmediğini ve nihai hesaplaşmayı beklediğini gösterdi. Sadece ferdî, içtimaî, siyasî vb. sahalarda değil, farklı sahalarda da –özellikle ruhî sahada- birçok şeyin farklı olduğunu gösterdi. Şüphesiz bu sahalardan biri de teknoloji-makine sahası hakkında oluşmuş bulunan “tabu”nun yıkılmasıydı. İmânın-inancın karşısında teknolojinin veya “yapma varlık”ın hiçbir varyasyonunun duramayacağını cümle âleme gösterdi. Her şeyden önce, en iptidaî bir anlayışla bile farkedilebilecek şu hususu bu Fetöcü ahmaklar farkedemedi herhalde: Silahın kurşunu, tankın topu, helikopterin bombası biter de, Müslüman Anadolu’nun kollektif şuuraltını oluşturan İmân-inancın yakıtı ve kurşunu hiç bitmez ve daha da artar. Arttı da! Hiç tarih de mi okumadılar? Hoş farz-ı muhal kurşun ve topları sonsuz olsa da fayda etmezdi! Çünkü Allah’ın “Allah nurunu tamamlayacak. Kafirler istemesede!” şeklinde vaadi var! Bu vaadin bir nişanesi olmak adına kurşunların önüne “pervasızca” dikilen Müslüman Anadolu evlatları, evden çıkarken –sanki şehadeti hissediyormuşçasına- eşiyle helâlleşerek çıkan İbda eri Haliller İmân-inancın önünde hiçbir şeyin duramayacağının ispatıydılar. Yine onlar Batı adamının “makine” denen eserine esaretten doğan acziyetini göstermiş ve sadece makineyi değil, her şeyi kendisine nispetle anlamlandırabileceği “ruhî müeyyide”yi modern zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Büyük Doğu-İbda imzasıyla göstermiştir. Alexander Dugin’in Abdülhâkim Arvasi Hazretlerinin kabrini ziyareti bunun bir göstergesi olsa gerek. Tüm bu anlattıklarımızdan ve tablosunu çizmeye çalıştığımız gururlardan şöyle bir mânâ doğmasın: İş sade İmân-inançta, eşyaya ve ona hâkimiyete gerek yok! Bilakis biz, “eşya/madde”nin bu inancın emrinde, onunla ahenk içinde, insanın “halifelik” vasfını yerine getirecek şekilde sonuna kadar verimlendirilmesi iddiasındayız! Ancak böyle olduğunda o “eşya” Ebu Dücane Hazretlerinin elindeki kılıç misali bereketlenecektir. Biz bu ulvi davamızı insan ve toplum meselelerine hâkim kılmak adına tankın, kurşunların, alçak uçuşların sindiremediği yürüyüşümüzü, “gül bahçesine girercesine” sürdüren Anadoluyuz! Kimse Sahabenin üstünlüğünü tam anlamıyla idrak edemez; o büyük kadrodan en ufak manevî bir pay dahi, bir halkı korkusuzca tankın önüne yatırmaya yeter de artar bile! Ne bir taktiğimiz ne de bir stratejimiz vardı. Ama “pervasızca” şahlanarak “Allahın bizden yana” olduğunu zaferimizle tahkik ettik. “Tahkik” dedik çünkü biz adımlarımızı bu yolda sabit kıldığımız müddetçe, “perde kalksa yakînim artmaz!” hesabı, Allahın bizle olduğunu, büyüklerimizin nakşettiği “şehitlik şuuru”yla biliyorduk. Hasmını tanıyan “göz” bu sebebten üzerimize makine keşifleriyle direkt gelmek yerine asimetrik bir savaş taktiğiyle gelmekte! Ki bu durum, Batı adamının buhranından doğan çaresizliğinin bir göstergesidir. Yine bu durum Batı adamının makineye esaretinin bir göstergesi… Çünkü Batı adamı yalnız makine ve teknoloji “oyuncak”larıyla olamayacağını görmüş, tek güvendiği şeyin yetersizliğini idrak ederek daha da çaresizleşmiştir. Yapmış olduğu Sanayi Devrimleri sonrası köleleştirdiği ve ruhunu tarumar ettiği insanlığın ve insanlık haysiyetinin birgün kendisinin yakasına yapışacağını farketmiştir. Tekniğin varlığı tahrip etmek için değil, ruhî bir faaliyet olarak kavramak için meydana getirilen bir yapma varlık olduğunu hesaplaşmamızda görmüştür herhalde! Bugün dünyanın bir inkılâb beklediğini ve bu inkılâbın kaidesinin Anadolu olduğunu farketmiştir. Yine bugün dost düşman herkes Anadoluyu asli kimliğine kavuşturacak olanın Büyük Doğu-İbda olduğunu farketmiştir. Bu heyecana, bu aksiyona ve bu imâna tercüman olabilmenin mihrakında Büyük Doğu-İbda’nın olduğu aşikâr… Olan biteni –meydanlarda bizzat şehit olduğumuz üzere- “Millet Demokrasisine sahip çıktı!” gibi saçma klişelerle değil de, hakikatiyle mânâlandıran Büyük doğu-İbdadır. Tüm bu hadiseler ister istemez milli teknoloji ve milli savunma sanayii meselesini hatırlatıyor. Bir ülkeye giren teknolojinin kendisiyle birlikte kültürünü getirdiği meselesi malûm. Şüphesiz bu kültür emperyalizminin etkisini ilk ve en ağır hissettireceği kişiler bu teknolojiyle normal bir vatandaşa nispetle daha içli dışlı olanlardır. Ülkemiz sanayi ve teknolojisinin Batı menşeili olduğunu hesaba katarsak, millî olmayan bu teknoloji harikaları(!) kuyrukçuların kuyrukçulaşmasını daha da kolaylaştırır ve bu kuyrukçu yarın gelir efendilerinin emrine canı gönülden itaat ederek kendi insanına ateş açmayı dahi göze alır. Nitekim Enver Paşayı Almanların yanında Birinci Dünya Savaşına girme fikrini kabul ettiren en mühim etkenlerden biri de Almanların askeri teknolojilerine olan hayranlığıydı. Almanların bu makinelere sahipken hiçbir şekilde yenilmeyeceğine inanıyordu. O yüzden yerli ve millî askerî teknolojiler seri bir şekilde geliştirilmeli ve bu alanda Batıya duyulan muhtaçlık tez zamanda giderilmelidir. Bu günlerde bu yönde çalışmalar olduğunu görmek memnun edici olmakla birlikte bunun ilk şartının yerli ve millî bir dünya görüşüne sahip olmak olduğu unutulmamalıdır. “Zamanı gelmiş bir fikri engelleyebilecek hiçbir güç yoktur!” der İbda Mimarı… 15 Temmuz günü Anadolu olarak bunu ispatladık. Fakat bu ispatımız, tıpkı Milli Mücadelede olduğu gibi, şuurlu bir şekilde değil de, insiyaki olarak tezahür etti. O gün gösterdiğimiz mücadele şuurlu değil de, insiyakî olduğu için maddemizi kurtardık ama mânâmızı kurtaramadık. Bugün Anadolu olarak bize düşen insiyakî olarak yapmış olduğumuz bu ihtilâlimizi “şuur”laştırarak inkılapla taçlandırmaktır. Ve bugün bunun şuurlaşmış hali Büyük Doğu-İbdadır. Baran Dergisi 506. Sayı  

19 Şubat 1807’den 15 Temmuz 2016’ya Bir Direnişin Hikâyesi

Yüz yıllardır süren Hak ve Batıl kavgasının son ve en akıl almaz vukuatlarından biriydi aslında 15 Temmuz darbe girişimi… “Akıl almaz” diyorum, çünkü gerçekten öyleydi! “Yeni Amerikancı” FETÖ’nün, ordunun tepesine çöreklenmiş “eski Amerikancı” Kemalist subayların din alerjisini sömürerek yıllardır TSK’ya sızdıkları biliniyordu. Ancak bunun sızma değil bir akın olduğu, ordunun neredeyse yarısını oluşturdukları anlaşıldı. Geri kalan din düşmanı cuntacı müsveddelerini de yedeklerine alabilecek güce erişmişlerdi. Buna mukabil Müslüman Anadolu insanı, büyük bir sağduyu ve cesaret göstererek FETÖ örgütü ve işbirlikçisi darbecileri 15 Temmuz gecesi derdest edecekti. Milletimiz bu hain darbe girişiminin farkına vardığı ilk anlardan itibaren sokaklara inmiş ve hâkimiyetin aslında hakkın üstünlüğüne inanan halkın elinde olduğunu tüm işbirlikçi hainlere haddini bildirerek göstermiştir. Bu uğurda direniş gösteren herkes en kat’i surette gözünü budaktan sakınmamış, kurşunlara dahî göğüs germek sûretiyle tüm dünyaya ferâset, cesaret ve azim dersi vermiştir. Müslüman halkımız büyük bir zaferin mimarı olarak bu coğrafyanın asıl sahibi olduğunu ve Müslüman Türkiye halkının bileğinin bükülemeyeceğini bir kez daha dünyaya göstermiştir. “Bir kez daha” diyoruz; çünkü 15 Temmuz darbesine benzer bir işgal girişimini İstanbul bundan tam 209 yıl önce bir 20 Şubat gününü 21 Şubat’a bağlayan gecede yine yaşamıştı. Nasıl 15 Temmuz darbe girişimi Amerikalı veledi zinaların planıysa, o gün ki işgal planı da onların babalarının, yani İngilizlerindi… Müslüman halkımız Bab-ı Ali’den günümüze dek gen kodlarında bu surette birçok muzaffer direniş hatıratı taşımaktadır. Bugün şanlı tarihimizde yer alan bu gerçek direniş hatıratlarından birine dikkat çekmek ve sizi o günlere götürmek istiyorum… 19. yy’ın ilk yıllarıydı. Osmanlı’nın İslâm sancağını ülkelerden ülkelere taşıdığı dönemler geride kalmış ve kendini yenileyememenin mahzunluğu yavaş yavaş her tarafı sarmıştı. Hâkim güç Osmanlının yer yer zayıflaması elbette uluslararası siyasete de etki ediyor ve bununla beraber Avrupa’daki güç dengesi de yeniden şekillendiriliyordu. 1789 Fransız devrimi Avrupa’daki statükoyu alt üst etmişti. Değişen dengeler ve yeni düşmanlıklar farklı ittifaklar meydana getiriyordu. Bir yanda Osmanlı’nın topraklarına göz diken Rusya, diğer yanda Osmanlı-Fransız yakınlaşması ve daha ötesinde hepsinin düşmanı ve hepsiyle yer yer çıkarı olan İngiltere… İşte bu karışık şartlar altında İngilizler, Fransa ile ittifak kuran Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u işgal etmek için bir plan üzerinde gece gündüz çalışıyordu. Hızla 16 büyük savaş gemisini Ege’ye göndermiş, arkadan daha büyük bir donanmanın intikali hazırlıklarına başlamıştı. 19 Şubat 1807 günü hava şartlarının müsait olduğuna kanaat getiren 16 İngiliz savaş gemisi, henüz tabyalarının tahkim çalışmalarının bitirilemediği Çanakkale Boğazı’nda gözüküverdi. Küçük bir Osmanlı filosunu etkisiz hale getiren İngiliz gemileri, Çanakkale boğazını aşarak İstanbul’a doğru harekete geçti… Amiral Duckworth’un bayrak gemisi olan HMS Royal George, 110 toplu HMS Windsor Castle, 80 toplu HMS Canopus, 74 toplu HMS Standart, 74 toplu HMS Ajax ve 44 toplu HMS Endymion gibi pek kuvvetli gemilerle 16 büyük savaş gemisinden oluşan İngiliz donanması bugünkü Adalar olarak bildiğimiz civara demir attı… Tıpkı 15 Temmuz gecesi eski adıyla Boğaziçi Köprüsünün Amerikan uşağı darbeciler tarafından kesilmesi gibi İngilizler de İstanbul boğazını kesmişti ve Osmanlı’yı İstanbul’u işgal ilen tehdit ediyordu. TRT 1’de 15 Temmuz gecesi gördüğümüz darbe bildirisine benzer bir ültimatomla İngilizler, Osmanlı devletinden Osmanlı donanmasının teslimini, Rusya’yla barış yapılmasını ve kendileriyle olan ittifak antlaşmasının yenilenmesini istediler. Taraflar arasında başlayan müzakereler devam ederken İngiliz hükümeti o sıralar İstanbul’da bulunan Fransız elçisi Sebastiani’nin İstanbul’dan gönderilmesini de talepleri içine eklediler… Bu esnada İstanbul kahvelerinde İngiliz aleyhtarlığı fokur fokur kaynıyor ve halk kendisini tehdit eden İngiliz donanmasına karşı içten içe bileniyordu… Halk içten içe bilenirken, İngilizlerin “muhteşem donanması” karşısında maalesef sükût eden Osmanlı yönetimi ne yapacağını şaşırmış bir vaziyetteydi. Hükümet, İngilizlerin taleplerini değerlendirmekle meşguldü. Padişah III. Selim ve vezirleri, İngiliz donanmasına direnecek kuvvette olunmadığından İngilizlerin taleplerini kabulden yanaydılar. Tüm bu hadiseler olur İngiliz donanması İstanbul’u işgal için beklerken, bir anda hiç kimsenin beklemediği, olmayacak zannedilen bir şey oluverdi. Tıpkı 15 Temmuz’da Boğaz köprüsünü kapatıp bütün işi bitirdiğini zanneden Amerikan destekli darbeciler gibi İngilizler de herkese dehşet saçtıklarına inandıkları donanmayı İstanbul yakınlarına getirmekle İstanbul’u ele geçirebilecekleri vehmine kapıldılar. İyi de oldu!.. Üstad Necip Fazıl’ın “bir şey koptu benden şey, her şeyi tutan bir şey” demesindeki gibi devlet aklı yenilgiye hazır ve İngiliz küstahlığı galibiyete varmak üzereyken, bir anda o bütün teslim havasını tutan “şey” birden kopuverdi ve yine Üstad’ın “durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak/diye haykırsam kollarımı makas gibi açarak” haykırışına benzer bir direniş azmiyle İstanbul halkı İstanbul sahillerine istihkâmlar hazırlamaya başladı. Hazırlanan yerlere de devlet yetkilileri toplar yerleştirdi. Devlet aklının gittiği yerde imanından güç alan milletin aklı devreye girmiş ve İstanbul halkı bir anda galeyana gelmişti… İstanbul halkının böylesine bir direniş göstererek başlattığı bu hareket, Padişah III. Selim ve vezirlerini de etkiledi ve neredeyse tarihin yazacağı en büyük rezaletlerden olacak “16 gemiye teslim olan koca devlet” komedisinin figüranlarını dağıtıverdi. Bunda, ülkeyi terki istenen Fransız elçisi Sebastiani’nin “İstanbul’u terk etmem, 16 gemiye teslim olan bir devletin de kimse kusura bakmasın yaşama hakkı yoktur” sözleri etkili olmuştur muhtemelen… Hal böyle olunca, Osmanlı devleti İngilizlere direnebilmek için müzakereleri kasıtlı olarak uzatarak zaman kazanma yolunu seçti. İngilizlerle yapılan müzakereleri yürüten tersane tercümanı Hoca İshak Efendi İngiliz amiraliyle uzun müzakerelere girdi ve İngilizlere kasıtlı olarak istenilen taleplerin yerine getirileceği izlenimini verdi. Arada kazanılan zaman zarfında sahillere kazılan bütün tabyalar bitirildi ve 2000’den fazla top yerleştirildi. Bu arada Cezayirli Seydi Ali Reis’in kumanda edeceği bir donanma, muhtemel bir çarpışma için hazırlanmaktaydı. Asker sıkıntısı olduğu duyulduğundan, daha hükümetten talep gelmeden halktan 7000 gönüllü bir gecede donanmaya yazıldı. Ayrıca İstanbul’a yakın illerden gelen binlerce gönüllü tabyalara yerleştirildi. İşgal girişiminin ilk anlarında teslime hazır hükümete direniş fikrini veren halk, bu türlü tedbirlerin alındığını görünce daha bir şevke geldi. İstanbul halkı ve civardan gelenler öyle bir cihad aşkına bürünmüştü ki, kayıklara binerek İngiliz gemilerine kadar sokuluyorlar, hatta İngiliz gemileri arasında gidip gelen İngiliz askerlerini de esir alıyorlardı. Bu esirler arasında su almak maksadıyla Kınalıada’ya çıkan Amiral John Duckworth’un oğlu da vardı. Tıpkı 15 Temmuz’daki gibi kendisine karşı duran halkı görünce bir anda ne olduğunu anlayamayan ABD uşakları gibi İngilizler de afallamış ve bırakın işgali, kendilerini kurtarmaya bile takatleri kalmamıştı. 15 Temmuz gecesi TRT 1’de okunan bildirinin nasıl milletimiz üzerinde bir hükmü olmadıysa ve aksine direniş nasıl artarak devam ettiyse, İngilizler de ne yapacaklarını şaşırmış vaziyette evvelki taleplerini, ama bu sefer daha alt perdeden, tekrar etmek zorunda kaldılar. 1 Mart 1807’de yani işgal girişimine başladıklarından on gün sonra İngilizler hiçbir netice alamadan İstanbul önlerinden kaçarak Çanakkale istikametine tersyüz geri döndüler. Gelirken daha müdafaa tahkimatları tamamlanmamış sahillerden rahat rahat geçen İngilizler, bu zaman zarfı süresince silahlandırılmış tabyalardan atılan Osmanlı toplarıyla karşılaşınca şaşkınlığa uğradılar. İngiliz donanmasından HMS Ajax ile yanında bulunan iki korvet gemisi battı. HMS Windsor Castle gemisinin serendireği parçalandı, HMS Standart gemisinin cephaneliği isabet aldı. 37 ölü ve dört yüzden fazla yaralı veren İngilizlerin amiral gemisi HMS Royal George da ciddi yara aldı… Dönemine göre yenilmez sayılan ve herkese korku salan İngiliz donanması, tıpkı 15 Temmuz’daki darbeciler gibi İstanbul halkı tarafından rezil rüsva edildi…  İstanbul sahillerine o gün istihkâmlar kurarak direnişi başlatan ve ellerindeki her imkânla işgalci gemilere saldıran halkın torunları, 15 Temmuz gecesi de tankların önüne, kurşunların önüne bedenleriyle istihkâmlar kurmuş ve darbeyi püskürtmüştür… Ne mutlu o şehid ve gazilere… Baran Dergisi 506. Sayı